| muratordom.pl » Prawo » Podatki i ubezpieczenia » Użytkowanie wieczyste gruntu - opłaty i bonifikaty

Użytkowanie wieczyste gruntu - opłaty i bonifikaty

Użytkownik wieczysty musi wnosić opłaty na rzecz właściciela nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste - jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Opłaty ustalone są według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej.

Opłaty za użytkowanie wieczyste

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste właściciel pobiera opłaty ustalone według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej:

  • pierwszą opłatę w wysokości od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej (gmina decyduje o wysokości opłaty) oraz
  • opłaty roczne, których stawka zależy od przeznaczenia nieruchomości

Stawki opłat rocznych za użytkowanie wieczyste przykładowo wynoszą:

  • 0,3% ceny – za nieruchomości gruntowe przeznaczone na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową;
  • 1% ceny – za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych, działalność sportową oraz na cele rolne;
  • 2% ceny – za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną;
  • 3% ceny – za pozostałe nieruchomości gruntowe, w tym przeznaczone na cele usługowe lub produkcyjne.

Jeżeli nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste na więcej niż jeden cel, stosuje się stawkę procentową właściwą dla celu określonego jako podstawowy.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Bonifikaty

Właściwy organ (starosta lub wójt, burmistrz czy prezydent miasta) może – odpowiednio na podstawie zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku – udzielić bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych. W przypadku nieruchomości gruntowych wpisanych do rejestru zabytków i objętych stawką 3% zarówno pierwsza opłata, jak i opłaty roczne mogą być obniżone o połowę.

Bonifikatę od opłat rocznych w wysokości 50% otrzyma też osoba fizyczna, której dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia (ogłaszanego przez Prezesa GUS) w roku poprzedzającym ten, za który opłata ma być wnoszona. Warunkiem tej ulgi jest, aby nieruchomość gruntowa będąca w użytkowaniu wieczystym była przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

Bonifikata jest przyznawana obligatoryjnie, jeśli wystąpi o to osoba spełniająca powyższe kryteria. W razie zbiegu praw do bonifikat z różnych tytułów stosuje się jedną z nich, tę korzystniejszą dla użytkownika wieczystego.

WARTO WIEDZIEĆ

Kiedy można żądać obniżki opłaty za użytkowanie wieczyste

Użytkownik wieczysty może żądać od właściwego organu dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa obniżeniu. Nie liczmy na to, że gmina podejmie takie działanie z urzędu. Doręczenie żądania również powinno nastąpić na piśmie do 31 grudnia roku poprzedzającego aktualizację opłaty rocznej.

W tym wypadku to użytkownik wieczysty musi udowodnić, że zachodzą podstawy do zmiany opłaty, czyli po prostu przedstawić stosowną wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Trzeba więc skalkulować, czy koszt operatu nie przewyższy oczekiwanej obniżki.

Jeżeli właściwy organ odmówi aktualizacji opłaty, użytkownik wieczysty może w ciągu 30 dni skierować sprawę do kolegium. Jeśli organ nie odpowie na wniosek w ciągu 30 dni, użytkownik wieczysty może w terminie 90 dni od doręczenia żądania skierować sprawę do samorządowego kolegium odwoławczego.

Terminy uiszczania opłat za użytkowanie wieczyste

Pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu należy wnieść jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy.

W przypadku oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej pierwszą opłatę można rozłożyć na oprocentowane raty (na dziesięć lat, z oprocentowaniem równym stopie redyskonta weksli).

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego: każdą do 31 marca, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się tylko za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności właściwy organ może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Gdy opłaty za użytkowanie wieczyste rosną... Jak się odwołać od podwyżki

Opłaty za użytkowanie wieczyste to zmora chyba każdego użytkownika wieczystego. Tym bardziej, że...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Ubezpieczenie domu - na co zwrócić uwagę...

Wybór odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej nie jest łatwą decyzją. Na rynku dostępnych jest wiele...

Zakup nieruchomości. Jaka stawka VAT za zakup...

Zakup nieruchomości - nowego domu lub działki podlega opodatkowaniu VAT w wysokości 8 lub 23%. Sprawdź, jaki...

Podatek od nieruchomości - w 2014 roku zapłacimy...

Od początku 2014 r. wzrosną stawki podatku od nieruchomości, między między innymi od budynków mieszkalnych....

Podatek od wynajmu mieszkania - metoda ryczałtu....

Jeżeli wynajmujesz mieszkanie to masz prawo wyboru najbardziej opłacalnej formy opodatkowania. Jednym ze...

Podatek od nieruchomości a współwłasność. Jakie...

Jeżeli nieruchomość znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej osób, podatek od nieruchomości i...