Zgłoszenie budowy garażu lub wiaty garażowej. Kiedy można zbudować garaż na zgłoszenie?

2023-03-21 8:26

Zgłoszenie budowy garażu lub wiaty garażowej kiedy jest obowiązkowe? W niektórych sytuacjach budowa wiaty garażowej nie wymaga żadnych formalności. Ile czasu trwa załatwienie zgody na budowę garażu i jakie dokumenty są potrzebne? Kiedy można wybudować garaż na zgłoszenie? Wyjaśniamy przepisy budowlane.

Projekt domu z wiatą garażową
Autor: Archeton, muratorprojekty.pl Przykładowy projektu budynku z wiatą garażową - projekt ANG1672S Garaż 36 z wiatą, Archeton, arch. Ryszard Czapla

Najpierw należy jednak wyjaśnić, co to jest garaż, a co to wiata garażowa. Obowiązujące przepisy prawne nie zawierają definicji tych pojęć. Pod pojęciem garażu rozumie się jednak budynek lub pomieszczenie przeznaczone do postoju pojazdów, zamknięte ze wszystkich stron ścianami z otworami wraz z konstrukcją dachu. Natomiast wiata to konstrukcja otwarta, bez ścian zewnętrznych lub posiadająca ścianę maksymalnie z trzech stron, z zadaszeniem pełnym lub niepełnym.

Zgłoszenie budowy garażu - niezbędne formalności

Budowa garażu o powierzchni zabudowy do 35 m2 wymaga zgłoszenia zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego. Dotyczy to garaży wolno stojących, o ile ich liczba łącznie z altanami oraz oranżeriami nie przekracza dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Budowa garażu o powierzchni zabudowy większej niż 35 m2 lub z dodatkową drugą kondygnacją wymaga już uzyskania pozwolenia na budowę. Przez powierzchnię zabudowy należy rozumieć powierzchnię rzutu pionowego zewnętrznych krawędzi budynku (ścian zewnętrznych) na powierzchnię terenu.

GALERIA: projekty garaży i wiat garażowych

Opisane wyżej zasady dotyczą garażu trwale związanego, ale i nie związanego z gruntem, czyli ustawionego na tzw. bloczkach. Nie ma również znaczenia, czy garaż będzie murowany, czy będzie to tzw. blaszak. Prawo budowlane nie różnicuje takich sytuacji. Rodzaj formalności zależy wyłącznie od powierzchni zabudowy garażu.

Warunki techniczne dotyczące budowy garażu

Pod uwagę należy wziąć również to, że w świetle Prawa budowlanego garaż jest budynkiem. W związku z tym podlega on wszelkim rygorom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dotyczy to między innymi rygorów związanych z dopuszczalnymi odległościami od działki sąsiedniej.

Przede wszystkim wolno stojący garaż należy usytuować w odpowiedniej odległości odgranicy działki:

 • 4 m - jeśli jest zwrócony ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;
 • 3 m - jeśli jest zwrócony ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.

Garaż powinien też mieć:

 • wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,2 m i do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych 2 m;
 • wjazd lub wrota garażowe co najmniej o szerokości 2,3 m i wysokości 2 m w świetle;
 • elektryczną instalację oświetleniową;
 • zapewnioną wymianę powietrza;
 • zapewnione odpowiednie odprowadzenie wody (wpusty, przechył gruntu, syfony, osadniki).

Nie przegap:

Garaż na zgłoszenie

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 14 Prawa budowlanego nie wymaga się pozwolenia na budowę, a jedynie samego zgłoszenia w wypadku budowy wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży oraz wiat o powierzchni zabudowy do 35 m2, jeśli łączna liczba tych obiektów na działce nie przekracza dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Żeby skorzystać z uproszczonej procedury zgłoszeniowej budowy garażu, musimy zatem dochować warunków w zakresie:

 • niezależności obiektu - garaż nie może przylegać do innego budynku, np.  domu mieszkalnego;
 • powierzchni zabudowy garażu – nie może przekraczać 35 m2 . Chodzi tu o powierzchnię rzutu poziomego budynku w stanie wykończonym (jego zewnętrznych krawędzi).
 • gęstości zabudowy – łączna liczba takich budynków nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

„Każde 500 m2 ” powierzchni działki oznacza określone przedziały wielkości tej powierzchni: w pierwszym przedziale będzie się mieścić każda powierzchnia nie większa niż 500 m2 , kolejny przedział obejmie powierzchnię większą niż 500 m2 i nie większą niż 1000 m2 itd. A zatem sformułowanie „jeden na każde 500 m2 ” nie oznacza, że dla skorzystania z trybu zgłoszenia jest wymagane posiadanie działki o powierzchni co najmniej 500 m2.

Przeczytaj też: Wzór wypełnionego zgłoszenia budowy garażu

Zachowując powyższe warunki, zdołamy zatem wybudować całkiem spory garaż, w którym nie tylko zmieścimy samochód, ale też będziemy mogli wykorzystać je do innych celów. Jednocześnie unikniemy konieczności występowania z wnioskiem o pozwolenie nabudowę garażu i związanej z tym procedury. Postępowanie zgłoszeniowe jest bez wątpienia mniej problematyczne i czasochłonne, jednak i w tym wypadku będziemy musieli dopełnić pewnych formalności. Jeśli chcemy wybudować większy garaż wolno stojący bądź łączna liczba wymienionych wyżej obiektów przekracza już dwa na każde 500 m2 powierzchni działki, musimy uzyskać pozwolenie na budowę.

Co zawrzeć w zgłoszeniu budowy garażu wolno stojącego

Zgłoszenia budowy garażu dokonujemy na urzędowym formularzu, w którym powinniśmy wskazać:

 • miejscowość i numer działki (działek), na której będzie się znajdował garaż;
 • rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych – trzeba tu określić, z jakich materiałów będzie wybudowany garaż, podać jego parametry (m.in. powierzchnię zabudowy liczoną po obrysie ścian zewnętrznych, wysokość i kąt nachylenia dachu), a jeśli obowiązujący na danym terenie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa wskaźniki zabudowy, konieczne może być wskazanie w zgłoszeniu również powierzchni zabudowy pozostałych budynków znajdujących się na nieruchomości, terenów utwardzonych i zielonych oraz powierzchni całej działki;
 • instalacje wewnętrzne, w jakie będzie wyposażony garaż;
 • termin rozpoczęcia robót budowlanych.

Do zgłoszenia budowy garażu należy dołączyć:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • szkice lub rysunki – chodzi tu o rzut budynku i jego elewacji, a także usytuowanie na działce. To ostatnie warto zrobić na kopii mapy ewidencyjnej lub zasadniczej (mapa taka jest do uzyskania w wydziale geodezji urzędu miasta). Rysunki powinny zawierać wymiary budynku, jego odległość od granic działki i innych charakterystycznych obiektów (na przykład innych budynków na działce inwestora i działkach sąsiednich);
 • w razie potrzeby pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Gdzie i jak dokonać zgłoszenia budowy garażu

Budowę garażu zgłaszamy w miejscowym starostwie (lub w urzędzie miasta na prawach powiatu), w wydziale architektoniczno-budowlanym. Możemy to zrobić na dwa sposoby:

 • tradycyjnie w formie papierowej - osobiście bądź wysyłając zgłoszenie budowy garażu pocztą – w urzędzie (odpowiedni formularz możemy dostać w urzędzie bądź pobrać z jego strony internetowej);
 • online w serwisie e-budownictwo.gunb.gov.pl (potrzebne jest do tego posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu, czyli dowodu osobistego z warstwą elektroniczną).

Zgłoszenia budowy garażu powinniśmy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. W ciągu 21 dni od doręczenia zgłoszenia starosta (lub prezydent miasta) może wnieść wobec niego sprzeciw (co oznacza brak zgody na rozpoczęcie budowy). Do budowy garażumożemy zatem przystąpić dopiero wtedy, gdy upłynie termin na wniesienie sprzeciwu i ten nie zostanie wniesiony. Może się też zdarzyć, że przygotowując zgłoszenie budowy garażu, coś pominiemy lub wypełnimy je nieprawidłowo. Wówczas urzędnik wyda postanowienie, w którym nałoży na nas obowiązek uzupełnienia zgłoszenia i określi w nim termin, w jakim mamy to zrobić (takie postanowienie otrzymamy pocztą lub elektronicznie na naszą skrzynkę ePUAP, jeśli wyrazimy zgodę na taki sposób korespondencji). Jeżeli nie uzupełnimy wniosku we wskazanym terminie, organ wniesie sprzeciw wobec zgłoszenia i wyśle nam decyzję w tej sprawie.

Co ważne, w razie wydania postanowienia o konieczności uzupełnienia zgłoszenia bieg 21-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu ulega przerwaniu i zaczyna biec od nowa z chwilą, kiedy uzupełnione (poprawione) zgłoszenie zostanie dostarczone do urzędu. A zatem po poprawieniu zgłoszenia i dostarczeniu go do urzędu musimy odczekać pełne 21 dni, zanim przystąpimy do budowy. Jeśli w tym czasie nie otrzymamy informacji o sprzeciwie wobec naszego zgłoszenia garażu, możemy rozpoczynać budowę. Organ nie powiadamia bowiem o pozytywnym rozpatrzenia zgłoszenia (mamy tu tak zwaną milczącą akceptację zgłoszenia).

Zgłoszenie budowy wiaty garażowej - niezbędne formalności

Budowa wiaty garażowej jest pod względem formalności prostsza. Nie wymaga żadnych procedur urzędowych, jeżeli powierzchnia zabudowy wiaty nie przekracza 35 m2, a gdy znajduje się na działce przeznaczonej na budownictwo mieszkaniowe lub na działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym, nawet 50 m².

Natomiast jeżeli budowę wiaty planujemy na niezagospodarowanej działce, dla której nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, najpierw trzeba uzyskać dokument o przeznaczeniu działki na cele mieszkaniowe. Może to być np. decyzja o warunkach zabudowy. Na jej podstawie możliwe będzie postawienie wiaty do 50 m2 bez jej zgłaszania. Liczba takich wiat nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki. 

Budowa wiaty o powierzchni większej niż 50 m² wymaga już uzyskania pozwolenia na budowę.

Wiata garażowa z punktu widzenia prawa budowlanego nie jest budynkiem. W konsekwencji nie stosuje się do niej wymogów z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Co do zasady wiata może więc być budowana nawet na granicy działki. 

warto wiedzieć

Wiata garażowa z zabudowanymi ściankami

Sytuacja ulega zmianie, gdy wiata ma choćby jedną ścianę pełną. Tego typu konstrukcja może bowiem wpływać na działkę sąsiednią poprzez jej zaciemnienie. Budowa tego typu wiaty na granicy działki wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, a następnie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przed zgłoszeniem budowy garażu lub wiaty garażowej sprawdź zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Decydując się na budowę garażu lub wiaty garażowej należy skontrolować również zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp). W mpzp mogą bowiem znajdować się zapisy dotyczące wysokości garażu bądź wiaty, rodzaje pokrycia dachu, kąta nachylenia połaci dachowej oraz minimalnych odległości od działek sąsiednich.

Z zapisów planu dowiemy się, czy na danej działce w ogóle można wybudować garaż wolno stojący, a jeżeli tak, to jakie wymagania obowiązują w tym zakresie. Może się przykładowo zdarzyć, że niedopuszczalna jest budowa garażu z płaskim dachem, ponieważ plan miejscowy wymaga, by kąt nachylenia dachu wynosił 40-45 stopni.

Wymogi z planu miejscowego muszą być spełnione każdorazowo, niezależnie od tego czy staramy się o uzyskanie pozwolenia na budowę, dokonujemy zgłoszenia, czy też budujemy bez formalności urzędowych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.