Hydroizolacja na styku fundamentów: dobudowa do istniejącego budynku

2020-02-10 16:13
Hydroizolacja na styku fundamentów
Autor: Andrzej Szandomirski Podczas budowy domu bezpośrednio przylegającego do domu sąsiada hydroizolacja fundamentów może być kłopotliwa

Jak wykonać hydroizolację fundamentów budynku dostawianego do istniejącego i połączyć ją z hydroizolacją w starym domu? Przedstawiamy prawidłowy sposób zrobienia powłok wodochronnych.

Nowy budynek dobudowany do starego często jest wznoszony na osobnych ławach fundamentowych bez wykorzystania istniejących elementów konstrukcyjnych, czyli do starego domu dostawia się osobną konstrukcję na ławach i ścianach fundamentowych równoległych do istniejących. Jedynym sposobem zabezpieczenia części podziemnych jest wykonanie izolacji wodochronnej budynku dostawianego oraz połączenie izolacji starego i nowego budynku. Prace zawsze należy zacząć od przeglądu i naprawy hydroizolacji starego budynku. Po zrobieniu dobudowy już nie będzie dostępu do tego miejsca. Jeśli budynek ma innego właściciela, prace wymagają jego zgody.


Dobudowa: sprawdź stan techniczny

Projektant dobudowy powinien sprawdzić stan techniczny fundamentów istniejącego domu oraz uzyskać opinię geotechniczną o warunkach gruntowo-wodnych. Trzeba sprawdzić istniejące ławy fundamentowe (ich stan techniczny, głębokość posadowienia), stan hydroizolacji poziomej i pionowej, rodzaj gruntu oraz poziom wody gruntowej. Od tego zależy optymalne rozwiązanie projektowe. Jeśli dostawiamy się do budynku sąsiada, musimy uzyskać jego zgodę na dobudowę i prowadzenie prac budowlanych.

Hydroizolacja na styku fundamentów
Autor: Andrzej Szandomirski Przed rozbudową domu powinno sprawdzić się stan fundamentów. Jest to okazja do naprawy starej hydroizolacji
To ważne

Poziom posadowienia domów

Nie jest obojętny ze względu na bezpieczeństwo i stabilność budynku. Jeśli chcemy nowy budynek posadowić głębiej niż istniejący, ciężar domu przenoszony na jego ławy fundamentowe może spowodować wyparcie gruntu spod ław starego budynku i ich obsunięcie się. Aby tego uniknąć, trzeba wcześniej podbić fundamenty istniejącego domu. Gdyby nowy budynek był posadowiony wyżej niż istniejący, nastąpiłby bardzo znaczny nacisk boczny gruntu pod fundamentami nowego domu na ściany fundamentowe obiektu istniejącego. Dlatego fundamenty dobudowywanego fragmentu domu najbezpieczniej robić na tym samym poziomie co istniejącego. To rozwiązanie jest optymalne, gdy i budynek istniejący, i dostawiany są podpiwniczone. Jeżeli do domu, który ma piwnice, chcemy dostawić fragment niepodpiwniczony, nie zawsze jest potrzeba tak głębokiego posadowienia. Można wtedy zniwelować różny poziom posadowienia, robiąc fundament schodkowy.

Hydroizolacja na styku fundamentów
Autor: Andrzej Szandomirski Konstrukcje obu budynków powinny być oddzielone szczeliną dylatacyjną wypełnioną np. styropianem

Hydroizolacja na styku fundamentów: zła i dobra praktyka

Hydroizolację nowo wznoszonego obiektu przyległego do istniejącego budynku najczęściej wykonuje sięw najprostszy sposób. Robi się izolację poziomą na nowej ławie i pionową na ścianach fundamentowych, ale po wewnętrznej stronie, bo tak jest wygodnie (do ściany dostawionej wzdłuż budynku istniejącego nie ma dostępu od zewnątrz, zarówno w trakcie wznoszenia ścian, jak i po zakończeniu robót). Jest to bardzo niekorzystne, ponieważ nowa ściana fundamentowa łatwo może ulec zawilgoceniu. Wykonanie zewnętrznej hydroizolacji ścian fundamentowych jest największym problemem, gdyż nie ma dostępu do tego miejsca. Przy takiej dobudowie konieczne jest inne rozwiązanie. Po zewnętrznej stronie nowej ściany fundamentowej należy wykonać ściankę osłonową z bloczków fundamentowych lub cegieł. To na niej robi się izolację pionową. Trzeba ją zbudować i zaizolować podczas murowania właściwej ściany fundamentowej. Takie rozwiązanie jest trudne, bo nowa ściana fundamentowa jest wykonywana po nałożeniu powłoki hydroizolacyjnej na ściankę osłonową. Hydroizolacja nie może zostać uszkodzona podczas prowadzenia tych robót. Ścianka osłonowa pełni funkcję ochronną – nie pozwala na uszkodzenie warstwy hydroizolacji podczas robót prowadzonych w części nadziemnej budynku. Nie jest ona szalunkiem w wypadku, gdyby ściana fundamentowa była wykonywana z betonu. Jeżeli miałaby ona odgrywać taką rolę, konieczne jest odpowiednie jej zaprojektowanie.

Rozbudowa: stary i nowy dom podpiwniczone

Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jakie są kolejne etapy wznoszenia fundamentów i wykonania hydroizolacji przy rozbudowie, gdy stary i nowy budynek są podpiwniczone.

Istniejąca hydroizolacja

Po odkopaniu istniejącego budynku trzeba bardzo starannie ocenić stan hydroizolacji. Jej powierzchnię należy oczyścić i szukać ewentualnych uszkodzeń, pęknięć, przebić. Przecieków w tym miejscu nie da się później naprawić od zewnątrz. Najczęstszym przypadkiem jest izolacja pionowa wykonana z roztworu lub emulsji asfaltowej, a pozioma na ławach – z papy. Do naprawy najlepiej jest wykorzystać masę polimerowo-bitumiczną (masę KMB). Newralgicznym miejscem jest styk izolacji poziomej na ławach z pionową izolacją ściany fundamentowej. Żeby uszczelnić styk wzdłuż krawędzi, trzeba zrobić nakładkę z masy KMB z wklejoną taśmą uszczelniającą. Nie wolno wykonywać w tym przypadku fasety. Należy unikać łączenia odcinków taśm w tym obszarze. Nigdy nie wolno tego robić w miejscu przejścia odcinka poziomego w pionowy. Sposób wklejania taśmy jest prosty. Na podłoże nanosi się warstwę masy KMB, przykłada krawędź taśmy i za pomocą pacy wtapia ją w świeży materiał. Następnie trzeba przesmarować krawędź od góry materiałem hydroizolacyjnym, tak aby uzyskać ciągłość i wymaganą grubość hydroizolacji w miejscu mocowania krawędzi. Taśma uszczelniająca musi być z obu stron pokryta masą KMB. (Podobnie postępujemy, gdy wklejamy taśmę w szlam uszczelniający).


Ława fundamentowa nowego budynku

Wykonuje się ją zgodnie z projektem, stosując podane w dokumentacji zbrojenie i beton. Beton należy pielęgnować, aby nie dopuścić do jego zarysowania i przesuszenia. Czas i sposób pielęgnacji (przykrycie wilgotnymi matami, zraszanie wodą) zależą od pory roku oraz pogody. W przypadku deszczowej pogody konieczna może być ochrona świeżego betonu przed wodą lub odwodnienie wykopu.


Izolacja pozioma na ławie

Nie można wykorzystać tu materiałów rolowych. Zwykle stosuje się materiały bezspoinowe (elastyczne szlamy). Na nowej ławie wykonuje się izolację zawsze jako przeciwwodną. Łączna grubość warstwy szlamu po wyschnięciu powinna wynosić minimum 3 mm, masy KMB – 4 mm.


Połączenie izolacji poziomych na ławach

Jako że izolacją poziomą na istniejącej ławie jest zazwyczaj papa, do wtapiania taśmy wykorzystuje się masę KMB. Konieczne może być specjalne przygotowanie powierzchni papy. Zawsze trzeba ją ostrożnie oczyścić. Niektórzy producenci mas KMB wymagają stosowania specjalnych gruntowników (należy to sprawdzić w karcie technicznej masy KMB). Izolacja ze szlamu na nowej ławie jest bardzo dobrym podłożem pod masy KMB. Oprócz oczyszczenia oraz ewentualnego zagruntowania nie wymaga specjalnych czynności przygotowawczych. Styk ław osłania się taśmą uszczelniającą. Taśma musi być ułożona luźno. Na samym styku musi być wywinięta w omegę (z zapasem), żeby nie została przerwana na skutek osiadania dobudowywanego domu.


Hydroizolacja na styku fundamentów
Autor: Rys. Agnieszka i Marek Sterniccy Przekroj poziomy fundamentów z hydroizolacją, gdy stary i nowy budynek są podpiwniczone

Hydroizolacja ścianki osłonowej

Jej wzniesienie i hydroizolacja to najtrudniejszy etap prac. Na warstwie hydroizolacji stawia się ściankę z bloczków betonowych lub cegły pełnej. Podczas tej czynności w żadnym wypadku nie wolno uszkodzić izolacji na ławie fundamentowej. Fragmenty poza licem ściany trzeba osłonić folią. Kiedy już ułoży się jedną-dwie warstwy cegieł czy bloczków, należy wykonać połączenie starej i nowej izolacji na ławach.


Dalszy ciąg ścianki osłonowej i termoizolacja

Murując ją coraz wyżej, trzeba jednocześnie wypełniać dylatację pomiędzy budynkami płytami styropianowymi lub z polistyrenu ekstrudowanego. Materiał termoizolacyjny ma także za zadanie osłonić od góry dylatację pomiędzy ławami. Jeżeli wypełnienie dylatacji jest jednocześnie traktowane jak termoizolacja, to zwykle jest to XPS o grubości podanej w dokumentacji projektowej.


Izolacja pionowa na wymurowanej ścianie osłonowej

Wykonuje się ją na wymurowanej ścianie osłonowej. Można do tego celu zastosować zarówno masy KMB, jak i elastyczne szlamy. Po wyschnięciu izolacja pionowa ze szlamu musi mieć przynajmniej 3 mm grubości, z masy KMB – 4 mm (w przypadku masy KMB zalecane jest użycie wkładki zbrojącej). Ten odcinek izolacji należy szczelnie połączyć z izolacją na ławie. Do tego celu stosuje się taśmę uszczelniającą wtopioną całopowierzchniowo w elastyczny szlam lub masę KMB wzdłuż krawędzi styku ścianki osłonowej z ławą (bez fasety). Aby połączenie styku masy KMB ze szlamem było szczelne, musi ona nachodzić na szlam co najmniej 10 cm. Tak wykonana powłoka hydroizolacyjna chroni właściwą ścianę fundamentową nowego budynku przed zawilgoceniem.


Hydroizolacja na styku fundamentów
Autor: Kreisel Jednym z nowoczesnych i skutecznych bezspoinowych materiałów hydroizolacyjnych są masy KMB

Nowa ściana fundamentowa

Jest stawiana prawie jednocześnie ze ścianką osłonową. Budujemy ją z bloczków fundamentowych. Musi być ona stawiana tak, aby nie uszkodzić wcześniej wykonanej hydroizolacji. Powinna bezpośrednio przylegać do powłoki wodochronnej. Niedopuszczalne jest pozostawienie tam szczeliny czy pustki.


Połączenie izolacji pionowych

Pomiędzy ścianami fundamentowymi na styku budynków znajdują się dodatkowa ścianka osłonowa i pas materiału termoizolacyjnego. Całą powierzchnię trzeba uszczelnić pasami taśmy uszczelniającej wklejanymi na masę KMB lub szlam uszczelniający zgodnie z zasadami podanymi wcześniej. Taśmę tę należy wymierzyć tak, żeby było możliwe wklejenie jej do poziomu 30-50 cm powyżej otaczającego gruntu.


Dobudowa bez piwnic


Sam sposób zabezpieczenia i uszczelnienia od zewnątrz ściany przyległej do istniejącego budynku nie zmieni się. Ale brak podpiwniczenia wymusza dodatkowe zabezpieczenia. Przestrzeń między ścianami fundamentowymi dobudowy jest wypełniona gruntem. Jest on cały czas narażony na podciąganie kapilarne, a w związku z tym zawilgocony. Oznacza to, że trzeba wykonać hydroizolację na ścianach fundamentowych także od strony wewnętrznej. Jeśli by się jej nie zrobiło, mielibyśmy do czynienia ze stałym ich zawilgoceniem. Hydroizolację wykonuje się podobnie jak po drugiej stronie ściany – ze szlamu lub z masy KMB z uszczelnieniem narożników między ławą i ścianą przy użyciu taśmy. Na ławach schodkowych robi się izolację poziomą ze szlamu albo masy KMB. Musi być ona kontynuowana jako izolacja pozioma na ławie przeciwległej ściany fundamentowej, na której wykonuje się standardowe izolacje pionowe z masy KMB lub szlamu, pamiętając o uszczelnieniu narożników taśmami.

Sprawdź projekty gotowe z kolekcji Muratora:

Projekty gotowe
Ramka polecamy Projekty Muratora

Autor: Redakcja

Zaufaj doświadczeniu Muratora!

Od ponad 20 lat pomagamy spełniać marzenia o własnym domu. Dołącz do grona 155 000 zadowolonych Klientów.W naszej Kolekcji znajdziesz ponad 1600 projektów gotowych domów dopasowanych do różnych potrzeb inwestorów. Zespół architektów Muratora pomoże w dobraniu projektu odpowiedniego do Twoich oczekiwań, wymiarów działki i jej usytuowania względem stron świata. Wraz z projektem otrzymasz także pakiet dodatków i ofert specjalnych, dzięki którym zaoszczędzisz na koszcie budowy.Wykonujemy także projekty na indywidualne zamówienie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Pozostałe podkategorie