Wymiana bezpieczników - czy mam odpowienie uprawnienia?

2014-01-09 16:27

Mam cetryfikat wewnętrzny, który otrzymałam po odbyciu praktyk w technikum. Jeden z podpunktów brzmi "odbyła szkolenie w zakresie eksploatacji, naprawy i montaży instalacji elektrycznych NN ...". Czy mogę w związku z tym wymieniać bezpieczniki na terenie zakładu pracy?

W celu wykonywania prac, o których Pani pisze konieczne jest posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego E1 (potocznie zwanego uprawnieniami SEP do 1 kV). Świadectwo można otrzymać po zdaniu egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Uprawnia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych grupy 1 „urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną”.

 

Zgodnie z powyższym, na podstawie certyfikatu, który Pani posiada nie może Pani dokonywać wymiany bezpieczników w zakładzie pracy. Więcej na ten temat znajdzie Pani w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030890828

 

W zależności od specyfiki zakładu pracy okazać się może, iż przed dopuszczeniem pracownika do wymiany bezpieczników należy zapoznać się oraz zastosować wymogi z: Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013, poz. 492). Rozporządzenie to zastępuje dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999, nr 80, poz. 912). pozdrawiam