Rejestracja kotła olejowego i zamawianie dostaw oleju opałowego – nowe przepisy! Jak kupić olej wg nowych zasad

2019-10-14 10:06
Rejestracja kotłów olejowych i zamawianie dostaw oleju opałowego – nowe przepisy!
Autor: Andrzej Szandomirski Nie odkładaj rejestracji kotła olejowego na ostatnią chwilę, żeby nie mieć problemu z nabyciem oleju opałowego, jeśli go zabraknie w sezonie grzewczym

Najpóźniej do 31 marca 2020 r. musisz zgłosić w urzędzie skarbowym, że ogrzewasz dom olejem opałowym albo korzystasz na budowie z nagrzewnicy olejowej. W przeciwnym razie nie zamówisz dostawy paliwa. Wyjaśniamy, jak zarejestrować kocioł olejowy i jak kupić olej opałowy według nowych zasad.

Nowe przepisy służące uszczelnieniu systemu podatkowego w obrocie olejami opałowymi weszły w życie 1 września 2019 r., jednak do 31 marca 2020 r. możliwe jest stosowanie dotychczasowych regulacji.

Oznacza to, że do 31 marca 2020 r. nabywcy mogą kupować paliwa do celów grzewczych bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyjnych w zakresie podatku akcyzowego oraz składać – tak jak dotychczas – pisemne oświadczenia o przeznaczeniu tych paliw.

Od 1 kwietnia 2020 r. warunkiem sprzedaży paliwa objętego obniżoną akcyzą będzie uprzednia rejestracja nabywcy oleju opałowego, czyli tak zwanego podmiotu zużywającego, w urzędzie skarbowym (sprzedawca, inaczej pośredniczący podmiot olejowy, też musi być zarejestrowany). Stawka akcyzy dla oleju przeznaczonego do celów grzewczych jest obniżona o ponad 900 zł/1000 l w stosunku do stawki dla paliw służących do napędu pojazdów (odpowiednio 232 i 1171 zł). Warto też wiedzieć, że za wykorzystanie oleju opałowego do celów napędowych grozi karna stawka akcyzy 1822 zł/1000 l, a poza tym odpowiedzialność karnoskarbowa (grzywna do 720 stawek dziennych) i nawet dwa lata więzienia.

Jak zarejestrować kocioł olejowy

Rejestracja kotła olejowego wymaga dokonania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego na formularzu AKC-RU, aby uzyskać status tak zwanego zużywającego podmiotu olejowego (ZPO). Można to zrobić na dwa sposoby:

 • założyć konto na portalu usług elektronicznych służby celnej https://puesc.gov.pl, a następnie wypełnić i wysłać udostępniony na tej stronie elektroniczny formularz. Formularz należy zatwierdzić podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem elektronicznym albo przez podanie kwoty przychodu. Zgłoszenia można też dokonać w centrum obsługi najbliższego urzędu skarbowego z pomocą pracownika urzędu;
 • złożyć (wysłać) papierowy formularz zgłoszenia w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach podatku akcyzowego dla miejsca zamieszkania osoby dokonującej rejestracji (uwaga, nie każdy urząd skarbowy zajmuje się akcyzą).

Można też upoważnić sprzedawcę oleju opałowego do załatwienia tych formalności.

W zgłoszeniu podajemy:

 • dane osobowe, czyli imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania, miejsca pobytu lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer PESEL, a jeżeli nie został nadany – nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (dotyczy to cudzoziemców);
 • liczbę posiadanych urządzeń grzewczych na olej opałowy i miejsce instalacji tych użytkowanych stacjonarnie. Nie wystarczy sam adres, trzeba wskazać również jego współrzędne geograficzne. W formularzu elektronicznym jest to proste – wystarczy kliknąć „Znajdź na mapie”, a potem „Kopiuj tylko współrzędne”. Przy wypełnianiu formularza papierowego trzeba skorzystać na przykład z aplikacji nawigacyjnej w telefonie, mapy elektronicznej albo poprosić o pomoc w urzędzie;
 • informacje o wszystkich posiadanych urządzeniach stacjonarnych i przenośnych, czyli nazwę producenta urządzenia, model (typ) urządzenia, jego moc (w kW) i przewidywaną szacunkową ilość zużywanego oleju opałowego przez każde z urządzeń w ciągu roku (oleju lekkiego w litrach, ciężkiego w kilogramach).

Zgłoszenie składa się raz. Wszystkie późniejsze zmiany – jak na przykład wymiana kotła, jego likwidacja albo zmiana danych osoby zużywającej paliwo – trzeba zgłosić w ciągu 7 dni od zaistnienia danego zdarzenia. Zmiany zgłasza się na tym samym formularzu (AKC-RU). Za uchybienie temu obowiązkowi grozi odpowiedzialność karnoskarbowa. Przekroczenie lub niezrealizowanie deklarowanego zużycia oleju przez dane urządzenie nie wymaga aktualizacji zgłoszenia.

Po rejestracji w formie elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia otrzymamy od razu, a jeśli wybraliśmy drogę tradycyjną – potwierdzenie zostanie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego w ciągu siedmiu dni. Organ może zweryfikować dane podane w zgłoszeniu.

Uwaga! W potwierdzeniu będą wskazane numery identyfikacyjne miejsc dostawy, w których się znajdują stacjonarne urządzenia grzewcze (kotły), lub numery identyfikacyjne urządzeń niestacjonarnych (nagrzewnice, osuszacze).

Jak kupować olej opałowy według nowych zasad

Przy składaniu zamówienia trzeba podać sprzedawcy oleju opałowego swoje dane oraz otrzymany z urzędu skarbowego indywidualny numer identyfikacyjny miejsca dostawy lub urządzenia przenośnego. Po 31 marca 2020 r. sprzedawca powinien odmówić dostawy, jeśli nie podamy mu tego numeru.

Bezpośrednio po dostawie trzeba jeszcze potwierdzić ilość odebranego oleju opałowego oraz poświadczyć, że ma się status podmiotu zużywającego i że olej zostanie wykorzystany do celów grzewczych. Zrobimy to:

 • elektronicznie w systemie monitorowania przewozu towarów SENT, wysyłając zgłoszenie zamykające przewóz z portalu PUESC albo aplikacji mobilnej bądź
 • za pośrednictwem sprzedawcy (kierowcy) przy użyciu kodu transakcyjnego pobranego ze swojego konta w PUESC lub z urzędu skarbowego.

Nowe przepisy przewidują karę dla nabywców oleju opałowego za brak lub błędy potwierdzenia odbioru oleju opałowego: 1000 zł w wypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i 5000 zł dla podmiotów prowadzących taką działalność.

Kto musi się zarejestrować jako podmiot zużywający olej opałowy

Szacuje się, że nowy obowiązek rejestracji dotyczy około 115 tys. podmiotów zużywających oleje opałowe do celów grzewczych, w większości są to gospodarstwa domowe.

Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku akcyzowym przez tak zwany zużywający podmiot olejowy rozumie się podmiot mający miejsce zamieszkania, miejsce pobytu, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub przedsiębiorcę zagranicznego prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium kraju, który zużywa do celów opałowych wyroby akcyzowe nieobjęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, i który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, o którym mowa w art. 16b ust. 1.

Będą to więc zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i prowadzące taką działalność, a także cudzoziemcy, którzy nie mają miejsca zamieszkania w Polsce, ale posiadają tu na przykład dom letniskowy ogrzewany olejem opałowym. Do grona podmiotów zużywających zaliczają się też osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na przykład organy samorządowe prowadzące placówki oświatowe, wspólnoty mieszkaniowe z kotłownią opalaną olejem itp.

Jak kupić paliwo do piecyka naftowego

Nie trzeba się rejestrować jako podmiot zużywający, jeśli chcemy kupić olej opałowy w punktach sprzedaży detalicznej w ilości nieprzekraczającej jednorazowo 100 kg albo 100 l oleju, przy czym jednostkowe opakowanie nie może ważyć więcej niż 30 kg brutto albo zawierać 30 l paliwa.

Taka transakcja wymaga jednak okazania sprzedawcy dowodu tożsamości i wyjaśnienia, do jakich celów potrzebne nam to paliwo. Sprzedawcy muszą bowiem prowadzić rejestr sprzedaży paliwa, a w nim umieszczać m.in. dane nabywcy, jego adres zamieszkania, adres miejsca zużycia sprzedanych wyrobów akcyzowych, rodzaj, typ, moc i liczbę urządzeń grzewczych. Rejestr jest przekazywany do urzędu skarbowego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (t.j. DzU z 2018 r. poz. 2332 z późn. zm.)
 • Ustawa o podatku akcyzowym z 6 grudnia 2008 r. (t.j. DzU z 2019 r. poz. 864 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi (DzU z 2019 r. poz. 1578)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego (DzU z 2019 r. poz. 1658)
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE