Dodatek węglowy do końca listopada! Jak dostać dodatek węglowy? Gdzie złożyć wniosek? Poradnik

2022-11-15 15:40
wniosek o dodatek węglowy
Autor: Gettyimages Od 17 sierpni można składać wniosek o dodatek węglowy w urzędzie gminy

Dodatek węglowy tylko do 30 listopada. Ostatni dzwonek na uzyskanie 3 tysiące złotych dopłaty do węgla. Wyjaśniamy, nowe warunki przyznawania dodatków węglowych. Sprawdź, jak dostać dodatek węglowy. Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy i gdzie go złożyć? Znajdziesz tu też wniosek o dodatek węglowy do pobrania i dokładną instrukcję wypełnienia wniosku również online. Wszystko o dodatku węglowym.

Do 30 listopada można składać wniosek o dodatek węglowy 3000 zł w urzędach gmin. Co zrobić, żeby dostać dodatek węglowy Jakie zmiany w dodatku węglowym wprowadzono 3 listopada? Wyjaśniamy. Aby dostać dodatek węglowy należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek na obowiązującym rządowym wzorze, który jest ujednolicony dla całego kraju. Wniosek w formie papierowej można złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Można również złożyć go online.

Pokazujemy, jak wygląda rządowy wniosek o dodatek węglowy i jak go wypełnić krok po kroku. Ministerstwa Klimatu i Środowiska dało jasne wytyczne, co musi zawierać wniosek.

Spis treści

 1. Dla kogo dodatek węglowy
 2. Ile wynosi dodatek węglowy
 3. Dodatek węglowy na jeden adres zamieszkania. Zmiana zasady wypłacania dodatków!
 4. Czy dostanę dodatek węglowy jak mieszkam w budynku wielorodzinnym?
 5. Dodatek węglowy na niezgłoszony piec do CEEB
 6. Można złożyć ponownie wniosek o dodatek węglowy
 7. Gdzie znaleźć wzór wniosku o dodatek węglowy?
 8. Złóż wniosek o dodatek węglowy - pobierz oficjalny wzór
 9. Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy? Wytyczne Ministerstwa
 10. Wideo - instruktaż, jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy
 11. Czy we wniosku o dodatek węglowego trzeba podać wysokość dochodów?
 12. Kto nie dostanie dodatku węglowego
 13. Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy
 14. Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy online
 15. Do kiedy można składać wniosek o dodatek węglowy
 16. Kto będzie sprawdzał wniosek o wypłatę dodatku węglowego?
 17. Jak sprawdzić czy przyznano dodatek węglowy?
 18. Kiedy wypłata dodatku węglowego?

Dla kogo dodatek węglowy

Dodatek węglowy może dostać gospodarstwo domowe, które do ogrzewania stosuje węgiel. Jak podano w rozporządzeniu dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza zasilany węglem kamiennym, brykietem lub pelletem z zawartością co najmniej 85 procent węgla.

Pamiętaj, że nastąpi weryfikacja złożonego przez Ciebie wniosku o dodatek węglowy przez wójta, burmistrza lub prezydent miasta. Przeczytaj więcej na ten temat: Kontrola deklaracji CEEB >>> Sprawdzana będzie złożona przez Ciebie deklaracja do CEEB, czy jako główne źródła ogrzewania swojego domu podałeś węgiel. Jest to warunek konieczny, aby móc złożyć wniosek o dodatek węglowy.

Ile wynosi dodatek węglowy

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie dla gospodarstw domowych. Wysokość dodatku wynosi 3000 zł dopłaty do węgla. Przyznawanie dodatku węglowego nie jest uzależnione od dochodu w gospodarstwie domowym, czyli mogą się o niego ubiegać wszyscy, którzy ogrzewają dom węglem.

Dodatek węglowy na jeden adres zamieszkania. Zmiana zasady wypłacania dodatków!

Ważne! Aby otrzymać dodatek węglowy, nie trzeba być właścicielem budynku, jak również nie jest konieczne zameldowanie w miejscu zamieszania. Dla przyznania dodatku węglowego kluczową informacją jest miejsce zamieszkania. Do niedawna obowiązywała zasada, że był wypłacany jeden dodatek węglowy na jeden adres zamieszkania. 3 listopada weszła w życie tzw. ustawa węglowa, która zmieniła zasady przyznawania dodatku węglowego gospodarstwom domowym z jednym adresem. Według nowych przepisów, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i do 30 listopada nie jest możliwe ustalenie dla nich odrębnego adresu, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania opalanego węglem.

Czy dostanę dodatek węglowy jak mieszkam w budynku wielorodzinnym?

Dodatek węglowy przysługuje osobom fizycznym, które prowadzą gospodarstwa domowe ogrzewane piecami węglowymi. Do takich źródeł ogrzewania należą również m.in. piece kaflowe spotykane w domach wielorodzinnych nieposiadających centralnego ogrzewania. W takim wypadku, jeśli mieszkamy w takim budynku i mamy własny piec na węgiel do ogrzewania mieszkania, przysługuje nam dodatek węglowy.

Dodatek węglowy przysługuje również mieszkańcom budynków wielorodzinnych, którzy kupują opał do kotłowni w ramach wspólnoty mieszkaniowej. Wówczas każde gospodarstwo domowe powinno indywidualnie wystąpić o dodatek węglowy. Ale jeśli kotłownię w budynku obsługuje podmiot zewnętrzny/przedsiębiorstwo, takiemu podmiotowi zewnętrznemu/przedsiębiorstwu dodatek węglowy nie przysługuje.

Dodatek węglowy na niezgłoszony piec do CEEB

3 listopada wprowadzono w ustawie o dodatku węglowym również nową zasadę, że wójt, burmistrz albo prezydent może wydać decyzję administracyjną o przyznaniu dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego, które nie zgłosiło źródła ogrzewania ciepła do CEEB. I co więcej nawet nie złożyło z tego powodu wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Żeby w takiej sytuacji przyznać dodatek węglowy, gmina musi przeprowadzić wywiad środowiskowy. Ten zapis ma umożliwić gminom wypłatę dodatku do węgla osobom, które z różnych przyczyn nie były w stanie samodzielnie zgłosić źródła ciepła i złożyć wniosku, np. osobom starszym, wykluczonym cyfrowo, czy samotnym.

Można złożyć ponownie wniosek o dodatek węglowy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśnia, że sytuacji, gdy wniosek o dodatek węglowy został złożony przed wejściem w życie nowelizacji ustawy i wnioski te nie zostały jeszcze rozpatrzone to gmina powinna rozpatrywać je już według nowych przepisów.

Ponadto jeśli odrębne gospodarstwa domowe mające jeden wspólny adres zamieszkania, miały z tego powodu odrzucony wniosek, mogą go złożyć ponownie! Ministerstwo wyjaśnia, że po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym można złożyć wniosek drugi raz. Wyjaśniamy zasady ponownego składania wniosków w artykule: Kilka dodatków węglowych na jeden adres. Od 3 listopada zmiany w przyznawaniu dodatku węglowego

Gdzie znaleźć wzór wniosku o dodatek węglowy?

Aktualnie obowiązujący rządowy wzór wniosku o dodatek węglowy został umieszczony bezpośrednio w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz.U. 2022 poz. 1712). Wzór wniosku jest jednolity dla całego kraju. Można go znaleźć na stronie gov.pl oraz w poszczególnych urzędach gmin czy ośrodkach pomocy społecznej. Nie musimy się obawiać, czy w naszej gminie będzie prawidłowy, bo wszędzie jest taki sam formularz.

Złóż wniosek o dodatek węglowy - pobierz oficjalny wzór

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dodatek węglowy, pobierz obowiązujący wzór wniosku. Wydrukuj i wypełnij go. Poniżej rządowe wzory wniosków ze strony gov.pl:

Prawidłowo wypełniony wniosek składamy do gminy. Gmina może nas wezwać do uzupełnienia braków formalnych we wniosku.

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy? Wytyczne Ministerstwa

Pamiętaj, że wniosek należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI. A pola wyboru należy zaznaczać: V lub X. Podane we wniosku o dodatek węglowy dane składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy? Instrukcja

W pierwszej części wniosku o dodatek węglowy podajemy dane dotyczące wnioskodawcy i jego jego gospodarstwa domowego.

 • Imię
 • Nazwisko
 • Obywatelstwo
 • Numer PESEL
 • Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeśli osoba nie posiada numeru PESEL

W kolejnym kroku we wniosku podajemy:

 • Adres i miejsce zamieszkania - wypełniamy zgodnie z rubrykami we wniosku
 • Numer rachunku płatniczego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego

W kolejnym kroku we wniosku o dodatek węglowy wypełniamy dane dotyczące naszego gospodarstwa domowego:

 • Dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy (zaznaczamy właściwą rubrykę: jednoosobowe / wieloosobowe
 • Jeśli jest wieloosobowe podajemy dane osób, wchodzących w skład naszego gospodarstwa domowego.

W kolejnym kroku we wniosku o dodatek węglowy podajemy:

 • Informacja dotycząca źródeł ogrzewania na paliwo stałe.

Zaznaczamy jakim urządzeniem grzewczym opalanym węglem ogrzewamy dom. Uwaga, wskazane we wniosku główne źródło ciepła musi być takie samo jakie zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W kolejnym kroku zaznaczmy dane dotyczące budynku, w którym mieszkamy:

 • Gospodarstwo domowe wnioskodawcy znajduje się w budynku jednorodzinnym czy wielorodzinnym.

Ostatniej części wniosku o dodatek węglowym składamy oświadczenia o podanych wyżej danych.

Wideo - instruktaż, jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy

Czy we wniosku o dodatek węglowego trzeba podać wysokość dochodów?

Nie! We wniosku o wypłatę dodatku węglowego nie trzeba wykazywać dochodów swoich, ani członków rodziny wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Wypłata dodatku węglowego nie jest uzależniona od dochodów.

Kto nie dostanie dodatku węglowego

Uwaga! Wniosku o dodatek węglowy nie mogą złożyć osoby, które podały inne główne źródło ogrzewania niż węgiel w deklaracji wysłanej do CEEB. Ponadto wniosku o dodatek węglowy nie mogą złożyć osoby, które kupiły węgiel po gwarantowanej cenie 996,60 zł za tonę (skorzystały z programu dopłat do węgla). Można natomiast skorzystać jeśli kupiliśmy już węgiel w tym roku po cenie rynkowej. Dokładnie wyjaśniamy wszystkie zasady w artykule: Kto nie dostanie dodatku węglowego? Kiedy dodatek zostanie odrzucony

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy

Wniosek o dodatek węglowy można składać w urzędzie gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek lub innym, wskazanym przez gminę podmiocie, w którego kompetencjach będzie jego rozpatrzenie. Informację o tym, która instytucja przyjmuje wnioski, znajdziesz na stronie gminy, w której mieszkasz.

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy online

Wniosek o dodatek węglowy można złożyć również online. Złożenie wniosku elektroniczne możliwe jest za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek o dodatek węglowy to załącznik do listu ogólnego podpisanego profilem zaufanym. Wniosek elektroniczny o dodatek węglowy trzeba więc przygotować samodzielnie na komputerze poza ePUAP - w programie Word lub PDF, następnie dołączyć go do pisma ogólnego.

Poniżej wyjaśniamy, jak to zrobić krok po kroku:

 • Zaloguj się do profilu zaufanego na platformie e-PUAP - www.epuap.gov.pl;
 • Następnie wybierz opcję "Zobacz katalog spraw";
 • Wejdź w zakładkę "Sprawy ogólne", następnie wybierz "Pisma do urzędu";
 • Kliknij w "Pokaż więcej", by wybrać z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego"'
 • Następnie kliknij: "Załatw sprawę";
 • W kolejnym kroku wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo;
 • Wybierz rodzaj pisma: "Wniosek";
 • W tytule pisma wpisz "Wniosek o dodatek węglowy". Formułkę powtórz również w polu "Treść pisma"
 • W kolumnie "Dodaj załącznik" dodaj wypełniony wniosek

Do kiedy można składać wniosek o dodatek węglowy

Ustalono, że wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada 2022 r. To jest ostateczny termin składania wniosków, po tej dacie nie będą one już przyjmowane przez urzędy gmin. Na wypłatę 3000 zł dodatku węglowego trzeba czekać dwa miesiące od jego złożenia - wydłużenie terminu wypłaty pieniędzy to kolejna zmiana, która został uwzględniona w nowelizacji ustawy o dodatku węglowym.

Przeczytaj też: Dodatek węglowy - terminy. Do kiedy wnioski? Wydłużony termin wypłaty

Kto będzie sprawdzał wniosek o wypłatę dodatku węglowego?

Wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonuje weryfikacji złożonego wniosku o dodatek węglowy. Szczególnie zostanie sprawdzone nasze zgłoszenie głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jak sprawdzić czy przyznano dodatek węglowy?

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie do końca listopada 2022 r. W przypadku przyznania dopłaty do węgla, otrzymamy informację o przyznaniu świadczenia na adres e-mail jeśli podaliśmy go we wniosku. Jeśli tego nie zrobiliśmy, możemy zadzwonić do gminy i uzyskać informację o przyznaniu dodatku.

Kiedy wypłata dodatku węglowego?

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł powinien być wypłacony w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r. Pieniądze z dodatku węglowego będą przelane na konto bankowe, podane we wniosku, lub można też dostać wypłatę gotówką w urzędzie gminy. 

Listen to "Zimą zabraknie opału? "Na zwiększenie krajowego wydobycia nie ma co liczyć" - Piotr Woźniak [Express Biedrzyckiej]" on Spreaker.