| muratordom.pl » Prawo » Zwrot VAT » Zwrot VAT za materiały budowlane 2013 - za jakie prace remontowe dostaniesz pieniądze

Zwrot VAT za materiały budowlane 2013 - za jakie prace remontowe dostaniesz pieniądze

W 2014 roku znika obecny system zwrotu VAT za materiały budowlane. Oznacza to, że od przszłego roku za materiały kupione na cele remontowe nie odzyskasz już pieniędzy. Zwrot VAT dostaniesz za materiały, na które faktury zostały wystawione do końca 2013 r. Warunek jest taki, że wykonane prace mieszczą się w ustawowej definicji remontu. Oto wykaz robót remontowych, za jakie otrzymasz zwrot VAT.

Faktury przed 1 stycznia 2014 roku

Dzięki systemowi zrotu VAT za prace remontowe możesz odzyskać ponad 14 tys. zł. Podstawą zwrotu będą wyłącznie faktury wystawione przed 1 stycznia 2014 r.

Materiały na remont - muszą być w wykazie ministerialnym

Jednocześnie warunkiem uzyskania zwrotu części wydatków jest to, aby materiały budowlane nabyte na potrzeby remontu znajdowały się na liście zawartej w obwieszczeniu ministra transportu i budownictwa.

Wykaz materiałów uprawniajacych do zwrotu VAT

Za jakie prace remontowe przysługuje zwrot VAT?

Zwrot VAT na starych zasadch otrzymasz za remont domów używanych i nowych, w tym za prace wykończeniowe prowadzone w obiektach odebranych w tak zwanym stanie deweloperskim.

Nie wszystkie prace remontowe mogą być podstawą zwrotu. W ustawie o zwrocie VAT zawarta jest definicja remontu – jest to wykonanie robót określonych w załączniku do ustawy. Wydzielono w nim osobno roboty prowadzone w lokalu mieszkalnym i w takim budynku.

Zgodnie z orzecznictwem wykonywanie prac remontowych w pomieszczeniach przynależnych do lokalu mieszkalnego (piwnica, strych, komórka, garaż) nie jest uznawane za remont tego lokalu, w związku z tym koszty ponoszone na takie prace nie są objęte systemem zwrotu.

Roboty zaliczane do remontu budynku mieszkalnego:

1. Remont lub modernizacja przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy, obejmujące:

 • przyłącza wodociągowe, hydrofornie;
 • przyłącza kanalizacyjne, bezodpływowe zbiorniki ścieków, urządzenia do oczyszczania ścieków;
 • przyłącza sieci cieplnej, węzły cieplne, kotłownie;
 • przyłącza do linii elektrycznej.

2. Wykonanie nowego przyłącza do sieci gazowej.

3. Remont i modernizacja fundamentów, łącznie z izolacjami, obejmujące:

 • wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie;
 • izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne;
 • osuszanie fundamentów.

4. Remont lub modernizacja elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części, dotyczące:

 • konstrukcji stropów;
 • konstrukcji ścian nośnych i zewnętrznych;
 • konstrukcji i pokrycia dachu;
 • docieplenia stropów i stropodachów;
 • kanałów spalinowych i wentylacyjnych;
 • pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, np. słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, balkonów, loggii, izolacji przeciwwodnych, dźwiękochłonnych.

5. Remont lub modernizacja elewacji budynku obejmujące:

 • tynki i okładziny zewnętrzne; malowanie elewacji;
 • docieplenie ścian budynku;
 • obróbki blacharskie i elementy odwodnienia budynku.

6. Wbudowanie nowych, wymiana lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych.

7. Przebudowa układu funkcjonalnego budynku obejmująca:

 • sanitariaty i kuchnie;
 • wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów związanych z udostępnieniem i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych.

8. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji budynku obejmujące rozprowadzanie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

 • instalacji sanitarnych;
 • instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia;
 • instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;
 • instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych;
 • przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych;
 • instalacji i urządzeń grzewczych. 

9. Wykonanie nowych instalacji gazowych.

10. Wykonanie nowych instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii.

Roboty zaliczane do remontu lokalu mieszkalnego

1. Remont, modernizacja lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym:

 • ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych;
 • podłóg i posadzek;
 • okien, świetlików i drzwi;
 • powłok malarskich i tapet;
 • elementów kowalsko-ślusarskich;
 • izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych.

2. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

 • instalacji sanitarnych;
 • instalacji elektrycznych;
 • instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;
 • instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych;
 • instalacji i urządzeń grzewczych;
 • przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych;
 • instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii.

3. Wykonanie nowych instalacji gazowych.

Przeczytaj dodatkowo:
Czy przysługuje mi zwrot VAT za materiały...

Czy zwrot różnicy VAT przysługuje w sytuacji, gdy materiały budowlane zostały zakupione na budowę...

Zwrot VAT za materiały budowlane. Sprawdź faktury

Podstawowym warunkiem zwrotu VAT jest posiadanie faktur dokumentujących zakupy i wystawionych po 30 kwietnia...

Zwrot podatku VAT za materiały budowlane....

Gdy budujemy dom, możemy odzyskać około 12% ceny brutto niektórych materiałów budowlanych....

Zwrot VAT za materiały budowlane - wszystko o...

W 2014 roku przestaje obowiązywać zwrot VAT za materały budowlane na dotychczasowych zasadach. Ostatni...

Zwrot VAT za materiały budowlane przysługuje nie...

Jeżeli budujesz dom, możesz się ubiegać o zwrot VAT, pod warunkiem, że jesteś właścicielem lub użytkownikiem...