Przeróbka budynku gospodarczego na mieszkanie

2017-08-28 14:16

Planuję przekształcenie budynku gospodarczego na mieszkanie. Chcę się dowiedzieć, ile kosztowałaby taka inwestycja i jakie dokumenty będą potrzebne.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 Prawa budowlanego, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania. Do zgłoszenia trzeba dołączyć:

  • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
  • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • zaświadczenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo – decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w danej specjalności,
  • w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Właściwy organ może wnieść sprzeciw m. in. w przypadku, gdy przewidywana zmiana sposobu użytkowania wiąże się z wykonaniem robót wymagających pozwolenia na budowę. W pierwszej kolejności wskazane skontaktowanie się z uprawnionym projektantem, który na podstawie oglądu stanu istniejącego, określi zakres prac i wstępny przewidywany koszt inwestycji. Zmiana użytkowania na obiekt mieszkalny wiąże się z koniecznością dostosowania do stałego pobytu ludzi i spełnienia wymagań wynikających z przepisów. Może wiązać się z przebudową oraz rozbudową, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.