Budowa domu na sprzedaż. Czy przysługuje zwrot VAT?

2011-03-08 11:52

Czy w związku z budową budynków mieszkalnych na sprzedaż można wystąpić z wnioskiem do właściwego urzędu skarbowego o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym...

interpretacja indywidualna
Sygnatura ILPB2/415-744/10-5/AP
Data 2010.09.14
Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Uzasadnienie

W dniu 14 czerwca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej:

  1. ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie możliwości uzyskania zwrotu niektórych wydatków związanych z budową budynków mieszkalnych,
  2. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 13 sierpnia 2010 r. znak ILPB2/415-744/10-2/AP Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Wezwanie wysłano w dniu 13 sierpnia 2010 r. (skutecznie doręczono w dniu 30 sierpnia 2010 r.).

W dniu 3 sierpnia 2010 r. Wnioskodawczyni złożyła do Dyrektora Izby Skarbowej w X uzupełnienie wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budową budynków mieszkalnych oraz w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Pismem z dnia 19 sierpnia 2010 r. znak … Dyrektor Izby Skarbowej w X – działając na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – przesłał uzupełnienie wniosku Zainteresowanej Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu.

W dniu 2 września 2010 r. (data nadania 1 września 2010 r.) do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na wezwanie z dnia 13 sierpnia 2010 r. znak ILPB2/415-744/10-2/AP, w której Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Prywatnie, jako osoba fizyczna, Wnioskodawczyni posiada i dysponuje większą działką budowlaną, nabytą w dniu 18 września 2008 r., którą będzie chciała podzielić na mniejsze. W najbliższych miesiącach Zainteresowana uzyska pozwolenie na budowę 2 budynków mieszkalnych. Po zakończeniu budowy stanu surowego zamkniętego zamierza budynki wraz z działkami budowlanymi sprzedać obcym osobom.

Budowę domów Zainteresowana chce prowadzić jako osoba fizyczna. Również ich sprzedaży dokona jako osoba fizyczna, ale nie w wykonaniu działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni wyjaśnia, iż jest wspólnikiem spółki cywilnej, w której w najbliższym czasie działalność będzie rozszerzona o budowę domów, jednak sprzedaż opisywanych budynków i działek nie będzie ujęta w ewidencji działalności spółki cywilnej, której jest wspólnikiem.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1. Czy w związku z budową budynków mieszkalnych na sprzedaż Wnioskodawczyni może wystąpić z wnioskiem do właściwego urzędu skarbowego o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym...

2. Czy Zainteresowana może sprzedaż budynków mieszkalnych wraz z gruntami opodatkować zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie łączyć dochodu z tych transakcji z innymi dochodami...

Tutejszy Organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pierwsze z wyżej przedstawionych pytań, natomiast w zakresie odpowiedzi na pytanie drugie w dniu 14 września 2010 r. wydano interpretację indywidualną nr ILPB2/415-744/10-6/AP.

Zdaniem Wnioskodawczyni, może Ona wystąpić o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, gdyż z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym nie wynika zakaz zwrotu w przypadku budowy budynku mieszkalnego w celu sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1468 ze zm.).

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

  1. budową budynku mieszkalnego;
  2.   nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
  3.   remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Zapis art. 2 pkt 1 ww. ustawy stanowi, że przez „budynek mieszkalny” rozumie się budynek mieszkalny lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oraz związane z nimi urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.

Zwrot dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w okresie od dnia 1 maja 2004 r., które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 01 maja 2004 r. są opodatkowane 22% podatkiem VAT. Ponadto zwrot dotyczy jedynie wydatków udokumentowanych fakturami VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.

Stosownie do art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Prawo do zwrotu przysługuje również pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada:

  1. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji polegającej na remoncie;
  2. pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Zatem, jeżeli inwestycja (bez względu na jej rodzaj), w myśl prawa budowlanego, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, zwrot przysługuje tylko tym inwestorom, którzy taką zgodę uzyskali.

W myśl art. 3 ust. 5 ww. ustawy, kwota zwrotu, o której mowa w ust. 4, jest równa, zastrzeżeniem ust. 6, 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295 % kwoty stanowiącej iloczyn:

  1. 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami, o których mowa w ust. 1, wymagających pozwolenia na budowę;
  2.   30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami, o których mowa w ust. 1, niewymagających pozwolenia na budowę.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni zamierza podzielić działkę budowlaną nabytą w dniu 18 września 2008 r. na mniejsze. W najbliższym czasie uzyska pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych. Po zakończeniu budowy stanu surowego zamkniętego planuje sprzedać budynki wraz z działkami budowlanymi. Jak wskazuje Zainteresowana, budowa przedmiotowych budynków nie nastąpi w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, lecz w celu ich sprzedaży. Ponadto, ich budowa oraz sprzedaż nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, że - jeżeli Zainteresowana ani Jej małżonek nie będą budowali przedmiotowych budynków mieszkalnych jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem - będzie Ona mogła wystąpić do właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynków mieszkalnych celu ich sprzedaży.

Wyjaśnić bowiem należy, że treść normy zawartej w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym wyłączać ma możliwość uzyskania zwrotu dla osób wykonujących czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, jeżeli podatnik realizuje daną inwestycję (uprawniającą w świetle art. 3 ust. 1 ww. ustawy do zwrotu) w celu wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, to nie może ubiegać się o zwrot części podatku VAT od wydatków związanych z tą inwestycją.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zobacz całą interpretację

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE