| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego - koszty i zasady przyłączenia do sieci

Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego - koszty i zasady przyłączenia do sieci

Jeśli w pobliżu działki, na której budujesz dom, jest sieć wodociągowa lub kanalizacyjna, musisz się do niej przyłączyć. Kto ponosi koszty budowy przyłącza? Za co i ile trzeba zapłacić? Dowiedz, się jak przyłączyć dom do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Jakich formalności dopełnić?

Kto płaci za przyłączenie nieruchomości do sieci

Zgodnie z art. 15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na własny koszt zapewnia realizację przyłączy oraz studni wodomierzowej (lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego).

Za co trzeba zapłacić

Oznacza to, że trzeba zapłacić za wydanie warunków przyłączenia, za wykonanie projektów przyłączy, za wszelkie ich uzgodnienia, za wybudowanie przyłączy oraz ich odbiory, próby techniczne i prace geodezyjne. Ostateczny koszt zależy od długości przyłącza, warunków terenowych i cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości.

Całość prac można zlecić miejscowej spółce wodno-kanalizacyjnej (przykładowa stawka za wykonanie przyłącza wodociągowego to 550 zł za pierwszy metr plus 760 zł za każdy następny) albo samodzielnie zatrudnić projektanta i wykonawcę (prawdopodobnie będzie taniej).

Przedsiębiorstwo ponosi koszt budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (sieci), przewidzianych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zapłaci za wodomierz główny na przyłączu (nabycie, zainstalowanie i utrzymanie).

Gdzie kończy się sieć, a zaczyna przyłącze kanalizacyjne

Określenie, gdzie kończy się sieć, a gdzie zaczyna przyłącze kanalizacyjne, bywa powodem konfliktu między przedsiębiorstwem a osobą występującą o przyłączenie. Pomocny może tu być wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 grudnia 2011 r. (VI ACa 870/11), w którym stwierdzono, że odcinek przewodu kanalizacyjnego łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy z istniejącą siecią kanalizacyjną, w części leżącej poza granicą przyłączanej nieruchomości gruntowej, nie jest przyłączem, tylko urządzeniem kanalizacyjnym, oraz że sfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej do granic nieruchomości odbiorcy lub do położonej na niej studzienki obciąża przedsiębiorstwo.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

WARTO WIEDZIEĆ

Zgłoszenie budowy przyłącza nie jest konieczne

Zgodnie z art. 29a ustawy Prawo budowlane inwestor może budować przyłącza bez zgłoszenia w starostwie powiatowym. Jest wówczas zobowiązany do wykonania planu sytuacyjnego przyłącza na mapie zasadniczej. Taki plan jest jednak częścią projektu przyłącza, więc dodatkowa formalność, jaką jest zgłoszenie (dopuszczalne na podstawie art. 30 Prawa budowlanego), w praktyce jest zbędna.

Wniosek o określenie warunków technicznych

Zaczynamy od złożenia w miejscowym zakładzie wodociągowym i kanalizacyjnym wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci. Trzeba w nim podać cel poboru wody, szacunkowe zapotrzebowanie na nią, określić rodzaj ścieków i ich spodziewaną ilość. Do wniosku dołączamy dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości i mapę zasadniczą w skali 1:500 (czasami jest też wymagany wypis z rejestru gruntów albo decyzja o warunkach zabudowy).

Zakład powinien wydać warunki w ciągu 30 dni (w niektórych spółkach termin wynosi 14 dni), a w nich określić między innymi miejsce włączenia do sieci i instalacji wodomierza oraz wymagania odnośnie do materiałów, z których mają być wybudowane przyłącza. Razem z warunkami dostaniemy projekt umowy o przyłączenie,

Przygotowanie projektu

Po otrzymaniu warunków należy zamówić u wybranego projektanta wykonanie projektów przyłączy wraz z uzgodnieniem ich lokalizacji w ZUD. Gotowe projekty (w dwóch lub trzech egzemplarzach, zależnie od wymagań) składa się w firmie wodociągowo-kanalizacyjnej do uzgodnienia pod względem technicznym.

Zlecenie budowy

Po ich zaakceptowaniu można podpisać umowę o przyłączenie, a następnie zlecić wybranemu wykonawcy budowę przyłączy i zgłosić rozpoczęcie robót w zakładzie wodociągowo-kanalizacyjnym. Pracownik zakładu przeprowadzi kontrolę przed zasypaniem przyłączy i odbiór techniczny po zakończeniu robót. Inwestor albo wykonawca na jego zlecenie powinien uzyskać zgodę zarządcy drogi na czasowe zajęcie pasa drogowego i zabezpieczyć kwestie organizacji ruchu. Na koniec trzeba zlecić geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłączy. Zakład może wówczas zamontować wodomierz główny. Ostatnia formalność to podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

Opłata legalizacyjna za samowolę budowlaną. Czy ulega ona przedawnieniu?

Prawo budowlane określa zasady nakładania przez organy nadzoru budowlanego opłaty legalizacyjnej za...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Samowola budowlana, czyli dom wybudowany...

Pojęcie samowola budowlana nie istnieje w ustawie Prawo budowlane. Jeśli jednak dom został zbudowany...

Sprawdź, co musisz wiedzieć zanim wymienisz stare...

Jeśli zdecydowaliśmy się zastąpić stare pokrycie nową dachówką betonową lub ceramiczną, musimy...

Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co...

Umowa z wykonawcą: pobierz gotowy wzór umowy. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Przed...

Pozwolenia, uzgodnienia – dokumenty, bez których...

Chcesz zbudować dom? Dowiedz się, jakie musisz zgromadzić pozwolenia iuzgodnienia. Przedstawiamy listę ...

Służebność drogi koniecznej - przepisy i opłaty....

Instytucja służebności drogi koniecznej służy tym właścicielom nieruchomości, którzy nie mają dostępu...