Rozpoczęcie budowy na działce rolnej. Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?

2010-12-22 12:36

Mam działkę rolną o pow. 1,11 ha, która nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w gminie. Czy mogę na niej zbudować dom jednorodzinny i jakie kroki mam podjąć w tej kwestii? Jak napisać wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe na terenach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania. Zgodnie z przepisem art. Art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
2) teren ma dostęp do drogi publicznej;
3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;
5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Do wniosku o wydanie decyzji należy załączyć:
1. wyrys z mapy ewidencji gruntów wraz z wypisem (2 egzemplarze, w tym może być 1 kserokopia),
2. kopię mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych dopuszczalna skala 1:2000) - 2 egzemplarze – przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującą teren, którego wniosek dotyczy i obszar na który inwestycja będzie oddziaływać (trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejsza jednak niż 50 metrów z każdej strony działki1),
3. dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego (w przypadku występowania o wydanie decyzji dla zagrody rolnej ),
4. pełnomocnictwo w razie ustanowienie osoby do występowania w imieniu inwestora,
5. umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu inwestycji,
6. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub informacje o przedsięwzięciu określone art. 49 ust.3 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (w przypadku przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko).