W jakiej odległości można postawić dom graniczący z działką rolną?

2012-04-26 16:41 CERTO Kancelaria prawna

W jakiej odległości możemy postawić dom od granicy działki sąsiedniej, jest to działka rolna? Dodam, że ta działka rolna nigdy nie będzie przekształcona w budowlaną ponieważ idzie przez nią gaz wysokoprężny.

Usytuowanie budynków na działce reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie („Rozporządzenie o.w.t.).
W myśl zapisów tego Rozporządzenia, co do zasady, odległość zabudowy od granicy działki sąsiadującej powinna wynosić 3 m (ściana bez otworów) lub 4 m (gdy ściana od granicy ma okna). Zbliżenie budynku do granicy jest możliwe w przypadkach istnienia zabudowy na działce sąsiedniej o określonych warunkach, jednak te wyjątki nie dotyczą opisywanej sytuacji. Okapy, gzymsy, balkony, daszki nad wejściem, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie lub rampy, nie mogą znajdować się w odległości mniejszej niż 1,5 m od granicy z sąsiednią działką, a okna w dachu lub w połaci dachowej muszą być oddalone od granicy sąsiedniej działki o min. 4 m. Możliwość usytuowania budynku bezpośrednio przy granicy lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m istnieje wówczas gdy: (i) wynika to z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku - z ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a przylegająca ściana nie będzie posiadała otworów drzwiowych lub okiennych; (ii) w przypadku zabudowy jednorodzinnej - jeżeli działka ma szerokość mniejszą niż 16 m. Rozmiary oraz usytuowanie budynku nie mogą naruszać przepisów dotyczących przesłaniania i nasłonecznienia oraz przepisów przeciwpożarowych (§ 13, 60, 271-273 Rozporządzenia o.w.t.).

Brak jest danych na temat parametrów nieruchomości, na której ma powstać dom oraz treści (bądź braku) planu zagospodarowania przestrzennego ją obejmującego. Jeżeli inne usytuowanie domu niż podane powyżej jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub działka ma szerokość do 16 m, to wybudowanie budynku w granicy działki (bez zachowania wymaganych odległości) będzie dopuszczalne i zgodne z prawem. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wówczas, o ile zaplanowaliśmy inne niż określone w przepisach usytuowanie domu względem granic działki, można wystąpić z wnioskiem o wydanie takiej decyzji. Tutaj ważnym argumentem jest okoliczność, iż przytaczane przepisy Rozporządzenia o.w.t., dotyczą de facto odległości do granicy działek budowlanych lub przeznaczonych pod zabudowę. W omawianej sytuacji mamy do czynienia z sąsiednią działką rolną, nie nadającą się do zabudowy, co może posłużyć za dobre uzasadnienie dla planowanego (innego niż to wynika z przepisów) usytuowania inwestycji.
Przydatne przepisy:
• Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.);
• Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.);
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

KOMENTARZE