| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje kanalizacyjne » Przydomowa oczyszczalnia ścieków – jak dostać dofinansowanie?
Kto może starać się o fundusze na oczyszczalnię ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – jak dostać dofinansowanie?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to rozwiązanie dla osób i ich domostw, które w najbliższej przyszłości nie mają szans na podłączenie do oczyszczalni komunalnych. Na dodatek na budowę biologicznej przydomowej oczyszczalni można otrzymać dofinansowanie. Sprawdź, czy możesz skorzystać z takiego rozwiązania.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił drugi program, który może pomóc wielu właścicielom domów. NFOŚiGW realizuje program finansowy na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Na dodatek zwiększony został procent dofinansowania ze środków NFOŚiGW – z 30% na 45% kosztu całkowitego zadania.

Dofinansowanie na budowę oczyszczalni ścieków – kto może starać się o pieniądze?

Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz spółek komunalnych świadczących usługi kanalizacyjne. Jednakże jego finalnymi odbiorcami są właściciele domów, którzy do tej pory nie mieli możliwości skorzystania z instalacji kanalizacyjnych i w najbliższych latach nie mają szans na podłączenie się do oczyszczalni komunalnych w zakresie PBOŚ oraz właściciele domów, którzy dotychczas nie podłączyli się do sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej (w zakresie podłączenia budynków). Dofinansowanie uzyskają przydomowe oczyszczalnie obsługujące maksymalnie 50 użytkowników. NFOŚiGW gwarantuje dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Kwota dofinansowania podzielona została w równym stopniu (po 45%) na formę bezzwrotną - dotację jak i preferencyjną pożyczkę z oprocentowaniem 3,5% w skali roku. W obu przypadkach wymagany jest wkład własny wynoszący minimum 10 proc. Inwestycje mogą być dofinansowane w formie dotacji w wysokości do 45 % kosztu całkowitego zadania, nie więcej jednak niż 7.500 zł dla jednej oczyszczalni o przepustowości do 5 m3/d i nie więcej niż 10.000 zł dla jednej oczyszczalni o przepustowości powyżej 5 m3/d. Pozostałe koszty stanowić powinny środki własne jednostki samorządu terytorialnego oraz mieszkańców.

Fundusze unijne na oczyszczalnie, ale tylko biologiczne

Program obejmuje tylko te urządzenia, w których oczyszczanie ścieków zachodzi na drodze biologicznej. Z tego powodu na potrzeby programu wprowadzono pojęcie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków (PBOŚ), od której producentów wymagany jest certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską EN 12566-3:2005+A1:2009, wydawaną przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską. Oczyszczalnie przydomowe to urządzenia rozwiązujące problem ścieków na terenach pozbawionych sieci kanalizacyjnej. Z powodzeniem zastępują – często nieszczelne – szamba. Są proste w montażu i eksploatacji, tanie w utrzymaniu i ekologiczne. Oczyszczone przez nie ścieki spełniają wymogi standardów polskich i unijnych.

Autor: Piotr Mastalerz

Przydomowa oczyszczalnia ścieków: oczyszczalnia trzcinowa

Budowa oczyszczalni ścieków – co podlega refundacji?

Instytucjami pośredniczącymi i jednocześnie beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. To one posiadają pełną wiedzę w zakresie lokalnej gospodarki wodno-ściekowej oraz potrzeb w tym zakresie. Pomocą nie są objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są użytkowane. Odpowiedzialność za wybór odbiorców pomocy (właścicieli wskazanych posesji do posadowienia przydomowej oczyszczalni ścieków lub wykonania podłączenia do kanalizacji sanitarnej) ponosi beneficjent.

Co zatem można sfinansować ze środków NFOŚiGW? Wliczają się w to dostawy i zakup urządzeń, które decydują o efekcie ekologicznym zakładanym w dofinansowywanym przedsięwzięciu. Konkretnie zaś dofinansowanie dotyczy następujących rzeczy: przygotowanie terenu, roboty demontażowe i rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami,

  • roboty ziemne i budowlano-montażowe,
  • montaż urządzeń,
  • przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,
  • rozruch urządzeń i instalacja, instalacje doprowadzające media do obiektów technologicznych,
  • podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, przełożenie sieci i obiektów sieciowych kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami,
  • zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych przez NFOŚiGW, jeżeli Beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT,
  • wykonanie dokumentacji projektowej,
  • koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji tj. koszty nadzoru inwestorskiego.

Więcej szczegółowych informacji możesz znaleźć na stronie internetowej NFOŚiGW.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Budowa i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków...

Budowę i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków najlepiej zaplanować na okres od wiosny do jesieni. W...

FILM: Instalacja kanalizacyjna w domu - co...

Jak prawidłowo ułożyć instalację kanalizacyjną w zasypce pod podłogą na gruncie? Ile pionów i czy...

Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...

Przydomowa oczyszczalnia ścieków: jaką...

Zasada działania przydomowych oczyszczalni ścieków opiera się na naturalnych procesach biologicznych,...

Roślinna przydomowa oczyszczalnia ścieków i jej...

Przydomowe oczyszczalnie roślinne, czyli oczyszczalnie z filtrem roślinnym, zapewniają wysoki stopień...

Osadnik wstępny (gnilny) - pierwszy etap...

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Niezależnie od rodzaju wybranej przez...