Odbiór podkładu podłogowego: to koniecznie musisz sprawdzić!

2019-09-26 11:19 Radosław Murat
Odbiór inwestycji
Autor: GARETSWORKSHOP/SHUTTERSTOCK.COM Rzeczoznawca dokonujący odbioru z normami w ręku obejdzie dom lub mieszkanie, zajrzy w każdy kąt i wynotuje, co jest do poprawienia

Podpowiadamy na co zwrócić uwagę przy odbiorze podkładu podłogowego. Odbiór prac w domu jednorodzinnym odbywa się etapami. Odbiór mieszkania od dewelopera – raz, po zakończeniu budowy. W obu przypadkach ważne jest sprawdzenie, jak wykonawcy poradzili sobie z jastrychem, czyli podkładem pod przyszłą posadzkę.

Podkład podłogowy jest warstwą wyrównawczą ułożoną na stropie lub na podłodze na gruncie. Ma utworzyć równe i twarde podłoże pod płytki, parkiet, wykładzinę. Przeważnie robi się go ze specjalnej zaprawy cementowej lub anhydrytowej, rzadziej z betonu. Źle wykonany może przysporzyć mnóstwo kłopotów wykonawcom, których zatrudnimy do ułożenia posadzki. Dlatego ważne, żeby protokół odbioru podkładu podłogowego podpisać dopiero po sprawdzeniu, czy został przygotowany zgodnie z zasadami i nie ma żadnych wad.

Kto oceni jakość robót? Odbiór podkładu podłogowego

Gdy budujesz dom jednorodzinny, rolę recenzenta kolejnych etapów robót odgrywa albo kierownik budowy, albo dodatkowo przez ciebie wynajęty inspektor nadzoru inwestorskiego. Każdy z poszczególnych odbiorów, w tym ten końcowy, muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub – jeśli nie jest to wymagane – sporządzeniem pisemnego protokołu odbioru. Tak jest m.in. w przypadku podkładu podłogowego. Odbiór podkładu podłogowego potwierdza właśnie protokół. Gdy kupujesz dom lub mieszkanie od dewelopera, protokół daje ci do podpisania on lub jego przedstawiciel. Wsparcie merytoryczne w postaci fachowca, który wystawi wykonawcom cenzurkę, musisz zorganizować na własną rękę. Rzeczoznawców świadczących podobne usługi łatwo znajdziesz w internecie. Koszt takiej usługi wynosi od 300 do 1000 zł, zależnie od metrażu pomieszczeń. Rzeczoznawca, podobnie jak dobry kierownik budowy lub inspektor nadzoru, jest rzecznikiem twojego interesu, w przeciwieństwie do przedstawiciela firmy deweloperskiej lub wykonawczej, którym zawsze zależy na zbagatelizowaniu odkrytych wad i niedoróbek. On więc postara się, aby odkryć je wszystkie i wpisać do protokołu. Firma będzie musiała to wszystko naprawić, zanim przekaże ci dom lub mieszkanie do użytkowania.

Badanie wilgotności
Autor: MAPEI Wilgotność podkładu najprecyzyjniej można zbadać elektronicznym wilgotnościomierzem

Kontrola poziomu podkładu: pomiary i odkrywki

Zatrudniony przez ciebie specjalista zabierze się m.in. do kontroli poziomu podkładu. Ustali, czy jego powierzchnia w każdym miejscu jest równa. Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” ITB odchylenia podkładu od poziomu nie mogą przekraczać 2 mm na odcinku 1 m lub 5 mm na całej długości i szerokości pomieszczenia. Prześwity między łatą a podkładem podłogowym nie mogą być większe niż 2 mm na odcinku 1 m i 3 mm na odcinku 2 m – dla posadzek przyklejanych do podkładu, oraz 3 mm na odcinku 2 m – dla posadzek niemocowanych do podłoża. Do skontrolowania jest grubość jastrychu. Wymaga to wykonania tak zwanej odkrywki, czyli niewielkiej dziury w podkładzie. Grubość powinna wynosić, zależnie od typu zaprawy, od 4 do 6 cm. Gdy pod podkładem jest instalacja grzewcza, nad rurkami musi się znaleźć warstwa grubości co najmniej 2,5 cm przy podkładach samopoziomujących i 4-5 cm przy typowych. Odkrywka pozwala przy okazji sprawdzić, czy podkład ma zbrojenie (jeśli projekt tak zakłada), czy użyto właściwych prętów oraz czy zostało umieszczone na prawidłowej głębokości. Standardowo zbrojenie podkładu w domach jednorodzinnych i mieszkaniach wykonywane jest ze zgrzewanej siatki z drutu o średnicy 3-4 mm, o oczkach 10 x 10 lub 15 x 15 cm. Dzięki odkrywce dowiesz się też, czy izolacja termiczna lub akustyczna jest wykonana z takiego materiału, jaki został zaplanowany przez projektanta lub ustalony z inwestorem, i czy warstwa ta ma zakładaną grubość.

Odbiór pokładu podłogowego: sprawdzenie dylatacji

Wszystkie podkłady podłogowe powinny być oddylatowane w progach oraz w miejscach, w których przebiegają dylatacje stropów. Wykonanie dylatacji, czyli szczelin zapobiegających pękaniu, okaże się konieczne również wtedy, gdy podkład cementowy układany będzie w pomieszczeniu o powierzchni większej niż 30 m2 albo gdy długość lub szerokość pomieszczenia przekracza 6 m.

Przeczytaj też:

Dylatacje w podkładach anhydrytowych należy zrobić wtedy, gdy układane są w pomieszczeniach o powierzchni większej niż 50 m2 lub wtedy, gdy przekątna pomieszczenia ma więcej niż 10 m długości. W większości przypadków niezbędne są też dylatacje obwodowe. Rzeczoznawca musi więc sprawdzić, czy wykonawcy nie zapomnieli o dylatacjach, czy jest ich tyle, ile powinno, i czy znajdują się tam, gdzie powinny.

Badanie wilgotności i twardości podkładu podłogowego

Specjalista zbada też wilgotność podkładu podłogowego, używając miernika chemicznego – karbidowego CM. Pomiar miernikiem elektrycznym należy traktować tylko jako rozwiązanie pomocnicze pozwalające na zlokalizowanie najbardziej wilgotnych miejsc w podkładzie. Odnotuje również obecność rys skurczowych, pęknięć i tak zwanych raków, czyli pustych miejsc po pęcherzykach powietrza. Zestaw specjalnych przyrządów posłuży mu do sprawdzenia twardości podkładu. Wynik trzeba porównać ze specyfikacją zaprawy użytej do wykonania jastrychu. Ten sam zestaw pozwoli sprawdzić wytrzymałość podkładu na ściskanie. Zazwyczaj wynosi ona 15-30 MPa.

Precyzyjne badanie wilgotności podkładu
Autor: MAPEI Precyzyjniejsze wskazanie zapewnia higrometr karbidowy. Próbkę do badania wykuwa się ze środkowego fragmentu podkładu. Po jej umieszczeniu w pojemniku z zegara odczytuje się poziom wilgotności

Dokumenty i normy

Obok dwóch głównych budowlanych aktów prawnych – Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Ustawy Prawo budowlane – najważniejszym dokumentem będącym podstawą do wszelkich procedur kontrolnych podczas odbioru lokalu są wydane przez Instytut Techniki Budowlanej „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część B – Roboty wykończeniowe”. Rzeczoznawca korzysta też z odpowiednich norm branżowych. W przypadku podłóg mogą to być „PN – 53/B-10145 Podkład pod posadzki. Posadzki z płytek kamionkowych, lastrykowych i klinkierowych” lub „PN – 76/8841- 22 Podkład pod posadzki. Posadzki z parkietu i paneli podłogowych”.

Obowiązki dewelopera

Gdy odbierasz nieruchomość od dewelopera, jego przedstawiciel musi udostępnić ci dokument, w którym dokładnie scharakteryzowany jest standard wykończenia lokalu, w tym również podłóg. Otrzymujesz także projekt, a w przypadku mieszkania – rzut lokalu.

Przeczytaj też:

Twój rzeczoznawca ma więc ułatwione zadanie, bo musi po prostu stwierdzić, czy stan faktyczny zgadza się z tym, co jest zawarte w powyższych dokumentach i czy nie ma usterek wynikających ze źle przeprowadzonych prac, czy też zastosowania złych materiałów. Gdy kupujesz nieruchomość od dewelopera, twoje interesy chroni tak zwana ustawa deweloperska. Z reguły jego przedstawiciele nie kwestionują ustaleń specjalisty pomagającego ci przeprowadzić odbiór.

Specyfikacji wykonania i odbioru robót

Trzeba w tym miejscu uprzedzić, że jeśli dokonujesz odbioru domu lub mieszkania zbudowanego przez firmę, którą sam zatrudniłeś, dochodzenie twoich praw może być trudne. Jej szef może odrzucić protokół sporządzony przez rzeczoznawcę i wtedy pozostaje ci wejście na drogę sądową. To wariant bardzo kosztowny. Można się natomiast pokusić o wcześniejsze przygotowanie specyfikacji wykonania i odbioru robót dla danej inwestycji, jak jest to praktykowane przy dużych budowach. Zakres zawartości takiej specyfikacji jest z góry ustalony przez ministra infrastruktury. To bardzo precyzyjny dokument zmuszający wykonawców do wypełnienia zawartych w nim ustaleń. Zgadzają się na to, podpisując go jeszcze przed rozpoczęciem prac.

Naprawa pęknięć
Autor: SOPRO Długie pęknięcia jastrychu poszerza się szlifierką kątową i nacina poprzecznie. W szczeliny te wlewana jest żywica epoksydowa lub poliestrowa, a do poprzecznych nacięć wkładane są metalowe klamry

Usterki w podkładzie podłogowym: co można naprawić

  • Brak dylatacji

Będzie powodować pękanie podkładu. Da się je jednak zrobić także w gotowym podkładzie, wycinając szczeliny szlifierką kątową. Powinno się tylko uważać, by nie uszkodzić biegnących pod spodem przewodów instalacyjnych. W ten sposób można wykonać szczeliny obwodowe i dylatacje w płaszczyźnie podkładu (miejsca, w których powinny się znaleźć, wskażą pęknięcia powstałe w trakcie wiązania zaprawy). Nacięcia prowadzi się prosto wzdłuż nich, prostopadle do którejś ze ścian albo wzdłuż progów. Szczeliny trzeba później wypełnić materiałem trwale elastycznym, na przykład taśmą piankową lub sznurem dylatacyjnym.

  • Zbyt duża wilgotność podkładu podłogowego

To żaden błąd, a jedynie wskazówka, że podkład został wykonany niedawno i nie zdążył jeszcze wyschnąć. Dla ciebie to znak, że musisz poczekać z układaniem posadzki, aż nadmiar wody odparuje. Dopuszczalna wilgotność podkładu, na którym ma być ułożona drewniana posadzka, to 2-3% dla podkładu cementowego (z ogrzewaniem podłogowym – 1,8%) lub 0,5-1,5% dla podkładu anhydrytowego (z ogrzewaniem podłogowym – 0,3%).

  • Niewielkie krzywizny i małe garby w podkładzie podłogowym

Można je wyrównać na dwa sposoby. Jeśli nie przekraczają 3 mm, znikną pod wylewką samopoziomującą, którą ułożymy na podkładzie. Większe można wyrównać szlifierką do betonu. To metoda polecana tam, gdzie do podkładu mają być w przyszłości przyklejane długie deski podłogowe. Ich lepiej nie kleić do wylewki, bo gdy klej mocno zwiąże, a dojdzie do silnych naprężeń (co jest normalną cechą takich elementów drewnianych), deski nie odkleją się od wylewki, tylko oderwą ja od podkładu. Zwracamy jednak uwagę, że są też takie typy podkładów podłogowych, które nie mają dylatacji obwodowych i dochodzą do ścian. Można to sprawdzić w dokumentacji projektowej.

  • Pęknięcia podkładu podłogowego

Przeważnie towarzyszą garbom i biegną wzdłuż nich. Po przeszlifowaniu podkładu pęknięcia poszerza się i wykonuje wzdłuż nich prostopadłe, krótkie nacięcia szlifierka kątową. Później rysę wypełnia się żywicą epoksydową, a w nacięcia wkleja paski metalu, które będą działać jak zbrojenie.

  • Miejsca po pęcherzykach powietrza

Są efektem niestarannego zagęszczenia i odpowietrzenia podkładu. Gdy mają niewielkie rozmiary, możesz je zignorować. Większe lepiej wypełnić masą szpachlową dobraną do rodzaju zaprawy, z jakiej powstał podkład.

  • Za mała grubość podkładu podłogowego

Może skutkować niższą nośnością podkładu. Powinna wynosić około 4-6 cm. Gdy jest mniejsza, można zrobić nadlewkę, czyli dodatkową warstwę, koniecznie na odpowiednio przygotowanej warstwie sczepnej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Pozostałe podkategorie
KOMENTARZE