Zagospodarowanie działki budowlanej - gdzie usytuować szambo, oczyszczalnię ścieków, studnię

2019-05-14 14:25 Iwona Sysik
Zagospodarowanie działki budowlanej - szambo
Autor: Andrzej Szandomirski

Planując zagospodarowanie działki budowlanej, trzeba przewidzieć miejsce na obiekty niezbędne do funkcjonowania domu, tj. szambo, studnia, śmietnik czy przydomowa oczyszczalnia ścieków. Podpowiadamy, jak zgodnie z prawem powinny być usytuowane te obiekty. Jakie są minimalne odległości dla szamba, studni, śmietnika i przydomowej oczyszczalni ścieków?

Możliwości usytuowania różnych obiektów towarzyszących zabudowie jednorodzinnej mogą być zdeterminowane stanem zagospodarowania działek sąsiadów. Może to skomplikować nasze plany, zwłaszcza jeśli mamy zamiar wybudować studnię lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Kwestie te zostały unormowane w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomową oczyszczalnię ścieków można wybudować na działce budowlanej przeznaczonej pod budowę domu jednorodzinnego tylko wtedy, gdy nie ma możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej (§ 26 ust. 3 warunków technicznych). Jeżeli ilość ścieków będzie większa niż 5 m3, to ich oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska.

Przepływowe, szczelne osadniki podziemne stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do ich wstępnego oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych – pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach (§ 37).

Przeczytaj też:

Trzeba natomiast zachować odpowiednią odległość oczyszczalni od studni własnej lub sąsiada. Odległość między studnią a najbliższym przewodem rozsączającym kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód, musi wynosić co najmniej 30 m (§ 31 ust. 1 pkt 4). A zatem na obszarach, gdzie są indywidualne ujęcia wody, budowa oczyszczalni będzie możliwa tylko na dużych działkach, umożliwiających zachowanie odpowiednich odległości.

Szambo i kompostownik: usytuowanie na działce

Zbiorniki na nieczystości ciekłe (czyli szamba) mogą być sytuowane tylko na działkach niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz na terenach zalewowych. Jeżeli ilość ścieków miałaby być większa od 5 m3, to ich gromadzenie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska.

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległość pokryw i wylotów wentylacji takiego zbiornika powinna wynosić co najmniej (§ 31 ust. 1 pkt 3 i § 36 ust. 2):

 • 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (chodzi głównie o pokoje i kuchnie);
 • 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego;
 • 15 m od studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Szamba mogą być sytuowane w odległości mniejszej niż 2 m od granicy, nawet tuż przy niej, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej i są zachowane wymagane odległości od okien, drzwi i studni (§ 36 ust. 5).

W przypadku działek budowlanych położonych przy zabudowanych już działkach sąsiednich gmina może w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym ustalić w decyzji o warunkach zabudowy odległości mniejsze niż niektóre z podanych wyżej (5 i 2 m).

Takie same odległości przewidziane są dla kompostowników o pojemności do 10 m3, a przy większej pojemności kompostownika wymagane minimalne odległości wynoszą (§ 36 ust. 3):

 • 30 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
 • 7,5 m od granicy działki sąsiedniej;
 • 10 m od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.

Miejsce na studnię na działce

W razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej działka budowlana może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody. Jeśli zatem w pobliżu działki nie ma wodociągu, konieczne będzie wybudowanie studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Wybierając miejsce dla studni, trzeba wziąć pod uwagę położenie innych obiektów na własnej i sąsiednich działkach. Studnia powinna być oddalona co najmniej (§ 31 ust. 1):

 • 5 m od granicy działki (ale – uwaga! – może być bliżej granicy, pod warunkiem że na sąsiadujących działkach zostaną zachowane wskazane poniżej odległości. W takiej sytuacji można też postawić wspólną studnię na granicy dwóch działek);
 • 7,5 m od osi rowu przydrożnego;
 • 15 m od budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń;
 • 30 m od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód;
 • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz od granicy pola filtracyjnego.

Nie ma znaczenia, czy wymienione wyżej obiekty są usytuowane na naszej działce, czy na działce sąsiada. Minimalne odległości między studnią a na przykład szambem czy oczyszczalnią ścieków dotyczą całego obszaru.

W przepisach jest mowa o studni dostarczającej wodę do spożycia przez ludzi. Studnia, z której będziemy pobierać wodę tylko do podlewania ogrodu, może być w dowolnym miejscu działki.

Miejsce na śmietnik na działce

Miejsca, w których będą stały pojemniki na śmieci (na przykład zadaszone osłony albo pomieszczenia z ażurowymi ścianami), powinny się znajdować w odległości nie mniejszej niż:

 • 10 m od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych przy budynkach wielorodzinnych (§ 23 ust. 1 pkt 1).

Przeczytaj też:

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej nie obowiązują żadne minimalne odległości śmietnika od budynku ani granicy działki (§ 23 ust. 4). Natomiast w pozostałych rodzajach zabudowy wynoszą one:

 • 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz
 • 3 m od granicy działki. Mogą one też stać na granicy, jeżeli będą się stykały z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej. Zawsze można je wybudować przy linii rozgraniczającej od strony ulicy.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE