| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – zmiany od stycznia 2017 roku

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – zmiany od stycznia 2017 roku

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi energooszczędności budynków. Obniżony został współczynnik przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne, dachy i stropy oraz okna i drzwi. Dowiedz się, jakie konsekwencje niosą wprowadzone zmiany dla inwestorów i producentów materiałów budowlanych.

Od stycznia 2017 roku weszły w życie zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18) w zakresie dotyczącym m.in. energooszczędności budynków. Zmiany te wskazane były w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2013.926 z dnia 2013.08.13).

Począwszy od 2014 roku przepisy rozporządzenia zakładały stopniowe zmniejszenie zapotrzebowania budynków na ciepło z jednoczesnym wykorzystywaniem energii ze źródeł odnawialnych. Docelowo do 2021 roku, w tym zakresie budownictwo ma być dostosowane do uregulowań unijnych, a większość budynków powinna być samowystarczalna pod względem energetycznym. Zmiany w przepisach prawa polskiego są efektem wdrażania dyrektywy 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Zgodnie z tymi założeniami, budynek będzie energooszczędny jeśli jednocześnie będzie spełniał 2 podstawowe kryteria. Po pierwsze, jeśli wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, nie przekroczy maksymalnych wartości wskazanych w rozporządzeniu. Po drugie, jeśli współczynnik przenikania ciepła wszystkich przegród budowlanych, okien, drzwi, będzie mniejszy, niż maksymalne wartości określone w w/w rozporządzeniu. W skrócie, aby dom spełniał wymogi określone w rozporządzeniu, musi być odpowiednio zaizolowany i musi wykorzystywać energię produkowaną w sposób dbający o środowisko. Może być to energia pozyskana z wiatru, czy ze słońca.

Sprawdź również: Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w styczniu 2017 roku

Zmiany w przepisach rozporządzenia, zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku, co oznacza, iż budowa domu jednorodzinnego po tej dacie, wiąże się ze stosowaniem nowych, zaostrzonych norm obowiązujących. Inwestorzy, którzy do końca 2016 roku złożyli wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i je uzyskali, mogą w nowym roku realizować inwestycję na podstawie warunków technicznych obowiązujących w 2016 r. W przypadku budowy domu jednorodzinnego na podstawie samego zgłoszenia do właściwych organów, wystarczyło dokonać zgłoszenia do końca 2016 roku, pod warunkiem, że właściwy organ nie złożył sprzeciwu.

Należy zwrócić uwagę, iż osoby, które mają już projekt domu, ale nie dopełniły jeszcze wszystkich formalności, a wiadomym jest, iż zgłoszenie, czy wniosek o pozwolenie na budowę złożony zostanie po zmianie przepisów, powinny taki projekt zaktualizować, aby spełniał zaostrzone wymogi. W przeciwnym wypadku, może dojść do sytuacji odmowy wydania pozwolenia na budowę, lub zgłoszenie sprzeciwu przez właściwe organy, z uwagi na fakt nie spełniania warunków rozporządzenia.

Maksymalne wartości EP rocznego wskaźnika obliczeniowego na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody użytkowej (kWh/m2 rok) dla budynków jednorodzinnych w roku 2016 wynosiły 120.

Od stycznia 2017 roku wartość ta zmniejszyła się do 95, a od stycznia 2021 roku będzie to 75.

Oprócz powyższych wymagań, w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określone zostały maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła (Uc), ścian, dachów, stropów, stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt. Wartości te nie mogą być większe, niż wartości Uc(max) określone w poniższej tabeli:

 

Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła UC(max)
[W/(m2 K)]


od 1 stycznia 2014 r. od 1 stycznia 2017 r. od 1 stycznia 2021 r.*)
1
2
31
Ściany zewnętrzne:a) przy ti ≥ 16°C 0,25
0,23
0,20
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 0,45
0,45
0,45
c) przy ti < 8°C 0,90
0,90
0,90
2
Ściany wewnętrzne:a) przy Δti ≥ 8°C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy 1,0
1,0
1,0
b) przy Δti < 8°C bez wymagań
bez wymagań bez wymagań
c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,3
0,3
0,3
3
Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:


a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm 1,0
1,0
1,0
b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny 0,7
0,7
0,7
4
Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagań bez wymagań bez wymagań
5
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:


a) przy ti ≥ 16°C 0,20
0,18
0,15
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 0,30
0,30
0,30
c) przy ti < 8°C 0,70
0,70
0,70
6
Podłogi na gruncie:


 

a) przy ti ≥ 16°C 0,3 0,30 0,30
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 1,20 1,20 1,20
c) przy ti < 8°C 1,50 1,50 1,50
7 Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi:
a) przy ti ≥ 16°C 0,25 0,25 0,25
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 0,30 0,30 0,30
c) przy ti < 8°C 1,0 1,0 1,0
8 Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy międzykondygnacyjne:
a) przy Δti ≥ 8°C 1,0 1,0 1,0
b) przy Δti < 8°C bez wymagań bez wymagań bez wymagań
c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,25 0,25 0,25

Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość została określona w § 134 ust. 2 rozporządzenia.


ti - Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.


*) Od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

W załączniku określone są również zmiany dotyczące wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych, które nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w poniższej tabeli:

Lp. Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne Współczynnik przenikania ciepła U(max)
[W/(m2 K)]
od 1 stycznia 2014 r. od 1 stycznia 2017 r. od 1 stycznia 2021 r.*)
1 2 3
1 Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:
a) przy ti ≥ 16°C 1,3 1,1 0,9
b) przy ti < 16°C 1,8 1,6 1,4
2 Okna połaciowe:
a) przy ti ≥ 16°C 1,5 1,3 1,1
b) przy ti < 16°C 1,8 1,6 1,4
3 Okna w ścianach wewnętrznych:
a) przy Δti ≥ 8°C 1,5 1,3 1,1
b) przy Δti < 8°C bez wymagań bez wymagań bez wymagań
c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego
4 Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi 1,7 1,5 1,3
5 Okna i drzwi zewnętrzne w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych bez wymagań bez wymagań bez wymagań

Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość została określona w § 134 ust. 2 rozporządzenia.


ti - Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.


*) Od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

Zobacz też: Formalności przed budową domu KROK PO KROKU

Wszystkie wprowadzane zmiany odczują nie tylko inwestorzy, ale również producenci materiałów budowlanych, gdyż swoje produkty będą musieli dostosować do nowych przepisów. Wszelkie materiały budowlane będą musiały spełniać kryteria zapewniające odpowiednia izolację i energooszczędność budynków. Biorąc pod uwagę jednak to, iż zaostrzenie przepisów w tym zakresie, nie jest nowością, a wiadome było już w 2013 roku, można przypuszczać, iż producenci materiałów budowlanych są już przygotowani na te zmiany. W 2017 roku nie powinno zatem dojść do sytuacji, w której produkty spełniające wymagane kryteria będą niedostępne albo nastąpi drastyczny wzrost ich cen.

Data aktualizacji: 10.01.2017

Budowa szamba – formalności przed budową i normy, jakie powinien spełniać zbiornik

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne: koszty i...

Jeśli w pobliżu działki, na której budujesz dom, jest sieć wodociągowa lub kanalizacyjna, musisz się...

Kodeks cywilny o prawach z tytułu zadatku....

Warto wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują w związku z zadatkiem i jaka powinna być jego wysokość. Co na...

Kto instaluje fotoogniwa? Czy potrzebne są...

Fotoogniwa montują firmy specjalizujące się w tego typu systemach. Instalatorzy oferują zazwyczaj doradztwo,...

Działka: usytuowanie budynku - odległość od...

Działka - jej wielkość i kształt - warunkują możliwość postawienia na niej zabudowań. Jak powinna być...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...