Budowa szamba – formalności przed budową i normy, jakie powinien spełniać zbiornik

2018-08-27 16:03

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas możliwym rozwiązaniem jest budowa szamba, czyli bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. Sprawdź, jakie są wymagania formalne związane z budową i usytuowaniem szamba.

Budowa szamba
Autor: thinkstockphotos.com

Generalną zasadą jest to, że każda nieruchomość powinna być przyłączona do kanalizacji. Wynika to między innymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednak w wielu miejscowościach w Polsce kanalizacja po prostu nie istnieje. W takiej sytuacji inwestor nie ma wyjścia – musi wybudować szambo albo przydomową oczyszczalnię ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Jeżeli budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, realizacja obowiązku właścicieli następuje poprzez wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. W razie braku realizacji powyższego obowiązku wójt, burmistrz, prezydent miasta może wydać decyzję nakazującą wykonanie odpowiednich działań, w tym np. wyposażenie nieruchomości w bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe.

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 17 kwietnia 2014r., (II SA/Sz 1467/13): „(…) Przepis art. 5 ust. 1 pkt 2 zwalnia z obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, gdy jest to technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, jednak okoliczności te, jako wyjątki od reguły, powinny być interpretowane ściśle, jako sytuacje szczególne, w razie których koszty przyłączenia byłyby niewspółmiernie wysokie.”

Należy uznać, że kilka budynków mieszkalnych może być przyłączonych do jednego zbiornika na nieczystości ciekłe. Może to nastąpić pod warunkiem, że budynki te stanowią własność jednego właściciela. Dodatkowo budynki muszą być położone na jednej nieruchomości. Chodzi przy tym o jedną działkę budowlaną, którą może tworzyć kilka działek geodezyjnych. Jak bowiem stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 stycznia 2010 r., (VII SA/Wa 1886/09) pojęcie działki ewidencyjnej nie jest tożsame z pojęciem działki budowlanej.

Budowa szamba zgodnie z przepisami

Wymagania formalne związane z budową i usytuowaniem bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z tym rozporządzeniem zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych, nie mających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Budowa tych zbiorników jest natomiast wyłączona na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanych wodami opadowymi.

Jeżeli chodzi o normy, jakie ma spełniać sam zbiornik, to określa je § 35 rozporządzenia. Zgodnie z nim zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne oraz szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości. Ponadto muszą być one wyposażone w odpowietrzenie wyprowadzone przynajmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

W jakiej odległości od domu, drogi lub granicy działki z sąsiadem można wybudować szambo?

Rozporządzenie szczegółowo określa w § 36 wymogi dotyczące sytuowania zbiorników. I tak: odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) o pojemności do 10 m3, powinna wynosić co najmniej:

  1. od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych – 15 m,
  2. od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 7,5 m.

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości te są zmniejszone i powinny wynosić co najmniej:

  1. od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m,
  2. od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.

Powyższe odległości należy mierzyć w poziomie, w miejscu ich najmniejszego oddalenia od budynków, urządzeń lub granicy działki.

Konieczność zachowania powyższych odległości nie jest bezwzględna. Istnieje bowiem możliwość ich zmniejszenia w wypadku sytuowania zbiorników na działkach budowlanych położonych przy zabudowanych działkach sąsiednich. Decyzje w tym zakresie może wydać właściwy organ (wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta) w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.

Drugim wyjątkiem jest sytuacja, gdy szambo sąsiaduje z podobnym urządzeniem na działce sąsiedniej. Wówczas odległość od granicy może być mniejsza niż 2 metry (może się nawet znaleźć w granicy działki).

Sprawdź też:

W przypadku zbiorników większych, o pojemnosci powyżej 10 do 50 m3, minimalne odległości są większe i wynoszą: 30 m od okien i drzwi, 7,5 m od granicy działki sąsiedniej oraz 10 m od drogi lub ciągu pieszego. Gdy pojemność zbiornika na nieczystości ciekłe przekracza 50 m3, odległości tych zbiorników od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy ustalać zgodnie ze wskazaniem specjalnej ekspertyzy technicznej zatwierdzonej przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Zgodnie z § 31 rozporządzenia szambo musi być oddalone przynajmniej na 15 m od studni dostarczającej wodę do spożycia przez ludzi.

Czy budowę szamba należy zgłosić w starostwie?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 3a prawa budowlanego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 może odbywać się na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno–budowlanej (staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu). Budowa większego szamba wymaga pozwolenia na budowę.

Źródło: Legalnabudowa.pl

Jak ułożyć instalację kanalizacyjną? Wideo

Instalacja kanalizacyjna w domu - co powinieneś wiedzieć
Sonda
W jaki sposób odprowadzasz ścieki?