Dodatek elektryczny 2022 nie dla każdego. Kto nie skorzysta z dopłaty do prądu w wysokości 1000 lub 1500 zł?

2022-12-12 12:05
fotowoltaika dodatek elektryczny
Autor: Marcin Czechowicz Dodatek elektryczny (czyli dopłata do prądu) nie przysługuje tym, którzy korzystają z fotowoltaiki

1 lutego mija termin składania wniosków o dodatek elektryczny, czyli wsparcie finansowe przygotowane przez rząd w wysokości 1000 lub 1500 złotych. Nie wszyscy jednak będą mogli skorzystać z dopłaty do prądu. W jakich przypadkach wniosek o dodatek elektryczny zostanie odrzucony? Dlaczego posiadacze mikroinstalacji fotowoltaicznych nie mogą ubiegać się o dodatek? Wyjaśniamy zasady przyznawania dopłat do prądu.

Dodatek elektryczny przysługuje osobom, które ogrzewają mieszkanie lub dom prądem. Mogą to być nieruchomości ogrzewane pompami ciepła, piecami akumulacyjnymi, grzejnikami elektrycznymi, czy ogrzewaniem podłogowym elektrycznym. Zasady przyznania dodatku elektrycznego reguluje ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Pisaliśmy o tym w artykule: Zamrożenie cen prądu 2023 i dodatek elektryczny. Rząd chroni Polaków przed podwyżkami cen prądu

Poza oczywistymi uchybieniami, np. niezgodność źródła ciepła z deklaracją CEEB, istnieją jeszcze inne ograniczenia, które uniemożliwiają otrzymanie dodatku do prądu. W jakiej sytuacji nie dostaniesz dodatku elektrycznego?

Jaka wysokość dodatku elektrycznego?

Wysokość dodatku elektrycznego została podzielona na dwa progi na podstawie bilansu liczby zużywanych w ciągu roku kilowatogodzin (kWh). Dopłata do prądu jest jednorazowa, przy jej przyznawaniu nie obowiązuje kryterium dochodowe. Niższa dopłata wynosi 1000 zł w przypadku zużycia prądu w 2021 r. na poziomie do 5 MWh.

Podwyższony dodatek elektryczny 1500 zł

Wyższa kwota dodatku elektrycznego wynosi 1500 zł. Otrzymają ją osoby, które w 2021 r. zużyły więcej niż 5000 kWh.

„W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny, wynosi 1500 zł”.

Dodatek elektryczny nie zostanie przyznany w przypadku braku deklaracji CEEB lub jej zmiany

Warunkiem koniecznym otrzymania dodatku elektrycznego jest zgłoszenie albo wpis pompy ciepła, pieca akumulacyjnego, bojlera do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), czyli główne źródło ogrzewania musi być zasilane energią elektryczną. W przypadku braku zgłoszenia do CEEB nie przysługuje dopłata do prądu. Obowiązek jej złożenia dla istniejących budynków był do końca czerwca 2022 roku.

W ustawie pojawił się też bardzo ważnym zapis dotyczący wprowadzania zmian w już wysłanych deklaracjach do CEEB. Gminy weryfikując wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego biorą pod uwagę zgłoszenia albo wpisy w CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. Źródło ciepła zmienione po tej dacie, spowoduje odrzucenie wniosku o dodatek elektryczny. Data późniejsza może wystąpić tylko w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania dla danej nieruchomości jest zgłaszane po raz pierwszy!

Pompa ciepła - co trzeba o niej wiedzieć

Domy z fotowoltaiką bez dodatku elektrycznego

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które mają zainstalowaną fotowoltaikę. Użytkownicy mikroinstalacji zostali wykluczeni z dopłat do prądu. Nawet jeśli jest ona połączona z pompą ciepła. Korzystając z paneli fotowoltaicznych nie możemy się ubiegać o dodatek elektryczny.

W ustawie art. 26 ust. 2 czytamy: „W przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.”

Dlaczego nie został przyznany dodatek elektryczny do instalacji fotowoltaicznej? Jej użytkownicy wyprodukowany z niej prąd, mogą wykorzystać we własnym gospodarstwie domowym, a jego nadwyżki odprowadzać do sieci elektroenergetycznej oraz rozliczać się z tego z operatorami sieci. Stają się tym samym prosumentami i korzystają z innych systemów upustów lub net-billingu przy rozliczaniu się z dostawcą energii elektrycznej.

Komu nie przysługuje dodatek elektryczny 2022

Jak poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska dodatek elektryczny nie przysługuje:

  • gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną,
  • gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz mikroinstalacje FV,
  • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
  • osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
  • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

Dodatek elektryczny jeden na jeden adres zamieszkania

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Jeżeli wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego zostanie złożony przez więcej niż jedno gospodarstwo domowe mające ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek będzie wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski o dodatek elektryczny zostaną odrzucone.

Sprawdź szczegóły: Dodatek elektryczny 1500 zł i 1000 zł - jak go dostać? Do kiedy składać wnioski i kiedy będzie wypłata?

Dodatek elektrycznych nie przysługuje, jeśli złożyłeś wniosek o dopłatę do innego źródła ciepła

Dodatek do ogrzewania można dostać tylko raz i tylko na jeden rodzaj opału. Jeżeli mieszkasz w domu, w którym do ogrzewania jest wykorzystywany inny rodzaj paliwa niż energia elektryczna, nie przysługuje Ci dodatek elektryczny. Dodatku elektrycznego nie będzie, jeśli jeden już Ci przyznano. Wniosek o dopłatę do prądu zostanie odrzucony, jeśli złożyliśmy wcześniej wniosek o dodatek węglowy, czy dopłatę do oleju opałowego, drewna, pelletu lub gazu - te wnioski można składać do końca listopada br.

Sprawdź: Dodatek energetyczny - wniosek i instrukcja krok po kroku, jak go dostać

Wniosek o dodatek elektryczny złożony po terminie zostanie odrzucony

Dodatku elektrycznego nie dostaniemy jeżeli się spóźnimy i wniosek o jego wypłatę złożymy po terminie. Przypominamy, że wnioski o dopłatę do prądu można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po 1 lutego 2023 r. gmina pozostawi bez rozpoznania.

Dowiedz się, jak złożyć wniosek o dodatek elektryczny - pobierz wzór wniosku

Wniosek o dodatek elektryczny zostanie odrzucony, jeśli  nie wyrazimy zgody na kontrolę domu lub mieszkania

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego. Podczas takiej kontroli ustala się czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, lub uniemożliwienie jego przeprowadzenia, stanowi podstawę do odmowy wypłaty dodatku elektrycznego.

Odmowa przyznania dodatku elektrycznego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku elektrycznego wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Jak złożyć wniosek o dodatek elektryczny?

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Jak złożyć wniosek o dodatek elektryczny pisaliśmy w artykule: Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego online. Wyjaśniamy, jak złożyć wniosek przez Internet?

Wzór wniosku o dodatek elektryczny 2022

Wzór wniosku udostępniło Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z instrukcją jego wypełniania. Jeśli chcesz złożyć wniosek o dodatek elektryczny 2022, pobierz wniosek.

Dodatek elektryczny 2022 - wzór wniosku DO POBRANIA

Listen to "Jak obniżyć rachunki za energię przed najbliższą zimą?" on Spreaker.