| muratordom.pl » Budowa » Przed budową » Inspektor nadzoru inwestorskiego. Jak powinna wyglądać umowa pomiędzy inwestorem a inspektorem?

Inspektor nadzoru inwestorskiego. Jak powinna wyglądać umowa pomiędzy inwestorem a inspektorem?

Zobacz, jakie zapisy powinna zawierać umowa o nadzór inwestorski. Jakie punkty warto zawrzeć w umowie z inspektorem nadzoru inwestorskiego, aby współpraca była jasno określona i generowała jak najmniej konfliktów.

Tytuł, data, miejsce

Umowę należy nazwać „Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego". Poza tym powinny być oznaczone data i miejsce zawarcia umowy.

Strony umowy

Trzeba podać dane zleceniodawcy (inwestora) i zleceniobiorcy: imię i nazwisko, adres, numer dowodu tożsamości – gdy stroną umowy jest osoba fizyczna, lub nazwę przedsiębiorcy i jego siedzibę, numer z rejestru przedsiębiorców i nazwę organu prowadzącego ten rejestr – gdy stroną jest spółka handlowa.

Jeśli przedsiębiorcą jest spółka z o.o., akcyjna lub komandytowo-akcyjna, podajemy również wysokość kapitału zakładowego i NIP. Należy też podać dane osoby reprezentującej przedsiębiorcę.

Przedmiot umowy

Wpisujemy lokalizację i charakter budowy oraz określamy szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (oprócz tych wynikających z ustawy można umówić się na dodatkowe zadania, ale nie mogą być one sprzeczne z przepisami Prawa budowlanego. W razie takiej rozbieżności dodatkowe uprawnienia uznawane są za bezskuteczne).

Warto też określić sposób wykonywania nadzoru inwestorskiego poprzez wskazanie częstotliwości i terminów przebywania inspektora na budowie oraz dokumentowanie każdej kontroli. Można też wskazać kosztorysową wartość nadzorowanych robót.

Polecamy: Jakie obowiązki ma inspektor nadzoru inwestorskiego?

Oświadczenia stron

A konkretnie inspektora nadzoru inwestorskiego o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji i uprawnień budowlanych (z podaniem numerów potwierdzających je dokumentów) i inwestora o zobowiązaniu się do przekazania na czas budowy dokumentacji.

Termin obowiązywania umowy

Wskazujemy daty rozpoczęcia robót i ich planowanego zakończenia.

Wynagrodzenie inspektora nadzoru

Należy podać jego wysokość i terminy wypłaty liczone od daty wystawienia faktury (albo rachunku) przez inspektora, wskazując podstawę do wystawiania faktur (na przykład po wykonaniu określonych etapów budowy) oraz sposób zapłaty.

Dodatkowo można zamieścić w umowie klauzule umożliwiające proporcjonalne zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia, jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora zakres obowiązków inspektora ulegnie zmniejszeniu/zwiększeniu.

Powierzenie zadań osobie trzeciej

Określamy, czy inspektor może powierzyć wykonanie zadań osobie trzeciej, a jeśli tak, to w jakim zakresie.

Kara umowna

Można ustalić jej wysokość na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Odstąpienie od umowy

Zapisujemy, w jakich wypadkach jest możliwe odstąpienie od umowy przez inwestora (na przykład w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa inspektora na budowie przez określony czas) i inspektora nadzoru (przykładowo w razie niewypłacenia przez inwestora raty wynagrodzenia po zakończeniu określonego etapu pracy).

Zapis na sąd polubowny

Strony umowy mogą postanowić, że ewentualny spór będą rozstrzygać przed sądem polubownym (to korzystniejszy i szybszy niż w sądzie powszechnym sposób rozwiązywania konfliktu). Można też określić właściwość miejscową sądu powszechnego na wypadek, gdyby sprawa nie została załatwiona polubownie.

Zmiana umowy

Warto ustalić, że wprowadzenie zmian do umowy musi mieć formę pisemną potwierdzoną przez obie strony.

Ponadto

Umowa powinna zawierać informacje na temat:

  • liczby egzemplarzy umowy;
  • załączników do umowy, np. pozwolenie na budowę, projekt obiektu i inne niezbędne dokumenty;
  • podpisy obu stron, własnoręczne i czytelne.
WARTO WIEDZIEĆ

Umowa może być zawarta w dowolnej formie. Najbezpieczniej jednak jest sporządzić ją na piśmie. W razie ewentualnych sporów mamy wówczas dowód na to, co zostało postanowione.

Nadzór inwestorski na budowie: obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

Budujesz dom i niekoniecznie jesteś specjalistą od budowlanki? Pomyśl o nadzorze inwestorskim....

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Projekty bliźniaków i domów dwulokalowych, czyli...

Szukasz domu bliźniaka lub domu dwulokalowego dla siebie i swojej rodziny? Oto projekty domów...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Budowa domu. Formalności przed budową KROK PO...

Budowa własnego domu to marzenie wielu osób. Aby je spełnić trzeba przejść długą drogę związaną między...

Imitacja drewna, kamienia, cegły - czyli 15...

Czy cegła jest cegłą? Czy kamień naturalnym kamieniem? Czy trawnik jest żywy? Przedstawiamy 15 sprawdzonych...

Gala wręczenia nagród w konkursie Remont Roku 2016

9 lutego na targach budowlanych BUDMA odbył się finał konkursu Remont Roku 2016. W trakcie gali wręczyliśmy...

Samowola budowlana, czyli dom wybudowany...

Pojęcie samowola budowlana nie istnieje w ustawie Prawo budowlane. Jeśli jednak dom został zbudowany...