Czy za kolektor próżniowy i zasobnik solarny można otrzymać zwrot VAT?

2011-03-08 11:25

Czy na zasobnik solarny 300 l z dwiema wężownicami oraz kolektor próżniowy 15-rurowy przysługuje zwrot VAT na materiały budowlane...

interpretacja indywidualna
Sygnatura IBPBII/2/415-787/10/HSt
Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Uzasadnienie

W dniu 05 lipca 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia prawa do zwrotu części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 03 marca 2010 r. wnioskodawca złożył wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym VZM-1. W wykazie faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczanych w ramach ulg mieszkaniowych VZM-1/A wnioskodawca ujął wystawioną przez firmę fakturę NR 740/2008. Pozycje faktury uwzględnione w załączniku VZM-1/A są następujące:

 1.   zasobnik solarny 300L z dwiema wężownicami PKWiU 29.72.14-00.90
 2.   kolektor próżniowy 15 rurowy PKWiU 29.72.14-00.40.

Urząd Skarbowy zakwestionował wyżej wymienione pozycje, informując wnioskodawcę, że nie przysługuje na nie zwrot VAT, dlatego wnioskodawca wycofał wniosek w tym zakresie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy na następujące pozycje:

 1.   zasobnik solarny 300L z dwiema wężownicami PKWiU 29.72.14-00.90 oraz
 2.   kolektor próżniowy 15 rurowy PKWiU 29.72.14-00.40

przysługuje zwrot VAT na materiały budowlane...

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z wykazem materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 01 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, zwrot VAT przysługuje na materiały budowlane oznaczone PKWiU 29.72.14.

W związku z powyższym wnioskodawca uważa, że na następujące pozycje:

 1. zasobnik solarny 300L z dwiema wężownicami PKWiU 29.72.14-00.90,
 2.  kolektor próżniowy 15 rurowy PKWiU 29.72.14-00.40

przysługuje zwrot VAT.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje.

Zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 2005r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

 1. budową budynku mieszkalnego,
 2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach,
 3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Stosownie do treści art. 3 ust. 2 ww. ustawy zwrot, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 01 maja 2004r.

Zwrot, o którym mowa powyżej, dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 01 maja 2004r. są opodatkowane podatkiem VAT, tj. stawką podstawową 22% (art. 3 ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 3 ust. 4 tejże ustawy dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

Natomiast w myśl art. 3 ust. 8 ww. ustawy minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 01 maja 2004r. są opodatkowane podatkiem VAT.

Obowiązujący obecnie wykaz materiałów budowlanych, których zakup uprawnia do otrzymania zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, zawarty został w załączniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 01 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MTiB z 2006r. Nr 1, poz. 1). Wyliczenie zawartych w tymże wykazie materiałów budowlanych ma charakter enumeratywny i stanowi katalog zamknięty.

W pozycji 134 ww. załącznika widnieje symbol PKWiU ex 29.72.14, który obejmuje podgrzewacze wody o działaniu natychmiastowym lub akumulacyjne, nieelektryczne – wyłącznie piece grzewcze i podgrzewacze. Zgodnie z objaśnieniem zamieszczonym pod wykazem, dopisek „ex” oznacza - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.

Natomiast zastosowana w ww. wykazie symbolika PKWiU odpowiada Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, o której mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 kwietnia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 89, poz. 844 i z 2005r. Nr 90, poz. 760) - przypis 1) ww. obwieszczenia.

Od dnia 01 stycznia 2009 r. obowiązuje klasyfikacja PKWiU wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293). Jednakże zgodnie z § 3 niniejszego rozporządzenia, do celów:

 1. opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
 2. opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej,

- do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.).

Biorąc pod uwagę mające zastosowanie w przedmiotowej sprawie przepisy PKWiU zauważyć należy, iż w grupowaniu 29.72.14 obejmującym podgrzewacze wody o działaniu natychmiastowym lub akumulacyjne, nieelektryczne wydzielono podgrupę 29.72.14-00 obejmującą urządzenia do natychmiastowego ogrzewania wody, nieelektryczne, a w ramach tejże podgrupy wydzielono:

 • 29.72.14-00.10 – podgrzewacze gazowe wody pojemnościowe,
 • 29.72.14-00.20 – pogrzewacze gazowe wody przepływowe,
 • 29.72.14-00.30 – podgrzewacze gazowe domowe do indywidualnego centralnego ogrzewania,
 • 29.72.14-00.40 – kolektory słoneczne,
 • 29.72.14-00.90 – piece grzewcze i podgrzewacze pozostałe nieelektryczne, gdzie indziej nie wymienione.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż kolektor próżniowy PKWiU 29.72.14-00.40 nie został sklasyfikowany ani jako piec grzewczy ani jako podgrzewacz. Natomiast dopisek „ex” poprzedzający zawarty w pozycji 134 ww. wykazu symbol PKWiU 29.72.14 w sposób jednoznaczny wskazuje, iż w ramach tego grupowania towarami, których zakup uprawnia do zwrotu części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym są wyłącznie piece grzewcze i podgrzewacze. Wydatek związany z zakupem kolektora próżniowego został sklasyfikowany jako kolektory słoneczne, więc w konsekwencji, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zwrotu części wydatków związanych z zakupem tegoż kolektora próżniowego.

Tak więc, w zakresie ustalenia prawa do zwrotu części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym dotyczących zakupu kolektora próżniowego stanowisko wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Jak wynika z wniosku, zgodnie z fakturą zasobnik solarny – PKWiU 29.72.14-00.90 został zaklasyfikowany do grupy piece grzewcze i podgrzewacze pozostałe nieelektryczne, gdzie indziej nie wymienione. W konsekwencji, wnioskodawcy przysługuje prawo do zwrotu części wydatków związanych z zakupem zasobnika solarnego zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.).

Stosownie do powyższego stanowisko wnioskodawcy w zakresie ustalenia prawa do zwrotu części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym dotyczących zakupu zasobnika solarnego należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. (...)

Zobacz całą interpretację

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE