Program "Mój Prąd” - uzyskaj dofinansowanie na fotowoltaikę!

2019-10-01 9:38 MATERIAŁ SPONSOROWANY | NFOŚiGW
NFOŚiGW czyste powietrze/mój prąd
Autor: NFOŚiGW

Zanieczyszczenie powietrza jest kluczowym problemem środowiskowym i społecznym w Unii Europejskiej, a nasz kraj nie pozostaje w tym względzie wyjątkiem. I chociaż jakość powietrza w Polsce systematycznie poprawia się, to jednak wciąż stanowi duży problem, co potwierdzają statystyki i raporty publikowane np. przez GIOŚ, Światową Organizację Zdrowia (WHO) czy Europejską Agencję Środowiska (EEA).

O smogu

Analiza bazy danych WHO wskazuje, że spośród 50 miast o najgorszej jakości powietrza w Europie, aż 33 zlokalizowane są w naszym kraju. Oczywiście zanieczyszczenia powietrza, to zagadnienie złożone i wielowymiarowe, ale głównymi jego przyczynami są związki gazowe (np. tlenki azotu – NOx), pyły zawieszone (PM10 i PM2,5) oraz niezwykle szkodliwe i kancerogenne substancje, takie jak benzo[a]piren (B(a)P). Na powyższe aspekty nakłada się jeszcze zjawisko smogu, czyli mgły zawierającej w swoim składzie wspomniane zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i potęgującej ich reaktywność. Ze względu na miejsce, warunki powstawania oraz skład chemiczny, wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje smogu: smog klasyczny (tzw. londyński lub kwaśny) i smog fotochemiczny (typu Los Angeles).

W Polsce największym problemem jest tzw. smog klasyczny powstający głównie w miesiącach zimowych, tworzący się w reakcji zanieczyszczeń pochodzących z niskiej emisji z naturalnymi zjawiskami, takimi jak brak wiatru (na co duży wpływ mają też lokalne warunki geograficzne) i duża wilgotność powietrza. Jakość powietrza w naszym kraju jest silnie związana z porami roku. Najwyższe stężenia PM10 i PM2,5 oraz B(a)P odnotowywane są w sezonie zimowym (pomiędzy październikiem a marcem roku następnego), który pokrywa się z sezonem grzewczym. W sezonie tym występuje zwiększone zapotrzebowanie na ciepło, a w konsekwencji m.in wzrost ilości zużywanych paliw stałych w gospodarstwach domowych, co bezpośrednio wpływa na wzrost emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Wpływ ogrzewania domu na smog

Należy również podkreślić, że zgodnie z danymi Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), podstawową przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce pyłami (PM10 i PM2,55) oraz rakotwórczym B[a]P, jest tzw. zjawisko „niskiej emisji”. Uznaje się za nią umownie „emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza emitorami (kominami) o wysokości do 40 metrów. Tym samym odpowiedzialnymi za powstawanie niskiej emisji są m.in. lokalne kotłownie, ale przede wszystkim indywidualne piece, kotły i paleniska w domach jednorodzinnych. Źródła te opalane są często węglem, drewnem (lub inną biomasą), ale niestety często stosowane są w nich paliwa niskiej jakości paliwa (np. muł węglowy czy tzw. flotokoncentrat) lub wykorzystuje się je wręcz do spalania odpadów komunalnych. Dodatkowo, wzrost udziału zanieczyszczeń pyłowych potęgowany jest przez niską efektywność energetyczną gospodarstw domowych, co powoduje większe zapotrzebowanie na energię i w konsekwencji wyższe zużycie opału. Uproszczoną charakterystykę stanu budownictwa jednorodzinnego w Polsce podsumowują wyniki badań wykonanych przez Instytut Ekonomii Środowiska wspólnie z Instytutem Badań Opinii Publicznej CEM w 2014 r., z których wynika, że ok. 70% budynków jednorodzinnych cechuje się niskimi lub bardzo niskimi standardami w zakresie zużycia energii cieplnej, a ponad 30% pozbawiona jest izolacji termicznej ścian zewnętrznych. Należy pamiętać, że w Polsce domów jednorodzinnych jest ponad 5 mln.

NFOŚiGW czyste powietrze/mój prąd
Autor: NFOŚiGW

Program NFOŚiGW „Mój Prąd"

Skala problemu wymaga podjęcia wielokierunkowych działań. Dzięki kompleksowej modernizacji budynków jednorodzinnych można zredukować emisję benzo(a)piernu o 44%, pyłów PM2,5 o 22% i pyłów PM10 o 23% w skali całego kraju. Jednak dopiero wymiana źródeł ciepła na zeroemisyjne może doprowadzić do zredukowania benzo(a)piernu o 78%, pyłów PM2,5 o 41% i pyłów PM10 o 40%. Osiągnięcie takich wyników redukcyjnych nie jest możliwe bez zastosowania OZE w walce ze smogiem. Powyższe przesłanki były inspiracją dla NFOŚiGW, Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Środowiska aby przygotować kolejny instrument wsparcia dedykowany na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocach zainstalowanych od 2kW do 10kW. Środki przeznaczone na finansowanie pochodzą z rachunku klimatycznego (przychody NFOŚiGW z tytułu systemu Europejskiego Systemu Handlu Emisjami – ETS). Bezpośrednie zaangażowanie ministrów resortów energii i środowiska pozwoliło na podpisanie rozporządzenia do ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Dzięki temu NFOŚiGW 30 sierpnia br. ogłosił nabór wniosków do program „Mój Prąd”.

Stanowi on wyjątkowe rozwiązanie: to prawdopodobnie największy w Europie program dedykowany finansowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) dla osób fizycznych. To aż miliard złotych na rozwój fotowoltaiki prosumenckiej. Po raz pierwszy zastosowano tak duże wsparcie o zasięgu ogólnopolskim dla osób indywidualnych. Oferowane dofinansowanie w formie dotacji pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu mikroinstalacji, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Może to pozwolić na dofinansowanie nawet 200 tys. instalacji, które wygenerują nawet 1 TWh zielonej energii.

NFOŚiGW mój prąd
Autor: NFOŚiGW

Uzyskaj dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej

Wdrożenie programu bez wątpienia będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej w naszym kraju, ale też znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju OZE, poprawy jakości powietrza (zwłaszcza na obszarach słabo zurbanizowanych) oraz zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Oprócz korzyści środowiskowych program dostarczy wymiernych korzyści ekonomicznych, zarówno w skali pojedynczych gospodarstw domowych jak i całej gospodarki. Dzięki oferowanemu dofinansowaniu coraz więcej osób będzie mogło produkować i wykorzystywać odnawialną energię na własne potrzeby. Podejście takie może być też wyjątkowo atrakcyjne w przypadku ewentualnego wzrostu cen energii, ponieważ pozwala częściowo uniezależnić się od drogiej energii dostarczanej z sieci. Warto podkreślić, że dotacje udzielane w ramach „Mojego Prądu” można łączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną, co przekłada się na większą efektywność finansową wsparcia. Dzięki temu, w zależności od zużycia energii w gospodarstwie domowym, zakupiona instalacja OZE może się zwrócić nawet w 5-6 lat.

Program "Mój prąd" w liczbach
NFOŚiGW czyste powietrze/mój prąd

Autor: NFOŚiGW

Program spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony zarówno beneficjentów, jak i branży instalatorów oraz producentów fotowoltaiki. Daje się zauważyć wyraźne pobudzenie rynku i lawinowo rosnącą liczbę składanych wniosków. Dzięki zastosowaniu maksymalnie uproszczonej procedury oceny wniosków i wypłaty środków w przeciągu pierwszego miesiąca funkcjonowania programu:

·         zweryfikowano 1492 wnioski;

·         wstępnie do dofinansowania zakwalifikowano 1 117 wniosków na ponad 5,4 mln zł (moc instalacji z wniosków zakwalifikowanych 6 441,3 kW);

·         wypłacono 243 dotacje na łączną kwotę ponad 2,68 mln zł;

·         łączna moc wspartych instalacji to 3 183,3 kW, pozyskana zielona energia – 3 183,3 MWh/rok, co pozwala na redukcję CO2 w wysokości 2 546 ton/rok.

Program „Mój Prąd” pozwala każdemu dołożyć swoją „elektryczną cegiełkę” do ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza, które jest naszym wspólnym dobrem.

NIE PRZEGAP
zycie bez smogu bloczek

Autor: Redakcja

Chcesz mieć ciepły dom i oddychać czystym powietrzem? Przyłącz się do naszej akcji "Życie bez SMOGU".

Sprawdź, jak walczyć ze smogiem. Jak chronić siebie i bliskich. Jak sfinansować termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła. Wraz z ekspertami z firm Isover, Caparol, Gaspol przygotowaliśmy porady, które ułatwią wam działania. Ponadto czeka na Was atrakcyjny konkurs (konkurscaparol.murator.pl), w którym można wygrać ocieplenie domu wartości 30.000 złotych! Fundatorem nagrody jest firma Caparol.

Partnerzy
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE