Ulga termomodernizacyjna: jak rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym

2021-04-09 13:41
Termomodernizacja
Autor: Piotr Mastalerz Miejsca trudne do ocieplenia, takie jak np. nadproża czy okolice okien i drzwi wymagają szczególnej uwagi podczas termomodernizacji

Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT/O). Wyjaśniamy, które wydatki poniesione na poprawę standardu energetycznego domu dają możliwość obniżenia podatku. Można zaoszczędzić kilka-kilkanaście tysięcy złotych.

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą korzystać osoby, które opodatkowują dochody według skali podatkowej, jednolitej 19-procentowej stawki podatku lub opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Poniesione na termomodernizację wydatki należy wykazać w formularzu PIT/O. Ulga została uregulowana w art. 26h ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać wyłącznie właściciele lub współwłaściciele wybudowanych już domów jednorodzinnych. Ulga nie przysługuje na wyposażenie budynku będącego w budowie, czyli również jego części będącej w trakcie nadbudowy, rozbudowy lub przebudowy prowadzącej do powiększenia powierzchni mieszkalnej. Potwierdzają to interpretacje indywidualne wydane przez Krajową Informację Skarbową (KIS), a urzędy skarbowe rygorystycznie przestrzegają tego warunku.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Na przykład w w interpretacji z 31 lipca 2020 r. (585390/I), która dotyczyła inwestycji, w ramach której dokonano zburzenia i odbudowy części budynku, a następnie ocieplono cały obiekt, wykonano nową elewację, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz zakupiono nowy kocioł gazowy i grzejniki. Ulgą termomodernizacyjną można w tym przypadku objąć jedynie te wydatki, które dotyczyły części nieruchomości niepoddanej odbudowie. Z kolei w interpretacji z 21 lipca 2020 r. (584655/I) stwierdzono, że inwestor, który dokonał przebudowy poddasza polegającej na zmianie kształtu dachu bez zwiększania wysokości ścian kolankowych oraz ociepleniu tych ścian i nowego dachu, w ramach ulgi termomodernizacyjnej może odliczyć wyłącznie wydatek poniesiony na zakup wełny mineralnej wykorzystanej do polepszenia parametrów izolacyjnych ścian kolankowych. Natomiast koszt wełny mineralnej wykorzystanej do ocieplenia przebudowanego dachu zgodnie z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na przebudowę budynku mieszkalnego nie mieści się w zakresie ulgi.

Warto wiedzieć, że nie ma obowiązku zamieszkiwania w domu, który podlega termomodernizacji. Można go wynajmować i nadal korzystać z ulgi. Jeśli ktoś jest właścicielem dwóch domów, może odliczyć wydatki na ich termomodernizację, ale przysługuje mu zawsze jeden limit odliczenia (o którym mowa dalej).

Termomodernizacja: ocieplenie ścian Termo Organika

Czy można rozliczyć ulgę termomodernizacyjną za garaż

Wątpliwości może też wzbudzać kwestia ocieplenia ścian i dachu garaży. Jeżeli garaż jest integralną częścią budynku (stanowi wraz z domem jednorodzinnym jedną całość), to można skorzystać z odliczenia w stosunku do całego budynku, nie różnicując, czy znajduje się w nim garaż, czy też nie. Natomiast gdy garaż jest odrębnym obiektem, to jego ocieplenie nie uprawnia do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Ulga dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego domu jednorodzinnego, w efekcie których zaoszczędzona zostanie energia potrzebna do jego ogrzania. Uprawnia do niej wykonanie prac polegających na:

 • ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynków mieszkalnych;
 • ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii określone w przepisach prawa budowlanego lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
 • wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
 • całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowaniu wysokosprawnej kogeneracji.

W ten sposób zostało ustawowo zdefiniowane przedsięwzięcie termomodernizacyjne (art. 2 pkt 2 Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów). Natomiast w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. znajdziemy wykaz objętych ulgą materiałów budowlanych, urządzeń i usług. Nie wymieniono w nim jednak szczegółowo konkretnych materiałów i urządzeń, a jedynie wskazano ogólnie na materiały budowlane wykorzystane ściśle do celu określonego w rozporządzeniu. Dlatego inwestorzy często nie mają pewności, czy przysługuje im odliczenie i w jakiej wysokości.

Przeczytaj też:

Wykaz materiałów, urządzeń i usług, których zakup można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej

W rozwiązaniu wszelkich wątpliwości pomocna może być lektura wydanych dotąd interpretacji skarbowych. Można je znaleźć, korzystając z wyszukiwarki na stronie https://sip.mf.gov.pl/ (w okienku „Fraza” można wpisać ogólnie „ulga termomodernizacyjna” albo zawęzić przeszukiwanie, dodając np. „klimatyzacja”).

Właśnie w sprawie montażu klimatyzacji wydano już kilka interpretacji (na przykład 580842/I z 15 czerwca 2020 r. lub 595966/I z 9 grudnia 2020 r.). Zgodnie z ich treścią ulgą objęta jest inwestycja polegająca na zakupie i montażu w domu klimatyzacji z funkcją ogrzewania (powietrznej pompy ciepła), nawet gdy to urządzenie ma być tylko wsparciem dla nadal funkcjonującego kotła na paliwo stałe lub gazowe. Wynika to z tego, że pompa ciepła jest wprost wskazana w wykazie.

 • Ulga termomodernizacyjna: czy można odliczyć kocioł elektryczny?

Inny problem z interpretacją ulgi zgłosił nam jeden z czytelników „Muratora”: czy obejmuje ona zakup kotła elektrycznego, skoro w wykazie jest tylko niejasny zapis mówiący o materiałach budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego, a w dalszej części rozporządzenia wymienione są różnego rodzaju kotły, ale nie elektryczny. Tu też można się wesprzeć interpreta-ją KIS (nr 588078/I z 4 września 2020 r.), w której stwierdzono, że podatnik może odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej wydatek na piec indukcyjny wraz z buforem ciepła i oprzyrządowaniem (został zamontowany w miejsce zlikwidowanego pieca na paliwo stałe).

 • Ulga termomodernizacyjna: co można odliczyć w ramach remont dachu?

W wypadku remontu lub wymiany dachu można odliczyć nie tylko wydatki na takie elementy jak krokwie, materiał pokryciowy, membrany, warstwę ocieplenia, ale również na nowe rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie (patrz interpretacje 588090/I i 588139/I z 3 września 2020 r.). Jedynie wydatki związane z utylizacją starego pokrycia nie mieszczą się w zakresie ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga przysługuje też w razie montażu wkładu kominowego ze stali w istniejącym kominie (interpretacja nr 585223/I z 29 lipca 2020 r.), wymiany grzejników (591918/I z 5 maja 2020 r.), ułożenia ogrzewania podłogowego (585206/I z 29 lipca 2020 r.) i montażu instalacji fotowoltaicznej na garażu wolno stojącym (567105/I z 11 grudnia 2019 r.) bądź na gruncie (581806/I z 25 czerwca 2020 r.), a nie na dachu domu mieszkalnego (przy czym energia z paneli zasila dom mieszkalny).

Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej: wysokość odliczenia jest limitowana

Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej polega na odjęciu kwoty wydatków poniesionych na termomodernizację od:

 • dochodu (podstawy obliczenia podatku) lub
 • przychodu (w razie rozliczania się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych).

Kwota odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie może przekroczyć 53 000 zł dla wszystkich realizowanych przez podatnika przedsięwzięć (łącznie we wszystkich budynkach, których jest właścicielem lub współwłaścicielem). Limit ten nie jest zatem związany z jedną inwestycją, lecz jest przypisany do danego podatnika.

W małżeństwie limit odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej przysługuje każdemu z małżonków odrębnie. Każdy z nich odlicza poniesione przez siebie wydatki od swojego dochodu/przychodu, bez względu na to, czy rozliczają się osobno, czy razem. Łącznie mogą więc odliczyć nawet 106 000 zł.

Dzięki uldze termomodernizacyjnej podatnik może zaoszczędzić na podatku maksymalnie od 9010 do 16 960 zł – zależnie od tego, jaka część wydatków mieści się w dochodzie objętym 17-procentową stawką podatku dochodowego, a jaka podlega stawce 32%.

Małżeństwo może pomniejszyć koszt termomodernizacji wspólnego domu o dwukrotnie większą kwotę. Współwłaściciele budynku jednorodzinnego mogą odliczyć całość poniesionych kosztów termomodernizacji – każdy w ramach własnego odrębnego limitu – bez względu na wielkość udziału we współwłasności.

3 lata na rozliczenie w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Rozliczane termomodernizacji musi być zakończone w okresie 3 lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono nań pierwszy wydatek. W przeciwnym razie ulgę trzeba będzie zwrócić. Jeśli zatem przykładowo kupiliśmy materiały do ocieplenia ścian jeszcze w 2020 r., to ostatnie wydatki związane z tym przedsięwzięciem musimy ponieść przed końcem 2023 r. Przepisy nie ograniczają liczby przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które może przeprowadzić podatnik. Jeżeli pierwsze przedsięwzięcie polega np. na ociepleniu przegród zewnętrznych budynku, to w dowolnym czasie – nawet po upływie 3 lat – można przystąpić do drugiego przedsięwzięcia polegającego na wymianie kotła. Jedynym ograniczeniem – gdy chodzi o ulgę podatkową – jest tu limit odliczenia w łącznej wysokości 53 000 zł. Ulgę termomodernizacyjną wprowadzono w 2019 r., lecz przedsięwzięcie mogło się rozpocząć wcześniej, ale w takiej sytuacji można odliczyć w ramach ulgi tylko te wydatki, które zostały poniesione od 1 stycznia 2019 r. do dnia, w którym upływa okres 3 lat, licząc od końca roku poniesienia pierwszego wydatku. Odliczenia należy dokonać w zeznaniu składanym za rok, w którym poniesiono wydatki, chyba że nie znajduje ono pokrycia w rocznym dochodzie/przychodzie podatnika – wówczas można rozliczać ulgę w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat od końca roku, w którym poniesiono wydatek. Nie ma znaczenia, że termomodernizacja jest finansowana kredytem spłacanym w następnych latach. Dniem poniesienia wydatków jest data na fakturze.

Nie wszystko można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Zasadą jest, że odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlegają wyłącznie te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek). Nie można więc uwzględnić w niej żadnych wydatków, które zostały podatnikowi zwrócone lub zrefinansowane. Oznacza to, że na potrzeby rozliczenia ulgi kwotę poniesionych na termomodernizację wydatków trzeba pomniejszyć o:

 • dotację uzyskaną z programów „Czyste powietrze” albo „Mój prąd” (czyli ze środków narodowego lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) bądź z gminy/miasta (np. w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych);
 • kwotę umorzenia pożyczki otrzymanej z funduszu lub gminy. Jeśli jednak spłacimy całość pożyczki (nie ma żadnego umorzenia), to mamy prawo odliczyć wydatki sfinansowane w ten sposób;
 • kwotę wydatków zwróconą w inny sposób, np. dofinansowanie modernizacji kotłowni z funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 • tę część wydatków, która została zaliczona do kosztów uzyskania przychodu, odliczona od przychodu lub uwzględniona w ramach innych ulg podatkowych (np. ulgi rehabilitacyjnej albo zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości dokonanej przed upływem 5 lat od jej nabycia). Nie mamy więc prawa do odliczenia, jeśli na ocieplenie domu i wymianę kotła przeznaczyliśmy środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania rozliczone już w ramach ulgi mieszkaniowej.

Podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Czyste powietrze z Muratorem

Dzięki programowi „Czyste Powietrze” termomodernizacja domu stała się łatwieja. Jednak nadal jest to przedsięwzięcie wymagające podjęcia wielu ważnych decyzji. Jak co roku postanowiliśmy włączyć się do akcji ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Ponownie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Czyste powietrze z Muratorem”. Do wygrania cenne nagrody ufundowane przez partnerów akcji: firmy Fakro, Knauf Insulation, Galmet i Wiśniowski.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1426 z późn. zm.)
 • Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1905 z późn. zm.)
 • Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. DzU z 2020 r., poz. 22 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (DzU z 2018 r., poz. 2489
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE