| muratordom.pl » Budowa » Przed budową » Uzbrojenie działki budowlanej - formalności i koszty
Warunki przyłączenia do sieci

Uzbrojenie działki budowlanej - formalności i koszty

Zgodnie z prawem działka budowlana powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia do sieci, ale w praktyce często oznacza to, że sieci są w ulicy, a formalności i koszty podłączenia ich do działki spoczywają na kupującym. Zobacz, jak się zabrać za uzbrojenie działki i uzyskać warunki przyłączenia do siecie.

Warunki przyłączenia do sieci

Jeżeli chcemy, aby bezpośrednio do naszej działki przyłączono prąd, gaz, wodę czy kanalizację, musimy wystąpić do miejscowego przedsiębiorstwa zarządzającego sieciami o wydanie technicznych warunków podłączenia do sieci.

Pamiętaj! Gdy w gminie jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i teren jest w nim przewidziany pod zabudowę, musi być zapewniona możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej.

Warunki przyłączenia do sieci zostaną wydane przez regionalnego dystrybutora niezależnie od tego, czy działka jest już zabudowana, czy nie, i określają:

 • czy można podłączyć dane medium (bywa to problemem, gdy działka jest oddalona od najbliższych istniejących linii zasilających);
 • zakres oraz sposób wykonania rozbudowy sieci;
 • wymagane parametry techniczne przyłącza;
 • planowany koszt.

Ten ostatni punkt może znacznie się różnić w zależności od regionu kraju. Przedsiębiorstwa dostarczające prąd i gaz ustalają różne stawki za wykonanie przyłączenia do sieci, a w przypadku sieci wodno-kanalizacyjnych rozbieżności są jeszcze większe, ponieważ zarządzają nimi najczęściej gminne przedsiębiorstwa komunalne. Opłata przyłączeniowa nałożona na inwestora ma odpowiadać udziałowi w koszxsyl;=b il/tach rozbudowy sieci, które ponosi gmina.

Zakłady energetyczne i gazownie przygotowują specjalne formularze, które wypełnia się i składa w formie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Do wniosku należy dołączyć również inne dokumenty – przede wszystkim stwierdzające prawo do nieruchomości. Formularze zawierają m.in. szczegółowe podpunkty, które omówimy, tak aby niedoświadczeni inwestorzy bez trudu wypełnili wnioski.

Gdy uzyskamy już techniczne warunki przyłączenia do sieci, powinniśmy pamiętać, że nie są one wydawane bezterminowo – w przypadku sieci energetycznych i wodno-kanalizacyjnych obowiązują przez dwa lata, a sieci gazowej – tylko rok.

Uwaga! Warunki techniczne przyłączenia do sieci są konieczne, aby otrzymać pozwolenie na budowę. Określenie sposobu dostarczania mediów musi być zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym, w części dotyczącej zagospodarowania działki. Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć oświadczenia poszczególnych przedsiębiorstw, w których zobowiązują się dostarczyć na posesję media.

Skrzynka gazowa z kurkiem głównym i gazomierzem.

Przyłącza elektryczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne mogą zaprojektować i wykonać wyłącznie specjaliści z uprawnieniami budowlanymi w zakresie poszczególnych instalacji.

Przyłącze gazowe

Podobnie jak w przypadku wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej wniosek składamy na gotowym formularzu, który otrzymamy w gazowni. Jest kilka wzorów zależnie od typu planowanego budynku, a więc również zapotrzebowania na gaz. Należy w nim podać:

 • nazwisko, adres i telefon inwestora;
 • adres i charakter planowanego obiektu;
 • przewidywany termin rozpoczęcia odbioru gazu;
 • do jakich celów gaz będzie używany i jakie urządzenia będą instalowane (kuchnia gazowa, podgrzewacz wody, kocioł c.o. – w tym ostatnim przypadku trzeba podać kubaturę pomieszczeń, które będą ogrzewane, i przewidywaną moc kotła).

Dla domów jednorodzinnych powinniśmy wybrać wniosek o warunki techniczne dla poboru 10 m³/h gazu. Należy do niego dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością oraz mapę geodezyjną terenu – zasadniczą lub do celów projektowych. Gazownia ma 30 dni na wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci – jest to bezpłatne, razem z decyzją otrzymamy projekt umowy o przyłączenie do sieci oraz informacje o koszcie, sposobie, miejscu i terminie wykonania przyłącza, a także miejscu zainstalowania licznika.

Przyłącze ze zgłoszeniem czy bez?

Na wykonanie przyłączy nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę. Nie jest konieczne nawet zgłoszenie tego w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Budowa bez zgłoszenia to najprostsze i najszybsze rozwiązanie, ponieważ wtedy możemy zlecać fachowcom rozpoczęcie prac od razu po otrzymaniu technicznych warunków przyłączenia do sieci. Jest to jednak droga nie tylko szybsza, ale też droższa – będziemy musieli zlecić uprawnionemu geodecie sporządzenie planu sytuacyjnego przyłączy na zaktualizowanej mapie geodezyjnej działki.

Natomiast, jeżeli zdecydujemy się zgłosić zamiar budowy przyłączy w urzędzie, w formularzu trzeba będzie określić rodzaj, zakres i sposób wykonania prac budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia będziemy musieli dołączyć:

 • dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;
 • plan zagospodarowania działki z opisem technicznym instalacji;
 • warunki techniczne przyłączenia, jeżeli zostały już wydane przez rejonowe zakłady zarządzające sieciami.

Uwaga! Od momentu zgłoszenia w urzędzie do rozpoczęcia prac trzeba odczekać 30 dni.

Po budowie przyłączy

Kiedy fachowcy z uprawnieniami wybudują już przyłącza, niezbędny będzie ich odbiór techniczny i sprawdzenie szczelności przez pracownika przedsiębiorstwa zarządzającego sieciami (w przypadku przyłącza gazowego także protokół kominiarski sprawdzający sprawność wentylacji). Konieczne będzie także wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez geodetę z uprawnieniami – informuje ona o położeniu zrealizowanego przyłącza. Na tej podstawie zostaną naniesione zmiany na zasadniczej mapie geodezyjnej.

Po pomyślnym zakończeniu odbioru technicznego przyłączy pozostanie nam podpisanie umowy o dostarczanie gazu, energii czy wody. Aby móc legalnie zamieszkać w gotowym domu, po zakończeniu prac powinniśmy w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy. Do niego będziemy musieli dołączyć m.in. dokument potwierdzający powykonawczą inwentaryzację geodezyjną i odbiór techniczny instalacji.

Przyłącze elektryczne

We wniosku należy podać informacje takie jak:

 • nazwisko, adres, NIP i PESEL inwestora;
 • adres i charakter obiektu, który ma być podłączony do sieci;
 • moc przyłączeniowa, czyli suma mocy urządzeń, które mogą być używane jednocześnie;
 • planowane roczne zapotrzebowanie na energię;
 • planowany termin rozpoczęcia poboru energii;
 • podłączane urządzenia, ich moc, sposób i cel wykorzystania prądu (oświetlenie, ogrzewanie, podgrzewanie wody itd.);
 • rodzaj przyłącza (kablowe lub napowietrzne);
 • rodzaj taryfy – jedno- lub dwustrefowa.

Wystarczająca moc przyłączeniowa na czas budowy wynosi 5-8 kW, moc docelową można określić na poziomie zależnym od tego, do czego będziemy używać energii po zamieszkaniu w domu. Czasem obie wartości zapotrzebowania można podać w jednym wniosku, niektóre zakłady energetyczne wymagają zaś złożenia dwóch oddzielnych wniosków.

Jeżeli prąd będzie wykorzystywany tylko do oświetlenia, nie będzie natomiast elektrycznej kuchni i ogrzewania, roczne zapotrzebowanie na energię można określić na 10 kW. Jeżeli w domu ma być kuchnia elektryczna, zapotrzebowanie wzrasta do 15 kW na rok, a w przypadku elektrycznego ogrzewania – do 30 kW.

Do wniosku o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci dołączamy dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, decyzję o warunkach zabudowy i plan zabudowy na mapie geodezyjnej. Zakład energetyczny powinien wydać warunki przyłączenia do sieci w ciągu 14 dni. Razem z warunkami prześle projekt umowy na wykonanie przyłącza z planowanym terminem budowy instalacji, miejscem przyłączenia do sieci i montażu licznika, określi koszt przyłączenia i to, jaka część urządzeń będzie własnością zakładu energetycznego a jaka inwestora.

Przeczytaj dodatkowo:
12 pytań o stan surowy: kolejność prac i...

Czas od powitania murarzy do zatknięcia wiechy mija dość szybko. Dom rośnie jak na drożdżach, aż osiągnie...

Dom na wąską działkę - TOP 5 najlepszych...

Projekty domów na wąską działkę są jednymi z najczęściej poszukiwanych przez inwestorów. Z...

Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co...

Umowa z wykonawcą: pobierz gotowy wzór umowy. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Przed...

Dom z paczki, dom mobilny i minidom - alternatywa...

Domy z paczki, których samodzielny montaż zajmuje 8-12 godzin, domy mobilne wygodne do przenoszenia i...

Wzmacnianie gruntu pod inwestycją? Sprawdź, jak...

Często okazuje się jednak, że odpowiednia lokalizacja obiektu kryje w sobie potrzebę wzmacniania gruntu....