Jak dostać dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków? Wysokość dopłaty, wniosek o dofinansowanie i warunki

2022-11-02 17:11

Jak dostać i ile wynosi dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków. Inwestycja w oczyszczalnię ścieków to działanie proekologiczne, dlatego inwestorzy decydujący się na taki sposób zagospodarowania ścieków mogą się starać o dopłaty. Jakie są dopłaty do oczyszczalni? Wyjaśniamy zasady, jak złożyć wniosek i jakie są potrzebne dokumenty.

oczyszczalnia ścieków dopłaty
Autor: Małgorzata Góra Koszt wybudowania oczyszczalni ścieków można obniżyć dzięki dotacji. Najkorzystniejsze są dopłaty z gminy

Rozwiązania ekologiczne są kosztowne. Inwestycja w przydomową oczyszczalnię ścieków to działanie proekologiczne i jako takie zasługuje na wsparcie finansowe. Od kilku lat inwestorzy decydujący się na taki sposób zagospodarowania ścieków mogą się o nie starać.

Źródłem dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków są zwykle fundusze gminne lub unijne albo preferencyjne kredyty i pożyczki. Większa szansa na dotacje do szamba z funduszu gminnego jest w gminach o rozproszonej zabudowie niemających sieci kanalizacyjnych i realizujących specjalne programy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Gminy pozyskują środki na takie inwestycje z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także bezpośrednio z funduszy unijnych.

Wysokość dofinansowania do oczyszczalni ścieków

Wysokość dofinansowania przysługującego inwestorowi może wynieść nawet do 80% poniesionych kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Określa ją gmina. Do oceny wielkości nakładów finansowych poniesionych przez inwestora na budowę przydomowej oczyszczalni stosuje się pojęcie tak zwanych kosztów kwalifikowanych. Zaliczają się do nich:

 • wydatki na zakup zbiornika wraz ze wszystkimi elementami systemu oczyszczalni
 • oraz wydatki na prace montażowe konieczne do zainstalowania oczyszczalni ścieków.

Z dofinansowania do oczyszczalni ścieków wyłączone są koszty uzyskania zgód i pozwoleń na budowę, sporządzenia dokumentacji oraz prac dodatkowych, na przykład związanych z zagospodarowaniem terenu działki nad elementami oczyszczalni.

Natomiast wsparcie z popularnego programu realizowanego przez WFOŚiGW w 2022 r. wynosiło 40% poniesionych wydatków, maksymalnie 12 000 zł.

Jak dostać dofinansowanie do oczyszczalni ścieków. Wymagane dokumenty

Podstawą do ubiegania się o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków jest złożenie wniosku. Jego wzór można zwykle znaleźć na stronie internetowej gminy lub w wersji papierowej w jej siedzibie.

Przeczytaj też: Oczyszczalnia biologiczna - budowa, cena, opinie

Zwykle do wniosku o dofinansowanie do budowy oczyszczalni ścieków składanego w gminie konieczne są też załączniki, między innymi:

 • kopie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością w zakresie prowadzenia budowy w jej granicach;
 • zgodę wszystkich współwłaścicieli, jeśli są tacy;
 • zaświadczenie (lub oświadczenie) o zameldowaniu na pobyt stały na terenie gminy;
 • kopia zgłoszenia o planowaniu prowadzenia prac budowlanych na terenie posesji; l plan budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Do uzyskania dotacji do budowy oczyszczalni ścieków kwalifikują się wyłącznie przydomowe oczyszczalnie mające niezbędne certyfikaty i atesty, co najmniej zgodne z normą PN-EN 12566-3+A1:2009.

Przeczytaj też: Budowa przydomowej oczyszczalni przepisy - 6 ważnych zasad

Jeśli w ciągu kilku najbliższych lat w okolicy jest planowana rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, wniosek o dofinansowanie może zostać rozpatrzony negatywnie.

Jak złożyć wniosek do banku o dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków

O dofinansowanie budowy oczyszczalni można się starać także w Banku Ochrony Środowiska działającym wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz producentami oczyszczalni. To rozwiązanie mniej atrakcyjne niż fundusze gminne, ale bardziej opłacalne niż kredyt komercyjny na budowę oczyszczalni ścieków.

Wniosek o dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków należy złożyć w banku, który przystąpił do realizacji programu na mocy umowy z WFOŚiGW (lista banków jest dostępna na stronie internetowej WFOŚiGW w danym województwie). Wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu i załączyć do niego:

 • opis techniczny oczyszczalni ścieków zgodnej z PN EN 12566-3+A2:2013,
 • apkę sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym położeniem oczyszczalni,
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • kosztorys prac i urządzeń,
 • kopię zgłoszenia zamiaru instalacji oczyszczalni.

W kolejnym kroku bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu z dotacją na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków określonej we wniosku. Na podstawie decyzji banku, WFOŚiGW udziela dotacji. Ostatnim etapem procedury jest zawarcie, pomiędzy inwestorem a Bankiem, umowy kredytowej, w której określone są warunki udzielenia, rozliczenia i wypłaty dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i realizacja inwestycji tj. przystąpienie do prac budowlanych związanych z instalacją oczyszczalni.

Dofinansowania do oczyszczalni ścieków nie można dostać w trybie wstecznym

Warto wiedzieć, że nie są przyznawane dofinansowania oczyszczalni, których budowa zakończyła się przed dniem złożenia wniosku do WFOŚiGW. W związku z tym, procedurę dotyczącą dofinansowania należy uruchomić przed zakupem i montażem urządzenia, nawet jeśli posiadamy własne środki na sfinansowanie instalacji oczyszczalni ścieków z własnej kieszeni.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Dofinansowanie do likwidacji szamba

Sieci kanalizacyjne są stale rozbudowywane. Inwestorzy budujący domy na działkach, które niebawem – zgodnie z planem – mają się znaleźć w ich zasięgu, częściej decydują się na zamontowanie szamba niż na inwestycję w znacznie droższą przydomową oczyszczalnię ścieków. Warto wiedzieć, że są też dopłaty do likwidacji szamba. W niektórych gminach można uzyskać dofinansowanie na likwidację szamba. Aby się o nie ubiegać, trzeba najpierw podpisać umowę o jej udzielenie, a dopiero potem budować przyłącze. Wraz z wnioskiem o dotację do likwidacji szamba, w odpowiednim dla danego terenu Biurze Ochrony Środowiska, należy złożyć także niezbędne załączniki:

 • oryginał projektu budowy przyłącza kanalizacyjnego uzgodniony przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne (zostanie zwrócony po rozpatrzeniu wniosku);
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;
 • kopię umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości z nieruchomości;
 • kopię dowodu wnoszenia opłat za usługę opróżniania zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości z okresu 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Aby skorzystać z dotacji do likwidacji szamba, trzeba się dostosować do terminów ustalonych przez urząd. Prace budowlane można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy w sprawie dotacji i należy je zakończyć w określonym w niej terminie. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy o dotację do likwidacji szamba wynosi kilka miesięcy. Po wybudowaniu przyłącza i zawarciu z przedsiębiorstwem umowy na dostawę wody i odbiór ścieków kserokopie tej umowy oraz kopię protokołu kontroli i odbioru wybudowanego przyłącza należy dostarczyć do Biura Ochrony Środowiska. Dotacja do likwidacji szamba powinna zostać wypłacona w terminie 21 dni od złożenia rozliczenia.

Sprawdź też inne programy dopłaty: