| muratordom.pl » Prawo » Podatki i ubezpieczenia » Wykaz materiałów budowlanych kwalifikujących się do zwrotu VAT

Wykaz materiałów budowlanych kwalifikujących się do zwrotu VAT

Wykaz materiałów budowlanych, które od dnia 30 kwietnia 2004 roku były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.

 

Zobacz: Instrukcja, jak korzystać z wykazu materiałów budowlanych

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)

1

ex 08.12.11.0

Piaski naturalne – wyłącznie piasek przeznaczony do celów budowlanych

2

08.12.12.0

Granulki, odłamki i proszek; otoczaki i żwir

3

ex 16.10.10.0

Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane – wyłącznie:

 • klepki, listwy i fryzy do parkietów, niełączone z drewna tropikalnego;
 • listwy dębowe do parkietów;
 • deszczułki posadzkowe lite z drewna liściastego;
 • listwy przyścienne z drewna liściastego;
 • klepki, listwy i fryzy na parkiet z drewna liściastego

4

ex 16.10.21.0

Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe – wyłącznie:

 • tarcica podłogowa strugana z drewna iglastego;
 • listwy przyścienne z drewna iglastego;
 • kostka brukowa z drewna iglastego i liściastego, inna niż nasycona;
 • drewno iglaste pozostałe nienasycone (łącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), inne niż: boazeria, tarcica podłogowa nasycona, listwy przyścienne nasycone;
 • drewno liściaste nienasycone pozostałe, inne niż listwy i ramy do obrazów, boazeria;
 • klepki, listwy i fryzy na parkiet z drewna liściastego (obrobione)

5

16.22.10.0

Gotowe płyty podłogowe

6

16.23.11.0

Okna i drzwi, ościeżnice i progi, z drewna

7

ex 16.23.20.0

Prefabrykowane budynki z drewna – wyłącznie budynki prefabrykowane mieszkalne

8

ex 17.24.11.0

Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; przezroczyste papierowe materiały okienne – z wyłączeniem przezroczystych papierowych materiałów okiennych

9

ex 20.30.22.0

Pozostałe farby i pokosty; gotowe sykatywy i masy uszczelniające – wyłącznie:

 • kity szklarskie i kity budowlane uszczelniające;
 • nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe na fasady, ściany wewnętrzne, sufity itp.

10

ex 20.52.10.0

Kleje – wyłącznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i kopolimerów butadienu, przeznaczone do sprzedaży detalicznej

11

ex 22.21.21.0

Sztuczne jelita z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych; rury, przewody i węże, sztywne, z tworzyw sztucznych – wyłącznie rury, przewody i węże przeznaczone do stosowania w budownictwie

12

ex 22.21.29.0

Pozostałe rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z tworzyw sztucznych – wyłącznie przeznaczone do stosowania w budownictwie

13

ex 22.21.41.0

Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych komórkowych – wyłącznie:

 • płyty z polistyrenu spienionego (styropianu);
 • płyty komórkowe z poliuretanów

14

ex 22.21.42.0

Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych innych niż komórkowe – wyłącznie płyty faliste z poliestrów

15

ex 22.23

Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa – z wyłączeniem:

 • zbiorników, kadzi, cystern i podobnych pojemników o pojemności powyżej 300 l, z tworzyw sztucznych do innych zastosowań (PKWiU ex 22.23.13.0);
 •  stolarki okrętowej (PKWiU ex 22.23.14.0);
 •  linoleum i pokryć podłogowych gumowych (PKWiU ex 22.23.15.0)

16

ex 22.29.29.0

Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych – wyłącznie prefabrykowane kubły i podobne arty­kuły do filtrowania wody przy wejściu do ścieków

17

ex 23.11

Szkło płaskie – wyłącznie szkło budowlane

18

ex 23.12

Szkło płaskie, profilowane i poddane dalszej obróbce – wyłącznie szkło budowlane

19

ex 23.14.12.0

Arkusze cienkie (woale), taśmy, maty, wojłoki, płyty i pozostałe wyroby z włókien szklanych, z wyłączeniem tkanin – inne niż maty szklane bezalkaliczne

20

ex 23.19.12.0

Kształtki chodnikowe, cegły, dachówki, płytki do wykładania podłóg, ścian i inne wyroby ze szkła prasowanego lub formowanego; szkło witrażowe i podobne; szkło wielokomórkowe lub piankowe w lokach, płytach lub podobnych postaciach – z wyłączeniem witraży

21

23.31.10.0

Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe ceramiczne

22

ex 23.32

Cegły, dachówki i materiały budowlane, z wypalanej gliny – z wyłączeniem przewodów kwasoodpornych kamionkowych oraz przewo­dów digestoryjnych kamionkowych (PKWiU ex 23.32.13.0)

23

23.42

Wyroby sanitarne ceramiczne

24

ex 23.5

Cement, wapno i gips – z wyłączeniem dolomitu kalcynowanego lub spiekanego (PKWiU 23.52.30.0)

25

ex 23.6

Wyroby z betonu, cementu i gipsu – z wyłącze­niem wyrobów ze sztucznego kamienia „Lastrico” (w tym pomników i nagrobków), innych niż: płyty parapetowe, płyty okładzinowe stopni schodowych i ścian oraz wykładziny posadzkowe

26

23.99.12.0

Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów

27

ex. 23.99.13.0

Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnych i sztucznych materiałach mineralnych i bitumie, naturalnym asfalcie lub podobnych substancjach wiążących – z wyłączeniem:

 •  kitów szpachlowych, szpachlówek, mas i wypeł­niaczy por asfaltowych i bitumicznych innych niż masy i roztwory asfaltowe hydroizolacyjne;
 •  makadamu smołowego

28

ex 23.99.19.0

Wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych,gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie:

 •  wełna mineralna luzem i wyroby izolacji ter­micznej i akustycznej z wełny mineralnej;
 •  wermikulit porowaty, iły porowate i podobne porowate materiały mineralne, włącznie z ich mieszaninami – inne niż żużel spieniony;
 •  mieszaniny i wyroby z materiałów izolujących cieplnie lub akustycznie, pozostałe

 

29

ex 24.10

Żeliwo, stal i żelazostopy – wyłącznie:

 •  wyroby płaskie walcowane na zimno i powlekane, ze stali;
 •  wyroby płaskie walcowane na gorąco, ze stali (PKWiU ex 24.10.3) – inne niż pręty i profile grube;

 

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)

76

ex 27.52.12.0

Pozostały sprzęt gospodarstwa domowego na gaz lub na gaz i inne paliwo oraz na paliwo płynne lub stałe – wyłącznie:

 • piece grzewcze gazowe;
 • piece uniwersalne;
 • piece stałopalne;
 • piece żeliwne przenośne

 

77

ex 27.52.14.0

Podgrzewacze wody przepływowe lub pojemnoś­ciowe, nieelektryczne – z wyłączeniem kolektorów słonecznych

78

ex 27.52.20.0

Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy płytowych i podobnego nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego – wyłącznie:

 • sprzęt do domowych urządzeń piecowych i kuchennych żeliwny (płyty kuchenne, ruszty, zasuwy kominowe, drzwiczki kuchenne i piecowe, kratki wentylacyjne itp.);
 • krążki i komplety krążków kuchennych, żeliwne i stalowe

79

ex 27.90.12.0

Izolatory elektryczne; elementy izolacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych; przewody rurowe do kabli elektrycznych – wyłącznie części do urzą­dzeń rozdzielczych wysokiego napięcia prefabry­kowanych oraz części do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia, inne niż:

 • izolatory elektryczne (z wyjątkiem szklanych i ceramicznych);
 • drut nawojowy izolowany;
 • kable i przewody elektryczne koncentryczne;
 • przewody elektryczne

80

ex 28.13.14.0

Pozostałe pompy odśrodkowe do cieczy; pozostałe pompy do cieczy; podnośniki do cieczy – wyłącznie hydrofory

81

28.21.11.0

Palniki piecowe; mechaniczne podawacze węgla, włączając ich ruszty mechaniczne; mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia

82

ex 28.21.14.0

Części pieców, palenisk i palników piecowych – wyłącznie części palników piecowych na paliwo ciekłe, stałe pyłowe lub na gaz; części mecha­nicznych podawaczy węgla, włączając ich ruszty mechaniczne, mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia

83

ex 28.29.12.0

Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczysz­czania cieczy – wyłącznie:

 • urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczysz­czania wody kotłowej;
 • filtry przykotłowe oleju

84

bez względu

na symbol PKWiU

Armatura metalowa przemysłowa – wyłącznie:

 • armatura z żeliwa szarego;
 • zasuwy;
 • zawory;
 • przepustnice.
 • Armatura metalowa sieci domowej

85

bez względu

na symbol PKWiU

Urządzenia do automatycznej regulacji i sterowa­nia – wyłącznie urządzenia i zestawy urządzeń do automatycznej regulacji dostaw ciepła oraz zdal­nego sterowania pracą systemów ciepłowniczych, a także części do tych urządzeń

86

bez względu

na symbol PKWiU

Panele podłogowe i listwy przypodłogowe lami­nowane, wykonane na bazie płyty pilśniowej HDF, MDF lub na bazie płyty wiórowej

87

bez względu

na symbol PKWiU

Membrany (przepony) paroprzepuszczalne pod pokrycia dachowe, z polietylenu, posiadające zbrojenie, specjalną perforację lub nacięcia względnie wykonane z włókien syntetycznych

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)

29 (cd)

ex 24.10

 • sztaby i pręty ze stali szybkotnącej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane; walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, nieobrobio­ne więcej niż platerowane – inne niż grube;
 • wyroby płaskie walcowane, o szerokości < 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicz­nej (PKWiU ex 24.10.54.0) – inne niż wyroby płaskie zwinięte (taśmy wąskie lub cięte), walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm ze stali innej niż niestopowa, nierdzewna lub szybkotnąca;
 • pręty walcowane na gorąco, ze stali (PKWiU ex 24.10.6) – z wyjątkiem prętów i profili gru­bych oraz prętów kutych ze stali szybkotnącej;
 •  kształtowniki otwarte, obrobione na gorąco ze stali, ścianka szczelna ze stali oraz elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajo­wych ze stali (PKWiU ex 24.10.7) – z wyjątkiem prętów i profili grubych; profili ze stali niesto­powej obrobionych na zimno powlekanych lub pokrywanych cynkiem; kształtowników kutych ze stali niestopowej; profili kutych ze stali niestopowej; ścianki szczelnej oraz kątowników spawanych, ze stali (PKWiU 24.10.74.0); elementów konstrukcyjnych torów kolejowych lub tramwajowych, ze stali (PKWiU 24.10.75)

 

30

ex 24.20

Rury, przewody rurowe, profile drążone i łączniki, ze stali – z wyłączeniem półwyrobów z rurowni niezaliczanych do wyrobów gotowych

31

ex 24.31

Pręty ciągnione na zimno – z wyłączeniem pro­fili obrobionych na zimno ze stali niestopowej niepowlekanych lub pokrywanych (PKWiU ex 24.31.10.0)

32

24.32

Wyroby płaskie walcowane na zimno, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

33

ex 24.33.1

Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno – z wyłączeniem profili ze stali niesto­powej obrobionych na zimno powlekanych lub pokrywanych cynkiem

34

24.33.20.0

Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej

35

24.33.30.0

Panele wielowarstwowe z cienkiej blachy stalowej

36

24.34

Drut ciągniony na zimno

37

24.42.24.0

Płyty, blachy i taśmy z aluminium i stopów alumi­nium, o grubości > 0,2 mm

38

ex 24.44.26.0

Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z miedzi i jej stopów – z wyłączeniem rur i przewodów rurowych ze stopów miedzi oraz armatury przemysłowej z miedzi i stopów miedzi

39

24.51.20.0

Rury, przewody rurowe i profile drążone odlewane z żeliwa

40

24.51.30.0

Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa

41

24.52.30.0

Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane ze staliwa

42

ex 25.11.10.0

Budynki prefabrykowane z metalu – z wyłączeniem konstrukcji stalowych budynków jedno­kondygnacyjnych, halowych i pawilonowych, szkieletów budynków i budowli dwu- i wielokon­dygnacyjnych, konstrukcji nośnych budowlanych z aluminium

43

ex 25.11.23.0

Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, ze stali lub z aluminium – wyłącznie:

 •  elementy budowlane z blachy profilowanej i blachy płaskiej, stalowe;
 •  elementy konstrukcyjne zbrojeń żelbetów;
 •  elementy konstrukcyjne z blach stalowych, ocynkowanych i powlekanych;
 •  elementy konstrukcji nośnych kotłów, schodów, pomostów, opancerzenia, izolacji i obmurowań – z żeliwa lub stali;
 •  elementy budowlane stalowe i żeliwne: z kształtowników, wspornikowe, łączniki, osłony wykończeniowe dachowe i ścienne, elementy ogrodzeniowe, kraty;
 •  elementy ramowe budowlane stalowe i żeliwne;
 •  elementy budowlane – z aluminium;
 •  płyty i elementy warstwowe budowlane z aluminium oraz segmenty ścienne wypełnione płytą warstwową z okładziną aluminiową

 

44

ex 25.12.10.0

Drzwi i progi drzwiowe, okna i ramy do nich, bramy, żaluzje oraz ścianki działowe mocowane do podłogi, z metalu – z wyłączeniem drzwi, okien i iluminatorów okrętowych, świetlików i iluminatorów jachtowych

45

25.21.11.0

Grzejniki centralnego ogrzewania oraz ich części, z żeliwa lub stali, z wyłączeniem ogrzewanych elektrycznie

46

ex 25.21.12.0

Kotły centralnego ogrzewania wytwarzające gorą­cą wodę lub parę o niskim ciśnieniu – z wyłącze­niem kotłów parowych innych niż:

 •  kotły grzewcze parowe stalowe i żeliwne dla budownictwa;
 •  kotły grzewcze parowe stalowe

47

25.21.13.0

Części kotłów centralnego ogrzewania

48

ex 25.29.11.0

Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki (z wyłączeniem pojemników na sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa, stali lub aluminium, o pojemności > 300 l, niewyposażone w urzą­dzenia mechaniczne lub termiczne – wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków – ze stali

49

25.30.12.0

Instalacje pomocnicze przeznaczone do współ­pracy z kotłami; skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną

50

25.30.13.0

Części wytwornic pary

51

ex 25.72.12.0

Pozostałe zamki z metali nieszlachetnych – wy­łącznie zamki w rodzaju używanych do drzwi inne niż zamki elektroniczne i szyfrowe

52

ex 25.72.13.0

Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki; części; klucze występujące oddzielnie – wyłącznie okucia budowlane

53

ex 25.72.14.0

Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów silnikowych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych – wyłącznie okucia budowlane

54

ex 25.93.11.0

Drut splatany i skręcany, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia i podobne wyroby z żeliwa lub ze stali, bez izolacji elektrycznej – wyłącznie sploty i linki do konstrukcji sprężonych ze stali nierdzewnej nieizolowane elektrycznie

55

ex 25.93.12.0

Drut kolczasty z żeliwa lub ze stali; drut splatany i skręcany, kable, taśmy plecione i podobne wyro­by z miedzi lub aluminium, bez izolacji elektrycznej – wyłącznie:

 •  przewody napowietrzne z aluminium;
 •  przewody napowietrzne z rdzeniem stalowym z aluminium

56

ex 25.93.13.0

Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie:

 •  kraty, siatki i ogrodzenia z drutu stalowego, spawane na przecięciach;
 •  kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na przecięciach, z drutu stalowego, niepowlekane tworzywem sztucznym;
 •  kraty, siatki i ogrodzenia, niespawane na przecięciach, z drutu stalowego, pokrywane tworzywem sztucznym, pozostałe inne niż ogrodzenia i siatki z drutu

 

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)

57

ex 25.94.11.0

Elementy złączne, śruby i wkręty z żeliwa lub stali, gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie okucia budowlane łączące

58

ex 25.99.11.0

Zlewy, umywalki, wanny i pozostałe elementy wyposażenia sanitarnego oraz ich części, z żeliwa, ze stali, z miedzi lub aluminium – z wyłączeniem wyrobów z miedzi lub aluminium, innych niż syfony umywalkowe i pisuarowe

59

ex 25.99.29.0

Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie:

 •  wyroby i odlewy z żeliwa nieciągliwego – inne niż: kotwice, drapacze i ich części – z wyjąt­kiem odlewów żeliwnych (półfabrykatów do dalszej obróbki);
 •  drabiny stanowiące elementy budowlane komunikacji, ze stali;
 •  szczeble, ze stali;
 •  osłony instalacji budowlanych, elementy instalacji budowlanych odwadniających, ze stali lub z aluminium;
 •  elementy budowlane wyposażeniowe do czysz­czenia obuwia oraz takie jak: uchwyty do rynien, rur spustowych, rur instalacyjnych (wodocią­gowych, gazowych, itp.), zespoły wywietrznika z pionu zsypowego, ze stali;
 •  okładziny elewacyjne budowlane z aluminium;
 •  grzejniki z aluminium; osprzęt centralnego ogrzewania z miedzi i stopów miedzi;
 •  szyldy i tablice budowlane – z aluminium lub ze stali

60

ex 26.51.52.0

Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub pozostałych zmiennych parametrów cieczy lub gazów – wyłącznie mierniki ciepła

61

ex 26.51.63.0

Gazomierze, liczniki do cieczy lub liczniki do pomiaru zużycia lub produkcji prądu – wyłącznie gazomierze, wodomierze, liczniki elektryczne prądu zmiennego

62

ex 26.51.65.0

Przyrządy, maszyny i urządzenia do automatycz­nej regulacji lub kontroli, hydrauliczne lub pneu­matyczne – wyłącznie reduktory membranowe

63

ex 26.51.70.0

Termostaty, manostaty i pozostałe przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli – wyłącznie termostaty, inne niż lotnicze

64

ex 27.12.21.0

Bezpieczniki do napięć £ 1000 V – wyłącznie podstawy i wkładki bezpiecznikowe niskiego napięcia

65

27.12.31.0

Tablice i inne urządzenia sterujące wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć £ 1000 V

66

ex 27.12.32.0

Tablice i inne urządzenia sterujące wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć > 1000 V – wyłącznie rozdzielnice prefabrykowane napowietrzne

67

ex 27.12.40.0

Części do aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej – wyłącznie:

 •  dla rozdzielni prefabrykowanych napowietrz­nych;
 •  do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia (inne niż osprzęt do rozdzielni niskiego napięcia)

68

ex 27.32.13.0

Pozostałe przewody elektryczne do napięć £ 1000 V – wyłącznie:

 •  przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, wyposażone w złączki, do napięć > 80 V, w rodzaju stosowanych w telekomunikacji, inne niż przewody instalacyjne do urządzeń radiotechnicznych;
 •  kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi, wyposażone w złączki do napięć > 80 V, inne niż okrętowe;
 •  przewody elektroenergetyczne niewypo­sażone w złączki, do napięć = 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm, do układania na stałe: instala­cyjne, uzbrojone i kabelkowe;
 •  przewody elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi niewyposażone w złączki, do napięć = 1000 V, o średnicy pojedyn­czego przewodu większej niż 0,51 mm, inne niż okrętowe i sygnalizacyjne normalno-wymiarowe;
 •  przewody elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi, niewyposażone w złączki, do napięć = 1000 V, o średnicy pojedyncze­go przewodu większej niż 0,51 mm;
 •  przewody elektroenergetyczne, niewypo-sażone w złączki, do napięć > 80 V, ale < 1000 V, o średnicy pojedynczego przewo­du większej niż 0,51 mm, do układania na stałe, instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe;
 •  przewody elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi, niewyposażone w złączki, do napięć > 80 V, ale < 1000 V, o śred­nicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm, inne niż okrętowe

69

ex 27.32.14.0

Pozostałe przewody elektryczne do napięć > 1000 V – wyłącznie:

 •  przewody elektroenergetyczne instalacyjne;
 •  przewody elektroenergetyczne uzbrojone;
 •  kable elektroenergetyczne z żyłami miedzia­nymi i z żyłami aluminiowymi

70

ex 27.33.14.0

Elementy izolacyjne z tworzyw sztucznych – wyłącznie elementy izolacyjne dla budownictwa

71

ex 27.40.24.0

Reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne – wyłącznie tablice i gabloty informacyjne budowlane

72

ex 27.40.25.0

Żyrandole oraz pozostałe oprawy oświetle­niowe instalowane na suficie lub ścianach – wyłącznie:

 •  oprawy oświetleniowe mieszkaniowe do żarówek i żarówek halogenowych (z wyjątkiem reflektorów), inne niż zabezpieczone przed wnikaniem wody;
 •  oprawy oświetleniowe przemysłowe (³ IP 20), do żarówek i świetlówek, stałe;
 •  oprawy oświetleniowe przemysłowe (³ IP 20), do rtęciówek

73

ex 27.51.25.0

Podgrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym lub zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe – z wyłączeniem grzałek elektrycznych nurnikowych

74

ex 27.51.28.0

Pozostałe piece; kuchenki, płyty kuchenne, pierścienie do gotowania; ruszty do smażenia i pieczenia – wyłącznie kuchenki elektryczne domowe, zawierające przynajmniej jedną płytę grzewczą i jeden piekarnik, włączając kuchenki gazowo-elektryczne

75

ex 27.52.11.0

Sprzęt gospodarstwa domowego do gotowania i podgrzewacze płytowe, z żeliwa, ze stali lub z miedzi, nieelektryczny – wyłącznie:

 •  urządzenia do gotowania i podgrzewacze płytowe, na gaz, z piekarnikiem na gaz lub na gaz i inne paliwa, z żeliwa lub ze stali, inne niż piekarniki gazowe;
 •  kuchnie węglowe stałe

Przeczytaj dodatkowo:
Zakup nieruchomości. Jaka stawka VAT za zakup...

Zakup nieruchomości - nowego domu lub działki podlega opodatkowaniu VAT w wysokości 8 lub 23%. Sprawdź, jaki...

Ubezpieczenie domu - na co zwrócić uwagę...

Wybór odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej nie jest łatwą decyzją. Na rynku dostępnych jest wiele...

Podatek od wynajmu mieszkania - metoda ryczałtu....

Jeżeli wynajmujesz mieszkanie to masz prawo wyboru najbardziej opłacalnej formy opodatkowania. Jednym ze...

Zwrot VAT od materiałów budowlanych. Jest szansa,...

Od 2014 r. ma przestać obowiązywać system zwrotu VAT na materiały budowlane. Pieniądze z niego zostaną...

Stawka podatku VAT na usługi budowlane przy...

Kwestia zakupu materiałów budowlanych jest istotna z przyczyn podatkowych. Inwestor może skorzystać z...