Przygotowanie zaprawy tynkarskiej M10

2015-06-09 21:37

Proszę o podanie receptury na przygotowanie na budowie zaprawy tynkarskiej cementowo-wapienniej klasy M10 - w wersji z wapnem w workach oraz z ciastem wapiennym. Proszę też o podanie norm lub innych dokumentów, które to precyzują.

Problem z odpowiedzią polega na tym, iż dotyczy z nazwy zaprawy tynkarskiej a odwołuje się do klasy M 10, która jest stosowana w nazewnictwie zapraw murarskich a odnosi się do wytrzymałości na ściskanie. Obecnie zaprawa murarska wytwarzana na miejscu budowy, ma odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10104. Według proporcji objętościowych zaprawa cementowo – wapienna odmiany E o proporcjach (cement:wapno:piasek) 1: 0,5 : 4 powinna mieć wytrzymałość na ściskanie nie mniejszą niż 10 MPa, czyli mieć klasę M10.

 

Jednak odnosi się to do zaprawy murarskiej. Zaprawy tynkarskie i murarskie wytwarzane częściowo lub całkowicie w zakładzie zamkniętym określają normy PN-EN 998-1 i PN-EN 998-2, które nakazują producentowi zapraw stosować procedury pozwalające na deklarowanie właściwości wyrobu budowlanego według systemu oceny zgodności 2 + i 4.

 

Jeżeli pytanie dotyczy konkretnej sytuacji na budowie to należy w projekcie wykonawczym, zwłaszcza w opisie technicznym lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót sprawdzić, które normy dla zapraw powołał projektant. Problem techniczny polega na tym, że często wytrzymałość na ściskanie wcale nie jest najważniejszym parametrem do danego zastosowania zaprawy. Należy więc ustalić z projektantem, jakie zastosowanie zaprawy miał na myśli i czy o właściwym wyborze zaprawy decydować głównie ma np. jak najmniejszy jej skurcz co wcale nie musi być wprost skorelowane z jak największą wytrzymałością zaprawy na ściskanie.