Zwrot VAT za materiały budowlane 2018. Ostatnia szansa - nie przegap!

2018-07-19 8:35 Agnieszka Witulska
Zwrot VAT za materiały budowlane
Autor: Wiktor Greg Żeby dostać zwrot VAT za materiały budowlane, trzeba mieć faktury dokumentujące ich zakup

Już tylko do 30 września 2018 r. można kupić materiały do budowy domu i odzyskać część VAT zawartego w ich cenie. Sprawdź, czy przysługuje ci taki zwrot VAT za materiały budowlane i jak wypełnić poprawnie wniosek.

Faktury za materiały budowlane nie mogą mieć daty późniejszej niż ostatni dzień września 2018 r., ale wniosek o zwrot VAT można złożyć później, byle zdążyć przed końcem roku, w którym przystąpimy do użytkowania wybudowanego domu. Chodzi tu o odzyskanie różnicy między 23% a 8% podatku.

Niestety, ta forma wsparcia osób budujących dla siebie dom jednorodzinny nie dotyczy wszystkich inwestorów indywidualnych. Warunki otrzymania zwrotu zapłaconego podatku od towarów i usług są dość restrykcyjne.

Zwrot VAT za materiały budowlane - ile można dostać?

Kwota zwrotu VAT jest limitowana. Nie może przekroczyć pułapu określonego na kwartał, w którym składa się wniosek o zwrot. Maksymalny zwrot dla wniosków składanych w III kwartale 2018 r. wynosi 35 272,82 zł.

Żeby obliczyć, jaką kwotę możemy odzyskać, musimy najpierw sprawdzić, za które materiały użyte do budowy domu należy się zwrot VAT (muszą być wymienione w wykazie, o którym będzie mowa dalej). Następnie sumujemy odpowiednie kwoty VAT z faktur i mnożymy przez 0,6522. Jeśli uzyskany wynik nie przekracza limitu obowiązującego w danym kwartale, możemy wnioskować o zwrot całej obliczonej kwoty.

W przypadku małżeństwa kwota zwrotu dotyczy łącznie obojga małżonków, limitu nie podwaja się. Za małżonków nie uznaje się osób, w stosunku do których sąd orzekł separację.

Uwaga! Otrzymany zwrot VAT za materiały budowlane jest wolny od podatku dochodowego.

Zobacz, co polecamy:

Zwrot VAT za materiały budowlane - 7 warunków

Zasady zwrotu części podatku zawartego w cenie materiałów budowlanych nabytych na potrzeby budowy własnego domu zostały określone w Ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Wskazane w niej ograniczenia dotyczą zarówno samych inwestorów, jak i budowanych przez nich domów:

 • w roku wydania pozwolenia na budowę albo jej zgłoszenia inwestor nie miał ukończonych 36 lat. Gdy o zwrot występują małżonkowie, warunek wieku dotyczy tylko młodszego z nich. Wiek żadnego z inwestorów nie ma natomiast znaczenia, jeśli wychowują oni co najmniej troje dzieci. Trzeba jednak pamiętać, że wychowywanie to nie to samo co posiadanie. Wychowywane dzieci (własne albo przysposobione) w dniu złożenia wniosku o zwrot muszą być małoletnie, chyba że są niepełnosprawne (otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną) albo nie ukończyły jeszcze 25. roku życia i nadal się uczą. Nie bierze się więc pod uwagę dzieci dorosłych, które skończyły edukację i w świetle prawa są samodzielne;
 • powierzchnia użytkowa domu nie może przekraczać 100 m2, a jedynie gdy inwestor wychowuje co najmniej troje dzieci – 110 m2;
 • w budowanym domu jednorodzinnym może się znaleźć wyłącznie jeden lokal mieszkalny. Nie można w nim zaplanować dodatkowego lokalu użytkowego ani budować domu z dwoma mieszkaniami, mimo że zgodnie z przepisami Prawa budowlanego nadal byłby to dom jednorodzinny. Może to być budynek wolno stojący, w zabudowie bliźniaczej bądź szeregowej;
 • inwestycja musi być prowadzona na podstawie pozwolenia na budowę domu wydanego po 1 stycznia 2014 r. albo na podstawie zgłoszenia budowy (możliwość zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego wprowadzono w 2015 r.);
 • faktury za materiały budowlane będące podstawą zwrotu muszą mieć datę wystawienia późniejszą niż pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, ale nie późniejszą niż 30 września 2018 r. Nie można więc kupić materiałów na dom przed uzyskaniem zgody na jego budowę;
 • dom budowany z materiałów, za które inwestor otrzyma zwrot VAT, musi być jego pierwszą inwestycją mieszkaniową w życiu. Warunek ten nie dotyczy jednak osób wychowujących co najmniej troje dzieci. Pierwsza inwestycja w życiu oznacza, że do dnia złożenia wniosku o zwrot inwestor ani jego małżonek nie może być – nawet byłym – właścicielem innego budynku mieszkalnego ani jego współwłaścicielem z udziałem, który w razie zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jedno mieszkanie, ani właścicielem mieszkania. Nie może mu też przysługiwać - w chwili wnioskowania o zwrot ani wcześniej - spółdzielcze własnościowe prawo do takich lokali (dotyczy to obu osób w wypadku małżeństwa);
 • zwrot dotyczy inwestycji prywatnej, czyli nie może być ona prowadzona w ramach działalności gospodarczej obciążonej VAT. Nie ma natomiast znaczenia, czy inwestor płaci podatek dochodowy od osób fizycznych, czy nie.

Co ważne, koszt budowy domu nie ma żadnego znaczenia.

Sprawdź też:

Jakie inwestycje uprawniają do zwrotu VAT za materiały budowlane?

Oprócz budowy domu jednorodzinnego może to być prowadzona na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia:

 • nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne oraz
 • przebudowa (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne.

Warunkiem zwrotu VAT jest, aby w wyniku wymienionych prac powstał nowy, odrębny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej nie większej niż 75 m2 (85 m2, jeśli inwestor wychowuje troje dzieci). Ponadto wydatki muszą być poniesione na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, a nie na przykład dorosłych dzieci.

Zwrot VAT nie przysługuje w razie remontu lub wykończenia domu/mieszkania kupionego od dewelopera.

Zwrot VAT - za jakie materiały budowlane?

Chodzi tu o materiały budowlane, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od 1 maja 2004 r. – 22% (23% od 2011 r.). Ich wykaz znajdziemy na stronie internetowej dziennikurzedowy.mir.gov.pl/media/1409/DziennikUrzedowyMIR_poz6_2013.pdf.

Są to między innymi: cegły, wyroby z cementu, wapna i gipsu, szkło budowlane, parkiety, panele podłogowe, okna, drzwi, płytki ceramiczne, grzejniki, kotły, ceramika sanitarna, przewody elektryczne, kuchenki domowe, tapety papierowe, i wiele innych wyrobów. Zwrotu nie uzyskamy między innymi za farby, śruby, gwoździe, zabudowę meblową ani za narzędzia wykorzystywane na budowie.

Kiedy wystąpić o zwrot VAT za materiały budowlane?

Najlepiej będzie sporządzić wniosek o zwrot VAT dopiero po zakończeniu budowy albo na jej końcowym etapie, gdy już wszystkie niezbędne materiały budowlane zostaną kupione. Wniosek można bowiem złożyć tylko raz. Pamiętajmy też, żeby za długo z tym nie zwlekać - trzeba zdążyć przed 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem przystąpiono do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego. W razie spóźnienia zwrot nie będzie przysługiwał!

O legalnym zakończeniu budowy mówimy, gdy inwestor zgłosi zakończenie budowy w powiatowym nadzorze budowlanym albo uzyska pozwolenie na użytkowanie domu (jeśli został na niego nałożony taki obowiązek).

Wzór wniosku o zwrot VAT za materiały budowlane

Wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane piszemy samodzielnie, bo nie ma gotowych urzędowych formularzy. Podczas sporządzania wniosku można się wzorować na drukach VZM-1 (wniosek) i VZM-1/C (wykaz faktur), które dotyczą zwrotu VAT dokonywanego na podstawie przepisów obowiązujących przed 2014 r.

We wniosku musimy podać:

 • imię i nazwisko (albo imiona i nazwiska małżonków);
 • numery PESEL albo rodzaj i numer dokumentów tożsamości;
 • adres zamieszkania (jeśli małżonkowie mieszkają osobno, podaje się adresy obojga);
 • nazwę i adres urzędu skarbowego, do którego jest kierowany wniosek;
 • rodzaj poniesionych wydatków (czy dotyczą budowy, rozbudowy czy przebudowy);
 • rok rozpoczęcia inwestycji;
 • wykaz faktur (ich numery, daty wystawienia, ewentualnie pozycje na fakturze wydatków, na które przysługuje zwrot);
 • wartość wydatków poniesionych na inwestycję (zsumowane wartości brutto wydatków uprawniających do zwrotu z każdej faktury);
 • samodzielnie obliczoną kwotę zwrotu;
 • sposób wypłaty zwrotu – na rachunek bankowy (należy wskazać jego numer), przekazem pocztowym (od kwoty zwrotu zostanie odliczony koszt przesyłki) lub odbiór gotówki w kasie urzędu;
 • podpis osoby ubiegającej się o zwrot (jeśli to wspólny wniosek małżonków, podpisują się oboje);
 • oświadczenie, że wnioskodawca oraz jego małżonek nie był ani nie jest właścicielem innego budynku niż ten, który został wybudowany z materiałów, za które przysługuje zwrot, i nie przysługuje mu ani nie przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Tego oświadczenia nie składają osoby wychowujące co najmniej troje dzieci.

Do wniosku trzeba załączyć:

 • kopię pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy;
 • kopie faktur za materiały budowlane.

Ile się czeka na zwrot VAT za materiały budowlane?

Jeżeli wniosek i zawarte w nim wyliczenie kwoty zwrotu nie budzi żadnych wątpliwości urzędu skarbowego, na pieniądze czeka się do czterech miesięcy od dnia złożenia wniosku, przy czym urząd nie wydaje decyzji w tej sprawie.

Gdy są jakieś uwagi do wniosku, urząd skarbowy ma cztery miesiące na wydanie decyzji, w której naczelnik urzędu zmieni (zwiększy albo zmniejszy) wysokość zwrotu. W takiej sytuacji pieniądze zostaną przekazane wnioskodawcy w ciągu 25 dni od doręczenia mu decyzji.

Magazyn Murator
Murator 8/2018 okladka

Autor: Murator

Więcej na temat zwrotu VAT za materiały budowalne przeczytasz w sierpniowym wydaniu magazynu Murator. W numerze ponadto:

- 15 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o dużych przeszkleniach

- Suche tynki bez błędów – jak prawidłowo montować okładziny ścienne z płyt

- Nie przegap! Ostatni moment na zwrot VAT za materiały budowlane

- Przydmowa wędzarnia - jak ją zrobić - instrukcja krok po kroku

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE