| muratordom.pl » Prawo » Kredyty i pożyczki » Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości - co powinna zawierać?

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości - co powinna zawierać?

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości to rozwiązanie korzystne dla obu stron transakcji. Umowa przedwstępna zabezpiecza interesy zarówno kupującego, jak i sprzedawcy. Dowiedz się, jakie zapisy powinny obowiązkowo znaleźć się w takiej umowie.

Obowiązkowe postanowienia umowy przedwstępnej

Przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości strony mogą kształtować w miarę dowolnie, ale niektóre postanowienia są obowiązkowe. Brak ustaleń co do przedmiotu umowy lub jego ceny powoduje nieważność umowy przedwstępnej.

Oznaczenie stron

Jeśli umowę podpisują osoby fizyczne, należy podać ich imiona i nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, adresy zamieszkania, numery dokumentów tożsamości, ewentualnie numery PESEL. Gdy strona umowy prowadzi działalność gospodarczą, obok nazwiska trzeba podać nazwę tej działalności i numer NIP. Warto wymagać od niej okazania odpisu zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej. W wypadku spółki konieczne jest wskazanie jej nazwy, adresu siedziby, numeru wpisu do KRS i osoby uprawnionej do reprezentacji. Przy podpisywaniu umowy powinna ona przedstawić odpis z KRS.

Oświadczenie sprzedającego

W umowie przedwstępnej powinno się znaleźć oświadczenie sprzedawcy, że jest właścicielem sprzedawanej nieruchomości. Należy też w nim podać, czy nieruchomość ta jest objęta małżeńską wspólnością majątkową, jest obciążona hipoteką, znajduje się obecnie w posiadaniu zależnym osób trzecich.

Charakterystyka przedmiotu

Konieczny jest opis działki – jej charakter (na przykład budowlana, przemysłowa), położenie (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica), powierzchnia, numer księgi wieczystej, stan zabudowy (jeśli jest zabudowana, trzeba podać rodzaj zabudowy, na przykład dom jednorodzinny lub hala produkcyjna, i jej powierzchnię).

Cena sprzedaży

Należy wskazać cenę sprzedaży lub co najmniej stabilne podstawy do jej ustalenia, na przykład 50% wartości przedmiotu umowy ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Strony powinny też złożyć oświadczenie dotyczące sprzedaży i kupna przedmiotu po określonej cenie.

Termin

Data zawarcia umowy ostatecznej nie musi być oznaczona w umowie przedwstępnej. Jeśli jednak strony chcą wskazać ten termin, powinny go precyzyjnie określić. Nie może to być sformułowanie zbyt ogólne, na przykład że podpisanie umowy nastąpi „po przygotowaniu przez sprzedającego kompletu dokumentów koniecznych do sporządzenia umowy”.

Zadatek lub kara umowna

Strony mogą, choć nie muszą, zawrzeć w umowie klauzule zabezpieczające zawarcie umowy – są to najczęściej zadatek lub kara umowna. W umowie należy podać ich wysokość.

Płatności

W umowie warto zamieścić ustalenia dotyczące płatności: czy płatność będzie jednorazowa, czy w ratach, jakie będą terminy płatności, która strona ponosi koszty zawarcia umowy przedwstępnej.

Wydanie nieruchomości

W umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości można też (ale nie trzeba) wskazać, kiedy nastąpi wydanie nieruchomości – na przykład z dniem podpisania ostatecznej umowy sprzedaży.

Odstąpienie od umowy

Można określić w umowie przedwstępnej sytuacje, w których każda ze stron będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy ostatecznej bez żadnych konsekwencji. Na przykład w interesie kupującego jest zapisanie, że może odstąpić od umowy w razie odmownej decyzji banku i nieudzielenia kredytu na zakup nieruchomości.

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

Strony (obie lub jedna z nich) mogą złożyć w umowie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się odpowiedzialności w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego. Oświadczenie to nie jest obowiązkowym elementem umowy przedwstępnej.

Liczba egzemplarzy

W umowie określa się, w ilu egzemplarzach została ona sporządzona i po ile egzemplarzy otrzymuje każda ze stron (zazwyczaj po jednym).

Podpisy

Konieczne jest własnoręczne podpisanie umowy przez strony.

Zadatek w przedwstępnej umowie sprzedaży nieruchomości. Jak zabezpieczyć transakcję?

Podpowiadamy, w jaki sposób zabezpieczyć transakcję, aby w przypadku wycofania się drugiej...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa. Czy...

Większość małżeństw ma wspólnotę majątkową. Zdarzają się jednak sytuacje, w których osoby...

Pożyczka a kredyt gotówkowy - jaka jest między...

Wyjaśniamy, jaka jest różnica między pożyczką a kredytem gotówkowym. Dowiedz się, jakie...

Ranking najlepszych kredytów gotówkowych na...

Potrzebujesz gotówki na remont swojego domu lub mieszkania? Przedstawiamy ranking najlepszych...

Ranking pożyczek i kredytów gotówkowych – marzec...

Wiosna jest idealnym momentem na zmiany! Zmiany są jednak kosztowne… Nasz marcowy ranking pożyczek i...

Ranking pożyczek i kredytów gotówkowych na remont...

Lutowy ranking kredytów gotówkowych na remont mieszkania gotowy! W tym miesiącu eksperci...

Remont mieszkania po polsku. Ile wydajemy na...

Większość Polaków planuje remont mieszkania na miesiące letnie. Z reguły prace remontowe...