Czy mogę się ubiegać o zwrot VAT, nie będąc już właścicielem rozpoczętej budowy?

2011-03-17 15:52

Rozpocząłem budowę domu, na którą ponosiłem wydatki udokumentowane fakturami VAT. Sprzedałem dom przed zakończeniem jego budowy. Zamierzam złożyć wniosek o zwrot części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Czy mam prawo do zwrotu VAT za materiały budowlane?

interpretacja indywidualna
Sygnatura DD3/033/135/MCA/09/PK-1059
Data 2010.01.22
Autor Minister Finansów

Uzasadnienie

We wniosku z dnia 31 marca 2009 r. (złożonym w dniu 8 kwietnia 2009 r.) zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w latach 2007-2008 rozpoczął budowę domu mieszkalnego, na którą poniósł wydatki udokumentowane fakturami VAT. W sierpniu 2008 r. Wnioskodawca sprzedał dom przed zakończeniem jego budowy. Wnioskodawca zamierza złożyć wniosek o zwrot części wydatków zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

W związku z powyższym, Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem:

czy będzie mu przysługiwało prawo do zwrotu części wydatków w sytuacji, gdy na dzień złożenia wniosku nie jest już właścicielem rozpoczętej budowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, takie prawo będzie mu przysługiwało. Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym nie określa bowiem terminu wystąpienia z wnioskiem o zwrot części wydatków; w chwili kiedy Wnioskodawca ponosił wydatki był w posiadaniu aktualnego pozwolenia na budowę, którego druk fizycznie posiada do dnia dzisiejszego — decyzją zostało przeniesione ono po sprzedaży na nowych właścicieli nieruchomości.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz przepisów ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, iż ocena prawna przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, jest nieprawidłowa.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w wyniku dokonanej przez Wnioskodawcę sprzedaży domu w sierpniu 2008 r. został zmieniony inwestor budowlany z Wnioskodawcy na nowych nabywców nieruchomości. W konsekwencji, w dniu złożenia wniosku Wnioskodawca nie będzie posiadał aktualnego pozwolenia na budowę wystawionego na swoje nazwisko. Tym samym nie będzie spełniał warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Dodatkowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważył, iż prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków w związku z zakupem niektórych materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22% przysługiwało Wnioskodawcy do dnia sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zwrotu z budżetu państwa części wydatków z faktur zakupu materiałów budowlanych, albowiem przeniósł on ciężar ekonomiczny podatku na nabywcę nieruchomości bowiem w cenie sprzedaży mieszczą się wszystkie poniesione wydatki. Ponadto w przypadku sprzedaży inwestycji mieszkaniowej nie jest realizowany konstytucyjny cel ustawy - pomoc państwa w zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli (art. 75 Konstytucji RP).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważa co następuje.

Zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części reguluje ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, zwana dalej „ustawą”.

Stosownie do postanowień art. 3 ust. 1-4 ustawy, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

  • budową budynku mieszkalnego;
  • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
  • remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego

jeżeli zwrot części wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, na które po 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22%, udokumentowanych fakturami w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia 1 maja 2004 r.

Jednocześnie, jak stanowi art. 4 ust. 2 ustawy, prawo do zwrotu części wydatków przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada:

  • prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji polegającej na remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
  • pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Kopię pozwolenia na budowę, albo w przypadku remontu, który nie wymaga pozwolenia na budowę - kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, osoba fizyczna jest zobowiązana dołączyć do wniosku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy. Co istotne, wniosek ten może być złożony w dowolnym czasie, nie częściej jednak niż raz w roku (art. 5 ust. 3 ustawy).

W świetle powyższego, bez znaczenia dla prawa do ubiegania się o częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych pozostaje okoliczność ewentualnego zbycia budowanego budynku mieszkalnego, czy remontowanego mieszkania. Ważne jest natomiast, aby w czasie realizacji inwestycji mieszkaniowej, i co istotne bez względu na chronologię zdarzeń, osoba fizyczna posiadała prawo do dysponowania nieruchomością lub tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1, oraz pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Zatem do otrzymania zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych osoba fizyczna będzie uprawniona także w sytuacji, gdy przed złożeniem wniosku zbyła nieruchomość, z którą związane było posiadane przez nią – w którymkolwiek momencie realizacji inwestycji wymienionej w art. 3 ust. 1 pkt 1-3 – prawo, tytuł lub pozwolenie, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy.

W świetle powyższego, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 r. Nr IPPB2/415-269/09-2/AK, jest nieprawidłowa.

Niniejsza interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania zmienianej interpretacji indywidualnej, tj. w dniu 29 czerwca 2009 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. (...)

Zobacz całą interpretację

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE