Przebudowa budynku gospodarczego na garaż i pomieszczenie kuchenne

2014-01-13 8:53

Posiadam budynek gospodarczy - stodoła. Chciałbym go przekształcić odpowiednio w 1/3 na garaż, 1/3 na kuchnię letnią i 1/3 na pomieszczenie gospodarcze. Zmiany będą dotyczyć wnętrz: strop, okno, brama garażu, drzwi instalacja elektryczna. Od czego mam zacząć? Komu zgłosić planowane zmiany? Jakie dokumenty przedstawić?

W przypadku dostosowania budynku do zmiany funkcji należy skontaktować się z uprawnionym architektem, który określi kolejność postępowania. Prace wymagają zgłoszenia właściwemu organowi administracji lub uzyskania pozwolenia na budowę. Adaptacja nie wymagająca przebudowy podlega zgłoszeniu. Adaptacja połączona z przebudową elementów konstrukcyjnych, z rozbudową budynku, wykonaniem nowego otworu w ścianie konstrukcyjnej, budową komina zewnętrznego lub wewnętrznego, wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę.

 

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia i dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice, rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę należy wykonać projekt budowlany z uwzględnieniem oceny stanu istniejącego.