Adaptacja poddasza na cele mieszkalne - jakie formalności są wymagane?

2014-01-07 10:19

Chcę zrobić mieszkanie z osobnym wejściem na poddaszu w domu jednorodzinnym moich rodziców. Chciałabym dowiedzieć się, jakich dokumentów potrzebuję, jakich pozwoleń, gdzie i co należy zgłosić. W grę wchodzi połowa poddasza ok. 60 mkw. Druga część poddasza należy do sąsiada.

W przypadku adaptacji poddasza należy skontaktować się z lokalnym architektem, który określi kolejność postępowania, wykaz potrzebnych dokumentów i zakres prac.

 

Adaptacja poddasza na cele mieszkalne, gdy nie wymaga ona przebudowy, podlega zgłoszeniu. Adaptacja związana z przebudową lub z rozbudową wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wymagane dokumenty składa się w organie administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia i dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice, rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie.

 

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

 

W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć w urzędzie projekt architektoniczno-budowlany.