| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Jak uzyskać warunki zabudowy, a jak wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

Jak uzyskać warunki zabudowy, a jak wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

Odpowiadamy na najczęstsze pytania, jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, a jak wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ile kosztuje wydanie obu dokumentów, kogo one obowiązują, jak złożyć wniosek,  ile się czeka na wypis, ile na decyzję.

 

Decyzja o warunkach zabudowy (WZiZT)

Wypis i wyrys z planu miejscowego (MPZP)

Rodzaj dokumentu decyzja administracyjna wójta, burmistrza lub prezydenta miasta uchwała rady gminy lub miasta
Gdzie można uzyskać jego treść urząd gminy lub miejski powiadamia wnioskodawcę i strony pismem publikacja w dzienniku urzędowym województwa, informacja w urzędzie miasta lub gminy, BIP w Internecie
Kto może go uzyskać decyzja jest wydawana osobie, która złożyła wniosek. Może go złożyć każdy (nie trzeba być właścicielem gruntu, wystarczy być nim zainteresowanym), na przykład potencjalny nabywca każdy może uzyskać wypis z planu
Jaki wniosek trzeba założyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami wymienionymi w formularzu/wzorze wniosku wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z oznaczeniem nieruchomości
Załączniki: zgodnie z wymaganiami podanymi we wzorze wniosku jak niżej nie ma innych niż dowód uiszczenia opłaty skarbowej
1. mapa dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej (pobrane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na przykład z powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) w skali 1:500 lub 1:1000, z dokładnym określeniem granic terenu objętego wnioskiem, w tym jeden egzemplarz czysty – bez naniesienia do opracowania przez urząd. Mapa ta powinna mieć wielkość umożliwiającą wykonanie analizy obszarowej. Granice terenu objętego wnioskiem powinny obejmować obszar, gdzie przewidywane są zmiany w obecnym zagospodarowaniu, w tym między innymi realizacja wjazdów na teren inwestycji. Określenie zakresu inwestycji na mapie powinno być zgodne z treścią wniosku niepotrzebne
2. opis zamierzonej inwestycji lub szkice koncepcyjne w przypadku domu jednorodzinnego zwykle wymaga się podania danych, takich jak: powierzchnia zabudowy, całkowita, użytkowa, powierzchnia działki biologicznie czynna (pokryta zielenią), gabaryty zabudowy, jak wysokość lub liczba kondygnacji, oraz informacje o obiektach na działce jak garaż, budynki gospodarcze, miejsca parkingowe oraz urządzenia techniczne. Niekiedy wymagana jest także koncepcja architektoniczna w formie rysunków niepotrzebne
3. dokumenty potwierdzające możliwośc uzbrojenia dokumenty od gestorów sieci zaświadczające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego (art. 61 ust. 1 pkt 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), lub kopie umów dotyczących zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu, zawartych pomiędzy lokalnym gestorem sieci a inwestorem (art. 61 ust. 5 ww. ustawy) – w przypadku braku infrastruktury technicznej niepotrzebne
4. inne w szczególnych przypadkach między innymi pełnomocnictwo dla osoby zastępującej wnioskodawcę, informacje o danych formalnoprawnych terenu objętego wnioskiem lub sąsiednich niepotrzebne
Opłaty za złożenie wniosku opłata skarbowa opłata skarbowa
Ile się czeka na wydanie od miesiąca do kilku miesięcy wypis od ręki lub za kilka dni
Czego się dowiemy czy budowa opisanego we wniosku domu jest możliwa, jakie są wymagania gminy. Z kim trzeba będzie uzgodnić lub kto ma zaopiniować projekt. Jakie zgody uzyskać przed przystąpieniem do użytkowania budynku. Gdzie może być wjazd na działkę. Czy projekt musi spełniać jakieś dodatkowe zalecenia o planowanych inwestycjach w otoczeniu, terenach publicznych, przebiegu dróg, zasadach prowadzenia infrastruktury, możliwych sposobach zabudowy działek sąsiednich, jak wysoki może być dom, jakie zakazy i ograniczenia co do jego wyglądu, wymiarów, funkcji obowiązują
Czego się nie dowiemy co zostanie zbudowane w naszym sąsiedztwie z kim uzgodnić projekt budowlany, bo obowiązki te wynikają nie tylko z planu, ale i z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (powinien je znać architekt). Nie wszystkie one muszą być przywołane w treści planu
Kogo obowiązuje innej treści decyzję na tę samą działkę może uzyskać inny wnioskodawca i dopiero pozwolenie na budowę spowoduje wygaśnięcie innych, sprzecznych z nim decyzji plan obowiązuje jednakowo wszystkich
Termin obowiązywania est podany w decyzji. Uwaga: uchwalenie planu spowoduje wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy, dla której nie uzyskano pozwolenia na budowę plany najczęściej obowiązują bezterminowo
Skutki zmian w trakcie budowy jeśli zmiany w projekcie są sprzeczne z uzyskaną decyzją o warunkach, trzeba wystąpić o nową decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli zmiany w projekcie nie naruszają ustaleń planu, nie ma konsekwencji
Inne konsekwencje nie dotyczy sprzedaż działki po uchwaleniu planu może powodować konieczność zapłaty tak zwanej renty planistycznej, to jest uiszczenia procentu (do 30%) naliczonego od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wejściem w życie ustaleń planu. Stawki tych opłat są podane w treści planu. Plan nakłada także zobowiązania na gminę i można żądać odszkodowań z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości albo uniemożliwienia korzystania z niej w dotychczasowy sposób. Powstają także zobowiązania gminy do realizacji dróg i infrastruktury, jeśli tereny zostały w planie przeznaczone na cele inwestycyjne

Przeczytaj dodatkowo:
Pozwolenia, uzgodnienia – dokumenty, bez których...

Chcesz zbudować dom? Dowiedz się, jakie musisz wcześniej zgromadzić pozwolenia, uzgodnienia i inne...

Formalności po zakończeniu budowy - zawiadomienie...

Zakończenie budowy domu wiąże się z dopełnieniem ważnych formalności. Sprawdź, czym jest zawiadomienie o...

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

Sprawdź, co musisz wiedzieć zanim wymienisz stare...

Jeśli zdecydowaliśmy się zastąpić stare pokrycie nową dachówką betonową lub ceramiczną, musimy...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....

Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...