Kiedy remont dachu wymaga zgłoszenia, a kiedy pozwolenia na budowę?

2023-06-05 14:54

Remont dachu - w zależności od zakresu planowanych prac oraz rodzaju i usytuowania budynku - może nie wymagać żadnych formalności, a może też być konieczne zgłoszenie robót w starostwie. W pewnych sytuacjach trzeba też uzyskać pozwolenie na budowę. Sprawdzamy, które prace związane z remontem dachu wymagają pozwolenia lub zgłoszenia, a które wykonasz bez zgody urzędu.

Kiedy remont dachu wymaga zgłoszenia, a kiedy pozwolenia na budowę?
Autor: Jarosław Sosiński Kiedy remont dachu wymaga zgłoszenia, a kiedy pozwolenia na budowę?

Remont to - zgodnie z definicją prawną - roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu budowlanego, przy których dopuszcza się zastosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto pierwotnie. Wymiana pokrycia dachu lub jego naprawa są więc remontem.

Wymiana dachu (pokrycia dachowego) bez formalności

Nie trzeba zgłaszać do urzędu wymiany pokrycia dachowego ani innych robót remontowych, jeśli remontowany dom można by wybudować – według obowiązujących obecnie przepisów – na podstawie tak zwanego zgłoszenia z projektem.

Chodzi więc o wolno stojące domy jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, czyli usytuowane w takiej odległości od granic działki, że nie ograniczają możliwości zabudowy sąsiednich posesji. Odległość ta powinna wynosić przynajmniej 3 m dla zwróconych ku granicy ścian bez okien i drzwi albo 4 m dla ścian z oknami lub drzwiami. Nie może to być jednak budynek zabytkowy ani położony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. 

Wymiana dachu (pokrycia dachowego) ze zgłoszeniem

Zgłoszenie remontu dachu jest konieczne, gdy dom jednorodzinny jest usytuowany przy granicy działki. Najczęściej dotyczy to więc bliźniaków i segmentów. Budowa takich budynków wymagałaby bowiem uzyskania pozwolenia na budowę. Przepisy mówią, że remont przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych takich domów (czyli ich ścian zewnętrznych i nośnych, fundamentów, dachu oraz stropów) wymaga zgłoszenia w starostwie (lub urzędzie miasta na prawach powiatu) w wydziale architektoniczno-budowlanym.

Zgłoszenia remontu wymagają też zawsze - bez względu na usytuowanie i zakres robót remontowych - domy położone na obszarach wpisanych do rejestru zabytków (przy czym najpierw trzeba uzyskać pozwolenie na remont od wojewódzkiego konserwatora zabytków).

Zgłoszenie trzeba złożyć co najmniej 21 dni przed planowanym terminem wykonania robót na formularzu pobranym z urzędu lub jego strony internetowej. Należy w nim określić rodzaj, zakres i sposób przeprowadzania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Uwaga! W poniższych sytuacjach do zgłoszenia trzeba dołączyć projekt budowlany:

  • gdy wymiana dachu wiąże się nie tylko z remontem, ale i przebudową przegród zewnętrznych lub elementów konstrukcyjnych nieprowadzącą jednak do zwiększenia tak zwanego obszaru oddziaływania obiektu (może stać przy granicy działki lub być od niej oddalony). Chodzi na przykład o takie roboty jak wzmocnienie stropu, wymiana konstrukcji dachu, wykucie w stropie otworu na schody bądź wykonanie dodatkowych okien w dachu. Przebudowa zmienia bowiem parametry użytkowe i techniczne obiektu, ale nie zmienia jego rozmiarów ani liczby kondygnacji;
  • kiedy planujemy nadbudowę domu, którego obszar oddziaływania mieści się na działce (czyli zazwyczaj budynku wolno stojącego oddalonego o 3 albo 4 m od granicy, gdy w ścianie ku niej zwróconej są okna i drzwi). Przykładowo może chodzić o podniesienie ścianki kolankowej, ścian szczytowych bądź zmianę kąta nachylenia dachu (co doprowadzi do zwiększenia kubatury domu). Planując takie prace, należy sprawdzić, jakie są zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (jeśli istnieje) dotyczące np. dopuszczalnego kąta nachylenia dachu.

Do wykonywania zgłoszonych prac można przystąpić po upływie 21 dni od dokonania zgłoszenia, jeżeli w tym czasie starosta (lub prezydent miasta na prawach powiatu) nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji. Trzeba też pamiętać, że zgłoszenie traci ważność po trzech latach od wskazanego w nim terminu rozpoczęcia robót.

Zobacz też:

Wymiana dachu - kiedy trzeba mieć pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę będzie niezbędne, gdy przy okazji wymiany dachu zamierzamy:

  • nadbudować dom w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub usytuowany w odległości od granicy działki mniejszej niż 3 m (ściana bez okien) lub 4 m (ściana z oknami);
  • przebudować przegrody zewnętrzne lub elementy konstrukcyjne w taki sposób, że spowoduje to powiększenie obszaru oddziaływania budynku na tereny sąsiednie. Taki skutek może mieć na przykład zmiana konstrukcji i pokrycia dachu prowadząca do większego zacieniania budynku sąsiedniego lub stwarzająca ryzyko rozprzestrzeniania ognia.

Do wniosku o pozwolenie trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, cztery egzemplarze projektu budowlanego oraz decyzję o warunkach zabudowy (tylko gdy dla danego terenu nie ma obowiązującego planu miejscowego).

Decyzja o pozwoleniu na budowę będzie też bezwzględnie potrzebna, gdy chcemy wymienić pokrycie dachowe budynku wpisanego do rejestru zabytków (najpierw trzeba uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków) .

Warto wiedzieć

Zanim kupimy nowy materiał pokryciowy, musimy też sprawdzić, czy na terenie, na którym położona jest nasza działka, nie obowiązuje plan miejscowy, a jeśli tak, to jakie są jego ustalenia. Może on bowiem zakazywać stosowania pewnych kolorów dachu albo określać dopuszczalną kolorystykę. To samo może dotyczyć rodzaju materiałów. Plany są dostępne w wydziale budownictwa i architektury urzędu gminy lub miasta.

Jeśli nieruchomość leży na terenie bez planu, mamy w tym zakresie pełną dowolność.

Naprawa lub wymiana systemu rynnowego

Podczas remontu dachu należy również wymienić rynny. Fragmentaryczna naprawa jest zdecydowanie tańsza niż rozbieranie całego systemu, ale nie zawsze jednak możliwa. Przykładowo, niektórzy dekarze dla bezpieczeństwa kleją cały system. Rzeczywiście, zmniejsza się wówczas ryzyko rozszczelnienia, ale jednocześnie uniemożliwia lokalną wymianę w przypadku miejscowego uszkodzenia. Nie da się bowiem wysunąć pojedynczego elementu – trzeba rozebrać system aż do miejsca, w którym można go bezpiecznie rozciąć. Wymiana jest konieczna wtedy, gdy rdzewiejący system ma już swoje lata i skorodowane są wszystkie jego składowe albo na wszystkich elementach łuszczy się powłoka malarska (dawniej powłoki nie były tak trwałe jak obecnie).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Pozostałe podkategorie