Uszkodzony kabel energetyczny – kto ponosi koszty naprawy?

2016-08-31 19:23

Robiąc nowy płot na swojej posesji uszkodziłem kabel energetyczny 15 KV. Kabel przebiegał w mojej działce, ok. metr od granicy. Firma energetyczna chce mnie obciążyć kosztami naprawy. Czy to prawda, że kabel powinien przebiegać w odległości minimum 1 metra od działki? Jakie przepisy regulują tę kwestię? Co robić w tej sytuacji?

W odniesieniu do linii elektroenergetycznych w polskich przepisach prawa, nie znajdujemy uregulowania dotyczącego minimalnych odległości jakie powinny być zachowane przy budowie takiej linii od granicy działki. Kable przeprowadzane w ziemi nie podlegają przepisom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18), w związku z czym minimalna 4 metrowa odległość ich usytuowania od granicy z sąsiednią działką nie ma tutaj zastosowania.

 

Jedynie w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, znajdujemy wytyczne jakie należy spełnić budując linię kablową podziemną. Art. 3 w/w rozporządzenia stanowi, iż przez określenie telekomunikacyjny obiekt budowlany należy rozumieć: linię kablową podziemną, linię kablową nadziemną, kanalizację kablową, kontenery telekomunikacyjne, szafy kablowe oraz wolno stojące konstrukcje wsporcze anten i urządzeń radiowych, w tym wolno stojące maszty antenowe i wolno stojące wieże antenowe.

 

W załączniku Nr 1 do powyższego rozporządzenia dotyczącym usytuowania i warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać kanalizacja kablowa i linie kablowe podziemne w przypadkach współwykorzystania innych obiektów budowlanych, zbliżeń z innymi obiektami budowlanymi oraz skrzyżowań z innymi obiektami budowlanymi i śródlądowymi wodami powierzchniowymi, podane zostały minimalne odległości jakie powinny być zachowane w przypadku zbliżeń z innymi obiektami i w przypadku linii elektroenergetycznej ziemnej (kabel ziemny) są to:

 

1) odległość podstawowa: 0,5 m lub według uzgodnienia;

 

2) głębokość podstawowa: 0,7 m;

 

3) zabezpieczenie specjalne: rury zbliżeniowe oraz taśma ostrzegawcza;

 

4) zabezpieczenie szczególne: przegroda betonowa.

 

Zaznaczam jednak, iż odległości te dotyczą usytuowania linii ziemnych od budynku, nie zaś od granicy działki.

 

Szczegółowe zasady układania podziemnych linii kablowych określone są w normie PN – 76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, która jednak została wycofana. W 2004 roku wydano normę N SEP-E-004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Przepisy norm jednak również nie regulują kwestii odległości usytuowania kabla elektroenergetycznego od granicy działki.

 

Można sprawdzić uregulowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, być może tam będą jakieś wytyczne dotyczące tych odległości.

 

Dodatkowo, szczegółowe wytyczne, jak powinien przebiegać kabel w pobliżu Pana działki, powinny być na mapach, ZUD-owskich.

 

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – organ zajmujący się uzgadnianiem dokumentacji projektowej oraz realizacją zadań, które są związane z geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu. Wydaje uzgodnienia i opinie, które są potrzebne inwestorowi posiadającemu projekt domu. Zespół nie uzgadnia samego budynku, ale przyłącza (wtedy, kiedy są one projektowane). Uzgodnienia są najczęściej przeprowadzone przez geodetę, który, w zależności od potrzeb, współpracuje z projektantami różnych specjalności.

 

W zależności od tego czy kable zostały umiejscowione zgodnie z ich zaprojektowaniem, czy są bezprawnie na Pana działce, można ewentualnie podejmować dalsze kroki prawne, m.in. uchylić się od poniesienia opłaty za ich uszkodzenie.

 

Data publikacji: 19.09.2016