Dodatek elektryczny do ogrzewania elektrycznego i pomp ciepła. Sprawdź dla kogo i jak otrzymać 1000 lub 1500 zł

2022-12-02 11:38
dodatek elektryczny
Autor: Piotr Mastalerz Ci, którzy zainwestowali w pompę ciepła dostaną dodatek elektryczny 1000 lub 1500 zł. W zaleźności od zużycia prądu

Dodatek energetyczny do ogrzewania elektrycznego i pomp ciepła wynosi 1000 i 1500 zł i jest uzależniony od zużycia prądu. Wyjaśniamy, jak dostać dodatek elektryczny w 2023 roku? Dla kogo dopłata do prądu? Kiedy można składać wnioski o dodatek elektryczny. Kto może się ubiegać o dodatek i jakie warunki musi spełnić? Sprawdź zasady.

Od 1 grudnia do 1 lutego trwać będzie okres, w którym gospodarstwa domowe chcące skorzystać z dodatku energetycznego, będą mogły składać wnioski w swoich urzędach gminy. Na wypłatę dofinansowania do prądu gmina ma czas do 31 marca 2023 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej weszła w życie 3 listopada. Polega on na zamrożeniu cen prądu w 2023 roku oraz wprowadza dodatek elektryczny do ogrzewania prądem, w tym pompami ciepła. Blokada cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych dotyczy limitu rocznego zużycia prądu do 2000 kWh, oraz 2600 kWh dla osób z niepełnosprawnością i 3000 kWh dla rodzin wielodzietnych oraz rolników. Dowiedz się więcej tutaj: Zamrożenia cen energii w 2023 roku. Zasady

Ustawa przewiduje wprowadzenie dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania zasilane jest prądem. Warunkiem otrzymania dodatku elektrycznego będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek elektryczny będzie więc przysługiwał na piec akumulacyjny, bojler elektryczny, pompę ciepła, grzejniki elektryczne, czy ogrzewanie podłogowe elektryczne.

Dodatek elektryczny do ogrzewania elektrycznego i pomp ciepła

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wprowadza nowy dodatek elektryczny. Z rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 800 tys. gospodarstw domowych, na które rząd przeznaczy ok. 1 mld zł. Osoby, które ogrzewają swoje domy i mieszkania prądem, będą musiały dłużej poczekać na pieniądze niż w przypadku dopłat do innych paliw, co jest związane z przyjętymi w ustawie terminami. 

Dla kogo dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania - w tym wykorzystują pompy ciepła. Dodatek do ogrzewania elektrycznego i pomp ciepła będzie wypłacany jednorazowo. Będzie przyznawane na podobnych zasadach, jak dodatek węglowy oraz dodatek do ogrzewania do innych źródeł ciepła. Jednak obowiązują inne terminy i różne wysokości świadczenia w porównaniu z dodatkami energetycznymi do innych źródeł ciepła.

Dodatek elektryczny przysługuje na gospodarstwo domowe, które stosuje ogrzewanie elektryczne. 

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

  1. Osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Jaka wysokość dodatku elektrycznego

Wysokość dodatku elektrycznego jest uzależniona od ilości zużycia energii elektrycznej przez gospodarstwo domowe, które korzysta z ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła.

Wysokość dodatku elektrycznego została podzielona na dwa progi ze względu na zużycie prądu. Dopłata do prądu wynosi:

  • 1000 zł - w przypadku zużycia prądu na poziomie do 5000 kWh
  • 1500 zł - w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania wyniosło w 2021 r. więcej niż 5000 kWh

Podstawa prawna to art. 29 ust. 2 ustawy: „W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny, wynosi 1500 zł”

Dodatek elektryczny zmiana od 3 listopada

Warunkiem otrzymania jednorazowego dodatku elektrycznego będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 3 listopada nastąpiła zmiana ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Nowością w przyznawaniu dodatku elektrycznego jest możliwość dostania dopłaty do prądu dla kilku gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem. Postanowiono, że w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie będzie miała zastosowania reguła jeden dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych na jeden adres.

Dodatek elektryczny wniosek

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można składać osobiście w gminie, w swoim miejscu zamieszkania. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego przez Internet należy go potwierdzić kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Obowiązuje zasada - jeden dodatek elektryczny będzie przyznawany na jeden adres zamieszkania.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Instrukcję, jak złożyć wniosek o dodatek elektryczny znajdziesz w artykule: Można już składać wnioski o dodatek elektryczny! Jak go wypełnić i gdzie złożyć?

Kiedy składać wniosek o dodatek elektryczny

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny gmina wypłaci w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Dodatek elektryczny a kontrola domu

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków. Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu.

Uwaga: Ruszą kontrole domów i deklaracji CEEB

Urzędnik sprawdzi, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli lub uniemożliwienie jego przeprowadzenia, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego. Warto pamiętać, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Kiedy nie przysługuje dodatek elektryczny

Właściciele domów, którzy zainwestowali w fotowoltaikę nie dostaną dodatku elektrycznego. Nawet jeśli mają też pompę ciepła. W ustawie określono, że jeśli gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (panele fotowoltaiczne) dodatek elektryczny nie przysługuje.

W ustawie czytamy: "W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje."

Przeczytaj też: Dodatek elektryczny a fotowoltaika. Kto nie dostanie dopłaty do prądu?

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła.

Dodatek elektryczny, tak jak pozostałe dodatki, nie będzie podlegał egzekucji komorniczej i nie będzie wliczany do dochodu rodziny przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej ani o świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli tzw. 500+ dla osób niepełnosprawnych.

Aktualne dodatki energetyczne do ogrzewania

Rząd uruchomił dodatki energetyczne mające pokryć część kosztów związanych ze wzrostem cen na rynkach paliw i energii - w tym kosztów ogrzewania. Jako pierwszy został wprowadzony dodatek węglowy dla rodzin, które opalają swoje gospodarstwa węglem. Dodatek wynosi 3 tys. zł. Rozwiązanie obejmuje 6,5 mln gospodarstw domowych. Na wypłatę tego dodatku rząd przeznaczy 10 mld zł.

Polacy, którzy ogrzewają swoje domy m.in. skroplonym gazem LPG, pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym, także otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w postaci dodatku do ogrzewania.

  • pellet lub inny rodzaj biomasy - dodatek w wysokości 3 tys. zł,
  • drewno kawałkowe - dodatek w wysokości 1 tys. zł,
  • skroplony gaz LPG - dodatek w wysokości 500 zł,
  • olej opałowy - dodatek w wysokości 2 tys. zł.

Dodatek dla paliw innych niż węgiel obejmie ponad 1 mln gospodarstw domowych i dotyczy on budynków, które nie są przyłączone do sieci gazowej i ciepłowniczej. Dodatek będzie pokrywał 40 proc. wzrostu rocznych kosztów ogrzewania. Na ten cel zostanie przeznaczone 1,9 mld zł.

Staruszka rozebrała stodołę, żeby mieć drewno na opał.

Tak mieszkańcy wsi szykują się na zimę. Posłuchaj!

Listen to "ZAMARZNIEMY i będzie spokój z nami! Polacy z NAJBIEDNIEJSZEJ GMINY szykują się do ZIMY." on Spreaker.