Czy budowa szopy wymaga pozwolenia?

2012-11-07 12:27

Zamierzam obok swojego domu postawić szopę na drzewo oraz węgiel. Chcę ją zbudować z płyt betonowych. Budynek ma mieć łączną wysokość 3,5 m i powierzchnię zewnętrzną 4,4 x 8,2 m. Będzie stał w odległości 1,5 m od płotu sąsiada oraz 5 m od mojego domu. Czy zgodnie z prawem można wybudować taki obiekt bez zezwolenia?

Art. 29. 1.Prawa budowlanego stanowi, że „Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m”. A zatem pierwszą ważną kwestią jest status prawny działki. O ile jest to działka siedliskowa, można na niej postawić budynek gospodarczy nieprzekraczający podanych wyżej parametrów (z opisu wynika, że planuje Pan budynek o większej rozpiętości konstrukcji, a zatem będzie potrzebne pozwolenie). Budowę należy wówczas zgłosić w organie administracji architektoniczno-budowlanej (zazwyczaj będzie to Wydział Architektury Starostwa Powiatowego). Zawiadomienie takie musi zostać dokonane na co najmniej 30 dni przed przystąpieniem do planowanych prac i powinno zawierać: rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych (najlepiej poprzeć opis projektem zawierającym szkice i rysunki), termin ich rozpoczęcia, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz ewentualnie pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Następnie, jeżeli w ciągu 30 dni od dokonania zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu (brak działania - nie dostaniemy żadnej informacji, pozwolenia itp.), można przystąpić do realizacji budowy budynku w sposób określony w zgłoszeniu. Budowę można rozpocząć w ciągu dwóch lat od terminu określonego w zgłoszeniu. Po upływie dwuletniego okresu, konieczne jest ponowne zgłoszenie. Organ administracji może jednak wnieść sprzeciw w formie decyzji. Stanie się tak w przypadku stwierdzenia, że planowane roboty budowlane objęte zgłoszeniem naruszają ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy.
Poza powyższymi wymogami formalnymi, należy pamiętać o wymogach technicznych. Mianowicie planowany budynek musi być usytuowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dotyczy to zarówno odległości od budynku mieszkalnego, odległości od granicy sąsiedniej działki, jak i odległości od budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce. W myśl zapisów tego Rozporządzenia, co do zasady, odległość zabudowy od granicy działki sąsiadującej powinna wynosić 3 m (ściana bez otworów) lub 4 m (gdy ściana od granicy ma okna). Zbliżenie budynku do granicy jest możliwe w przypadkach istnienia zabudowy na działce sąsiedniej o określonych warunkach. Okapy, gzymsy, balkony, daszki nad wejściem, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie lub rampy, nie mogą znajdować się w odległości mniejszej niż 1,5 m od granicy z sąsiednią działką, a okna w dachu lub w połaci dachowej muszą być oddalone od granicy sąsiedniej działki o min. 4 m. Z powyższego wynika zatem, że planowany przez Pana budynek co do zasady nie może znajdować się w podanej odległości od działki sąsiadującej. Istnieją jednakże wyjątki od powyższej reguły. Możliwość usytuowania budynku bezpośrednio przy granicy lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m istnieje wówczas gdy: (i) wynika to z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku - z ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a przylegająca ściana nie będzie posiadała otworów drzwiowych lub okiennych; (ii) w przypadku zabudowy jednorodzinnej - jeżeli działka ma szerokość mniejszą niż 16 m. Rozmiary oraz usytuowanie budynku nie mogą naruszać przepisów dotyczących przesłaniania i nasłonecznienia oraz przepisów przeciwpożarowych (§ 13, 60, 271-273 Rozporządzenia o.w.t.).
O ile planowana budowa w jakikolwiek sposób odbiega od podanych w przepisach parametrów, a z opisu wynika, że tak, wówczas konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Jak widać z opisu, wpływ na to ma wiele kwestii nie ujętych w pytaniu – status prawny działki, jej wielkość, sposób zagospodarowania działki sąsiadującej, treść planu zagospodarowania przestrzennego etc.
Przydatne przepisy:
• Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), w szczególności art. 3 ust. 1 i 2, art. 30, art. 31 ust. 1 i 2, art. 32, art. 67;
• Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.), w szczególności art. 41 - 43;
• Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.);
• Ustawa z14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).