Czy można zmienić wytyczne planu miejscowego?

2014-08-11 14:40

Chcemy z mężem wybudować dom jednorodzinny najlepiej z użytkowym poddaszem, które na razie i tak nie byłoby zamieszkane. Domek miałbt około 120 - 130 m2, trzy sypialnie oraz z dwustanowiskowy garaż, na działce 35/40 m2.   Działka posiada mpzp i w nim jest napisane, że: dla terenów zabudowy letniskowej oznaczonych symbolem ML1 ustala się:   Funkcją podstawową terenu jest zabudowa letniskowa. Funkcję dopuszczalną stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: bryły budynków należy kształtować z zachowaniem następujących zasad: a. zakazuje się używania w kolorystyce budynku kolorów jaskrawych; b. zakazuje się wykonywania elewacji budynku z okładzin z tworzyw sztucznych lub blachy; c. pokrycie dachu na dachach stromych o kącie nachylenia połaci przekraczającym 12° winno być wykonane z dachówki lub materiału imitującego dachówkę, projektowane budynki powinny zachowywać, z zastrzeżeniem par.4 ust. 8, następujące parametry: a. dla budynków letniskowych i mieszkalnych jednorodzinnych: maksymalna wysokość elewacji 3,3 m, maksymalna wysokość zabudowy 8,5 m, maksymalna ilość kondygnacji 1, szerokość elewacji frontowej 6 – 12 m, maksymalny poziom posadzki parteru 0,6 m. n.p.t., forma zabudowy wolnostojąca, kąt nachylenia połaci dachowych 30˚ - 45˚, geometria dachu dwu- lub wielospadowy.   Jednakże działka, którą chcemy przeznaczyć na budowę wynosić będzie 35/40 m2. Czy jeśli w planie jest napisane, że szerokość elewacji frontowej ma wynosić pomiędzy 6-12 m, czy można dokonać jakichś zmian? Żeby dom mógł być szerszy, ponieważ mało jest domów, które mieszczą w się w zakresie wytycznych. Czy po zmianie przepisów odnośnie budowania domu ulegną zmianie plany zagospodarowania przestrzennego? Czy można złożyć do gminy wniosek o zmianę warunków - o budowanie większego domu na tej działce. Czy to jest możliwe, że na takiej dużej działce nie można wybudować większego domu?

Wybrany projekt musi być zgodny z zapisami planu. Dotyczy to w tym przypadku także ilości kondygnacji i szerokości elewacji frontowej. Można wystąpić do właściwego organu administracji z wnioskiem o odstępstwo od ustaleń planu. W przypadku braku zgody (bez przeprowadzenia procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to praktycznie niemożliwe) należy złożyć formalny wniosek o zmianę planu.

 

W kolekcji Muratora znajduje się projekt domu z garażem M132c Wariantowy - wariant III, który spełnia wymogi formalne i podane oczekiwania.