| muratordom.pl » Prawo » Podatki i ubezpieczenia » Dom w budowie. Zobacz, od jakich zdarzeń możesz ubezpieczyć dom w trakcie budowy
Ubezpieczenie budynku w trakcie budowy

Dom w budowie. Zobacz, od jakich zdarzeń możesz ubezpieczyć dom w trakcie budowy

Wybierając ubezpieczenie budynku w budowie, należy przeanalizować – tak jak w przypadku każdego innego dobrowolnego ubezpieczenia – zakres ochrony, limity oraz wyłączenia odpowiedzialności. W ofertach różnych zakładów ubezpieczeń mogą wystąpić znaczne różnice. Dom w budowie nie będzie ubezpieczony tak kompleksowo, jak dom już zamieszkany.

Przedmiotem ubezpieczenia może być dom w budowie wraz z zainstalowanymi na stałe elementami wyposażenia (glazury, terakoty, podłogi, sanitariaty, kominek itp.) oraz znajdujące się na tej samej posesji budynki gospodarcze i budowle (na przykład ogrodzenie, altana lub basen). Sam grunt, na którym stoją budynki lub budowle, nie podlega ochronie ubezpieczeniowej. Wybierając ubezpieczenie budynku w budowie, należy przeanalizować – tak jak w przypadku każdego innego dobrowolnego ubezpieczenia – zakres ochrony, limity oraz wyłączenia odpowiedzialności. W ofertach różnych zakładów ubezpieczeń mogą wystąpić znaczne różnice.

Przed czym chroni nasz dom ubezpieczenie

Większość polis dla placu budowy domu jednorodzinnego obejmuje asekurację w wersji podstawowej: na wypadek pożaru, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego czy wybuchu. Zakres podstawowy może zostać rozszerzony o dodatkowe zagrożenia, takie jak huragan, powódź, osuwiska ziemne, uderzenie pojazdu mechanicznego itp. Trzeba jednak stwierdzić, że ubezpieczenie budynków w budowie ma zazwyczaj węższy zakres ochrony niż ubezpieczenie budynków w użytkowaniu. Przyczyny są proste.

Dom w budowie jest słabiej dozorowany, instalacje techniczne są dopiero w trakcie wykonywania, a ich uruchomienie wiąże się z podwyższonym ryzykiem zniszczeń. Ponadto do pewnego momentu jest to budynek w stanie surowym otwartym, więc wszelkiego rodzaju czynniki atmosferyczne mogą mieć znaczy wpływ na powstanie szkód.

Z tego powodu niektórzy ubezpieczyciele wyłączają z ochrony na przykład takie ryzyka jak przepięcie, deszcz nawalny czy zalanie. Standardowo z zakresu ubezpieczenia budowy wyłączana jest odpowiedzialność za przesiąkanie wód gruntowych oraz wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania obowiązków wynikających z prawa budowlanego.
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem elementów stałych budynku możliwe jest dopiero po osiągnięciu stanu surowego zamkniętego i zainstalowaniu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Jednak trudno będzie znaleźć zakład ubezpieczeń, który zaoferuje klientom indywidualnym ubezpieczenie przechowywanych na placu budowy materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego lub wszelkiego rodzaju wyposażenia, które nie jest trwale związane z budynkiem. Nie ma co liczyć na ich ubezpieczenie od kradzieży. Pozostaje jedynie dozorowanie we własnym zakresie.

Przeczytaj także: Agent ubezpieczeniowy. jeden z naszych pomysłów na firmę

WARTO WIEDZIEĆ

Jak zabezpieczyć budynek?

Nie powinno w nim być żadnych niezabezpieczonych otworów prowadzących do wewnątrz ani nawet zabezpieczonych tymczasowo. Okna i drzwi zewnętrzne powinny być osadzone na stałe. Drzwi powinny być pełne, a jeśli zawierają w konstrukcji elementy szklane – muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wejście do pomieszczeń lub otwarcie zamka przez otwór wybity w szybie znajdującej się w drzwiach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Drzwi z przeszkleniem wypełnionym szkłem antywłamaniowym o klasie odporności co najmniej P3 traktuje się jako pełne. Ponadto drzwi powinny być zamykane na przynajmniej dwa zamki wielozastawkowe lub jeden atestowany. Te zabezpieczenia są obowiązkowe, jeśli chcemy ubezpieczyć budowę od kradzieży.

Często można uzyskać zniżkę w składce za zabezpieczenia dodatkowe. Za takie najczęściej uznawane są:

  • zabezpieczenia okien – na przykład żaluzje z atestem potwierdzającym ich zwiększoną odporność na włamanie, kraty lub szyby co najmniej klasy P3 (potwierdzonej atestem);
  • drzwi antywłamaniowe – mające atest potwierdzający ich zwiększoną odporność na włamanie;
  • stały dozór – fizyczny, w miejscu ubezpieczenia, pełniony przez pracowników ubezpieczającego lub pracowników agencji ochrony mienia;
  • alarm lokalny – system zabezpieczeń wywołujący sygnały dźwiękowe i świetlne w miejscu ubezpieczenia;
  • monitoring – system antywłamaniowy obejmujący zasięgiem całą powierzchnię budynku, wywołujący alarm w agencji.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Autor: Andrzej T. Papliński

Dom w budowie jest słabiej dozorowany, instalacje techniczne są dopiero w trakcie wykonywania, a ich uruchomienie wiąże się z podwyższonym ryzykiem zniszczeń...

Ubezpieczenie budynku. Zobacz, kiedy zrobić to najlepiej

Budynek można ubezpieczyć w momencie rozpoczęcia jego budowy. Przy czym za budowę uważa się również wykonywanie nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu budowlanego (ale nie bieżącej konserwacji). Dlatego jeśli już mieszkamy w ubezpieczonym domu i planujemy jego remont lub rozbudowę, to powinniśmy o takim zamiarze powiadomić ubezpieczyciela. Może on wówczas zaproponować nowe warunki ubezpieczenia lub ograniczyć dotychczasowy zakres ochrony, który jest zazwyczaj szerszy dla budynków zamieszkanych niż dla tych w budowie.

Za rozpoczęcie budowy uznaje się zazwyczaj, zgodnie z prawem budowlanym, podjęcie prac przygotowawczych na placu budowy. Do tych prac zaliczamy: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, niwelację terenu, wykonanie przyłączy do sieci na potrzeby budowy, zagospodarowanie terenu budowy i budowę obiektów tymczasowych. Nie oznacza to jednak, że polisę trzeba wykupić już na samym początku budowy. Ubezpieczający może to zrobić później, gdy na działce zacznie rosnąć budynek.

Umowy ubezpieczenia zawierane są standardowo na rok. Na wniosek klienta okres ubezpieczenia może zostać skrócony, ale najczęściej tylko do sześciu miesięcy. Umowy roczne można kontynuować w kolejnych latach aż do czasu zakończenia budowy. W przypadku wcześniejszego jej zakończenia umowa ubezpieczenia może zostać zakończona przed upływem okresu ubezpieczenia – pod warunkiem że taki tryb jest przewidziany w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Jeśli takich postanowień nie ma, umowa trwa do końca bieżącego okresu ubezpieczenia.
Termin zakończenia budowy ubezpieczyciele definiują różnie. Może to być dzień uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynku albo skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (które rozwiązanie będzie właściwe, wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę) albo faktyczny moment zamieszkania w budynku.

Ile kosztuje polisa ubezpieczeniowa?

Jak w przypadku każdego ubezpieczenia majątkowego składka zależy od wysokości sumy ubezpieczenia oraz oferowanego zakresu ochrony. O zakresie była mowa wyżej. Pozostaje ustalenie odpowiedniej sumy ubezpieczenia. W tym obszarze między firmami ubezpieczeniowymi nie ma istotnych różnic.

Sumę ubezpieczenia powinna stanowić wartość odtworzeniowa budynku przewidywana na ostatni dzień obowiązywania umowy ubezpieczenia. Wartość odtworzeniowa wynosi tyle, co koszty odbudowy budynku w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu wykończenia, przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów. Oznacza to, że jeśli nawet dopiero rozpoczynamy inwestycję, powinniśmy przewidzieć, jaką wartość osiągnie ona za rok, bo tyle najczęściej trwa okres ubezpieczenia. Jeżeli okaże się w trakcie trwania umowy, że przewidziana na początku suma ubezpieczenia jest zbyt niska, to można dokonać podniesienia sumy ubezpieczenia, czyli doubezpieczenia. Dodatkowa kwota składki zostanie pobrana tylko od wartości doubezpieczenia – za okres do końca trwania bieżącej polisy.

Autor: Andrzej T. Papliński

Termin zakończenia budowy ubezpieczyciele definiują różnie. Może to być dzień uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynku albo skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy albo faktyczny moment zamieszkania w budynku.

Czy wymagać ubezpieczenia od wykonawcy

Wykonawca domu powinien mieć swoje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ponieważ odpowiada względem osób trzecich (po przejęciu placu budowy w celu wykonania usługi) oraz względem inwestora (w ramach umowy o roboty budowlane), a jako pracodawca odpowiada również wobec pracowników. Na rynku są oferowane ubezpieczenia OC dla firm budowlanych. Zanim zawrzemy umowę z wykonawcą, powinniśmy poprosić go o okazanie polisy i zwrócić uwagę na zakres udzielonej mu ochrony.

Najlepiej jest, jeśli wykonawca ma ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej zarówno w zakresie odpowiedzialności deliktowej, jak i kontraktowej. Warto zwrócić uwagę na sumy ubezpieczenia wskazane w polisie. Niska suma ubezpieczenia, na przykład na poziomie 10 000 zł, daje ochronę czysto iluzoryczną. Małym i średnim przedsiębiorstwom ubezpieczyciele przeważnie oferują sumy gwarancyjne na poziomie maksymalnie 1-1,5 mln zł.

W ramach odpowiedzialności deliktowej firma ubezpieczeniowa będzie odpowiadała za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone przez firmę budowlaną osobom trzecim, niezwiązanym umową z wykonawcą. Na przykład gdy źle zamontowane rusztowanie upadnie i uszkodzi płot należący do sąsiada.

W ramach ubezpieczenia kontraktowego ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W ofercie dla małych firm budowlanych jednak raczej Większość banków oferuje możliwość ubezpieczenia nieruchomości w ramach programu przygotowanego wspólnie z zakładem ubezpieczeń. Bank nie może jednak zmuszać kredytobiorcy do zakupienia od niego ochrony ubezpieczeniowej. Klient, mając wolne prawo wyboru, może przynieść własną polisę, którą już kupił lub zamierza kupić na wolnym rynku.

Z drugiej strony takie ubezpieczenie wyręczałoby firmy budowlane z dbałości o staranność wykonania budynku. Dlatego też w wyłączeniach najczęściej znajduje się zapis, że ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w przedmiocie kontraktu. Oznacza to, że gdyby firma budowlana źle wykonała budynek, wskutek czego – rozpatrując najgorszy scenariusz – doszłoby do katastrofy budowlanej, to odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczyłaby się do szkód spowodowanych zawaleniem się budynku, na przykład uszkodzeniem sąsiednich domów.

Inwestor, którego dom się zawalił, może dochodzić odszkodowania bezpośrednio od wykonawcy (który niekoniecznie jest wypłacalny, dlatego lepiej jeśli ma OC). Jeśli inwestor ubezpieczył sam swoją budowę, ma większe szanse na odzyskanie pieniędzy – pod warunkiem że w zakresie jego ubezpieczenia jest tak zwana katastrofa budowlana i ryzyko to nie podlega wyłączeniu z powodu naruszenia przez wykonawcę przepisów. Szczególnym przypadkiem OC kontraktowej jest OC pracodawcy. Ubezpieczenie to zabezpiecza firmę budowlaną przed roszczeniami osób zatrudnionych na budowie, które uległy wypadkom w czasie pracy.

Ubezpieczenie domu - jak wybrać ubezpieczyciela

Ubezpieczenie domu to podstawa. W końcu jest on ostoją i azylem, często dorobkiem życia, w...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Nie będzie podwyżki podatku od nieruchomości od...

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wycofało się z planów radykalnej podwyżki podatku od...

Czy będzie uszczelnienie opodatkowania przy...

Sejm pracuje nad zmianami w prawie, które mają wyeliminować możliwość unikania zapłaty podatku od...

Program Mieszkanie dla Młodych zostawia zwrot VAT...

Program Mieszkanie dla Młodych przedłuża system zwrotu VAT za materiały budowlane, ale znacząco go ogranicza....

Ubezpieczenie domu - na co zwrócić uwagę...

Wybór odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej nie jest łatwą decyzją. Na rynku dostępnych jest wiele...

Co to jest opłata adiacencka? Ile wynosi stawka...

Scalanie i podział gruntu może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia opłaty adiacenckiej przez właściciela...