Dodatek węglowy - pula już na wyczerpaniu? Kto nie dostał dodatku węglowego i dlaczego? Czy inni dostaną mniej?

2022-10-20 8:27

Dodatek węglowy trafił już do wielu domów. Budżet na dodatek węglowy jest już na wyczerpaniu, chociaż nie wszyscy wnioskujący go otrzymali. Komu nie przyznano dodatku węglowego? Dlaczego wnioski były odrzucane? Co z tymi osobami, które wciąż czekają na wypłatę dodatku węglowego - czy oni dostaną mniej?

dodatek węglowy
Autor: Gettyimages Kto nie dostanie dodatku węglowego, kiedy wniosek zostanie odrzucony?

20 października Sejm znowelizował ustawę o dodatku węglowym. Posłowie zdecydowali, że możliwa będzie wypłata dodatku węglowego każdemu z gospodarstw pod tym samym adresem, jeśli każde z tych gospodarstw ogrzewa się oddzielnym źródłem ciepła, które zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Jakie jeszcze warunki nalezy spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Dodatek węglowy tylko dla tych, którzy opłacają śmieci

Aby otrzymać dodatek no nowych zasadach, jest złożenie przez każde z gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy czym przyznanie dodatku węglowego w takiej sytuacji ma nastąpić w drodze wydania decyzji.

Zamiast dodatku węglowego można dostać wezwanie do zapłaty, i to na pokaźną kwotę, jeśli nie opłacało się wywozu śmieci przez dłuższy czas. Wniosek o dodatek węglowy to dla gminy świetna okazja, by zweryfikować, ile osób tak naprawdę mieszka pod danym adresem. Okazuje się, że wielu mieszkańców nie płaci za śmieci. Po wykryciu nieprawidłowości nie tylko wniosek o dodatek węglowy będzie odrzucony, ale dostaniemy wezwanie od uregulowania zległej opłaty za odbiór śmieci.

Mniejsza kwota na dodatek węglowy? Posłowie zwiększyli pulę pieniędzy na wypłaty

Posłowie w ramach nowelizacji ustawy o dodatku węglowym także zwiększyli pulę pieniędzy na wypłatę świadczenia. Na ten cel ma zostać przeznaczonych 13,5 mld zł.

Przypomnijmy, że dodatek węglowy wynosi 3 tysiące złotych, jednak w trakcie wypłaty pieniędzy pojawiły się głosy, że dofinansowanie będzie mniejsze. Rząd pierwotnie przeznaczył na wypłatę świadczenia 11,5 mld złotych, a złożone do tej pory wnioski już opiewają na znacznie wyższą kwotę. Co oznacza, że pula pieniędzy przeznaczona na wypłaty dodatku węglowego już się wyczerpała. W takiej sytuacji ustawa o dodatku węglowym przewidywała redukcję jego wysokości. Wstępne obliczenia wskazywały, że dodatek węglowy może zostać obniżony do wartości około 2200 zł.

Póki co jeden dodatek węglowy na jeden adres zamieszkania

Aktualnie obowiązuje zasada - jeden dodatek węglowy będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania. Oznacza to, że według nowych przepisów wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkującym pod tym samym adresem przysługuje tylko jeden dodatek węglowy!

Przypominamy, że w pierwotnej wersji ustawy o dodatku węglowym był zapis umożliwiający wypłatę jednego dodatku do węgla na jedno gospodarstwo domowe. Taka regulacja okazała jest zbyt mało precyzyjna i doprowadziła do nadużyć. Rozmnożyły się ekspresowym tempie odrębne gospodarstwa domowe w tym samym budynku, opalające tym samym piecem.

Odrzucenie wniosku o dodatek węglowy jak nie wyrazimy zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego

W nowelizacji ustawy o dodatku węglowym dodano zapis umożliwiający weryfikację złożonego wniosku o dodatek węglowy. W przypadku wątpliwości co do liczby gospodarstw domowych pod jednym adresem wójt, burmistrz albo prezydent będzie mógł przeprowadzić wywiad środowiskowy. Możemy być też poproszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów. Żeby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i wywiad środowiskowy dotyczący oświadczenia złożonego we wniosku o dodatek węglowym, musimy wyrazić zgodę na tę formę kontroli. Jeśli się nie zgodzimy na wywiad środowiskowy, wówczas wniosek o wypłatę dodatku węglowego zostanie odrzucony. Dowiedz się więcej: Złożyłeś wniosek o 3000 zł dodatku węglowego? Urzędnicy przyjdą i sprawdzą, czy faktycznie ogrzewasz dom węglem

Nie zostaną przyznane dodatki węglowe wszystkim, którzy mieszkają w jednym domu z jednym piecem

Wniosek o dodatek węglowy zostanie odrzucony, jeżeli mieszkamy w jednym budynku opalanym jednym piecem i wspólnie ponosimy koszty ogrzewania. Wspólne ponoszenie kosztów ogrzewania wskazuje bowiem na fakt współdziałania w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych. Wobec tego nie będzie przyznawanych kilka dodatków węglowych na wspólne źródło ciepła! Przysługuje tylko jeden dodatek węglowy na jeden adres zamieszkania, nawet jak po jednym dachem mieszkają trzy jednoosobowe gospodarstwa domowe. Dostanie go ta osoba, która pierwsza złożył wniosek o wypłatę świadczenia.

Dowiedz się więcej na ten temat: Jeden dodatek węglowy na jeden piec! Jest rządowa instrukcja dla gmin

Dodatek węglowy nie zostanie przyznany, jeżeli nie ma złożonej deklaracji do CEEB

Bez deklaracji CEEB nie otrzymamy dodatku węglowego i nasz wniosek zostanie odrzucony. Przypominamy, że obowiązek złożenia deklaracji do CEEB spoczywał na właścicielach i zarządcach nieruchomości i wynikał z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Termin złożenia deklaracji do CEEB dla istniejących domów z działającym źródłem ciepła upłynął 30 czerwca br. (dotyczył źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.).  Obowiązek złożenia deklaracji CEEB nadal obowiązuje i dotyczy właścicieli budynków z nowymi źródłami ciepła i ze źródłami ciepła wymienianymi na nowe. W tym przypadku źródło ciepła powinno być zgłoszone w ciągu 14 dni od uruchomienia! Jeśli składasz wniosek o dodatek węglowy mieszkając w lokalu, który nie został zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, nie dostaniesz świadczenia w wysokości 3000 zł.

Dodatek węglowym nie zostanie przyznany jeżeli została zmieniona deklaracja CEEB

Od 20 września obowiązuje nowelizacja ustawy o dodatku węglowym, która ogranicza uzyskanie dopłaty przez osoby, które zmodyfikowały wcześniej złożoną deklarację o źródłach ciepła. Wraz z wprowadzeniem dodatku węglowego, zaczęły zgłaszać się osoby, które chciały poprawić złożoną deklarację do CEEB i dopisać źródło węglowe, aby otrzymać od państwa 3000 zł wsparcia. Korekty deklaracji CEEB złożone po 11 sierpnia 2022 skutkują odmową wypłaty dodatku węglowego. Wpisy korygujące mają znaczenie prawne tylko do daty 11 sierpnia 2022 r. Po tej dacie gmina rozpatrując wniosek o dodatek węglowy, uzna nowy wpis do CEEB tylko dla nowo oddanych do użytku domów!

Dodatek węglowy nie dla tych, którzy ogrzewają innym paliwem

Dodatek do ogrzewania można złożyć tylko raz i tylko na jedno paliwo. Jeżeli mieszkasz w domu, w którym nie ma urządzenia opalanego węglem i do ogrzewania jest wykorzystywany inny rodzaj paliwa, nie przysługuje Ci dodatek węglowy. Nie powinieneś w ogóle składać wniosku o jego wypłatę, a jak złożysz to zostanie on odrzucony. Wniosek zostanie też odrzucony, jeżeli urządzenie grzewcze, które podajesz we wniosku o wypłatę dodatku węglowego jak główne źródło ciepła, nie było wpisane lub zgłoszone do CEEB albo jest inne niż w deklaracji CEEB. Przypominamy, jeżeli ogrzewasz innym opałem niż węgiel możesz dostać - dodatek do ogrzewania. Pisaliśmy o tym, w artykule: Dodatek do ogrzewania - z jakiego programu dostaniesz dopłatę? Wszystko zależy od deklaracji CEEB! PRZEWODNIK

Dodatek węglowy nie dla tych, którzy kupili węgiel po cenie gwarantowanej

Dodatek węglowy 3000 zł możemy dostać nawet jak już kupiliśmy węgiel na zimę. Nie są potrzebne faktury czy inne dokumenty zakupu opału. Jednak nie dostaniemy dodatku węglowego, jeśli kupiliśmy węgiel w cenie gwarantowanej nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę od sprzedawcy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. Czyli nie przysługuje nam dodatek węglowy jeśli kupiliśmy węgiel w okresie pomiędzy 28 lipca 2022 r. a 11 sierpnia 2022 r. u sprzedawcy, który skorzystał z dopłaty do węgla. Kupując wtedy węgiel, musieliśmy przekazać sprzedawcy deklarację CEEB i złożyć stosowne oświadczenia.

Nie dostaniemy dodatku węglowego, jeżeli złożymy wniosek po terminie

Dodatku węglowego nie dostaniemy jeżeli się spóźnimy i wniosek o jego wypłatę złożymy po 30 listopada 2022 r. Wnioski doręczone po upływie tego terminu, nie będą rozpatrywane przez gminę. Jeśli wysyłamy wniosek o dodatek węglowy pocztą na adres urzędu, liczy się data stempla pocztowego.

Odrzucony zostanie źle wypełniony wniosek o dodatek węglowy

Nie dostaniemy dodatku węglowego, jeżeli nie poprawimy błędów w złożonym wniosku o wypłatę świadczenia. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia wniosku, braku podpisu lub niezałączenia wymaganych dokumentów, urząd gminy wyśle nam wezwanie do jego poprawienia (w ciągu 14 dni) bądź uzupełnienia brakujących dokumentów (w terminie od 14 do 30 dni).

Sprawdź: Jak wypełnić prawidłowo wniosek o dodatek węglowy - wzór wniosku z instrukcją

Jeżeli nie poprawimy lub nie uzupełnimy wniosku o dodatek węglowy w wyznaczonym terminie liczonym od dnia otrzymania wezwania, nie będzie on rozpatrzony przez gminę i świadczenie w wysokości 3000 zł nam przepadnie.

Dodatku węglowego nie dostaną mieszkańcy miast, w których obowiązuje uchwała antysmogowa i zakaz spalania węgla

Dodatku węglowego nie dostaniemy, jeśli mieszkamy w miejscu, gdzie zgodnie z wprowadzoną uchwałą antysmogowa, obowiązuje całkowity zakaz spalania węgla. Tak sytuacja jest w Krakowie. Urząd miasta Krakowa wydał komunikat do mieszkańców, w którym możemy przeczytać: "Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługuje jedynie w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Od dnia 1 września 2019 r. na terenie Krakowa obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania paliw stałych. Z tego względu składanie wniosków o dodatek węglowy przez mieszkańców Krakowa jest bezprzedmiotowe".

Listen to "Inflacja bazowa najwyższa od ponad 20 lat. Dlaczego jest aż tak źle?" on Spreaker.