Program „Stop smog”. Nabór wniosków gmin do programu „Stop smog”

2023-02-23 15:59

„Stop smog” to program, w ramach którego gminy mogą uzyskać środki na wymianę przestarzałych źródeł ciepła w domach osób ubogich energetycznie.

Stop smog
Autor: Piotr Mastalerz W programie "Stop smog " osoby ubogie energetycznie będą mogły uzyskać środki na wymianę przestarzałych urządzeń grzewczych na nowoczesne
Stop smog
Autor: KPRM

W programie „Stop smog” jednostki samorządu terytorialnego będą mogły uzyskać środki na sfinansowanie inwestycji mających na celu walkę ze smogiem, ale w domach zamieszkanych przez osoby, których na to nie stać.

Rząd przyjął na siebie zobowiązanie zdecydowanego poprawienia jakości powietrza w naszym kraju. Jednym z najbardziej szkodliwych zjawisk jest niska emisja, czyli emisja zanieczyszczeń przez domowe piece starego rodzaju oraz lokalne kotłownie węglowe. Wykorzystuje się tam niskiej jakości opał, na dodatek spalany w sposób nieefektywny. W konsekwencji do atmosfery są emitowane duże ilości dwutlenku węgla, tlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, a także pyłów zawieszonych.

Rząd uruchamia kolejne programy, np. „Czyste powietrze” albo „Mój prąd”, zachęcające właścicieli domów do termomodernizacji budynków i wymiany przestarzałych urządzeń grzewczych na nowoczesne, zwłaszcza wykorzystujące energię odnawialną. Jednak w tych programach trzeba najpierw wyłożyć własne pieniądze na inwestycję (lub zdobyć kredyt), a dopiero po jej zakończeniu można uzyskać dotację rekompensującą ułamek kosztów.

Przeczytaj też:

Ulga termomodernizacyjna: jak z niej skorzystać >>>

Nie każdego na to stać. Dla osób określanych mianem ubogich energetycznie, czyli nieposiadających środków na taką inwestycję, jest przeznaczony program „Stop smog”.

Co ważne, w jego ramach mieszkańcy mogą uzyskać bezzwrotną dotację nawet na całość inwestycji.

Z tym że o środki na sfinansowanie wymiany urządzeń grzewczych i termomodernizację budynków występuje jednostka samorządu, która później ogłasza nabór wniosków mieszkańców ubogich energetycznie. Wkrótce więc można spodziewać się takich inicjatyw. Dlatego warto śledzić nowe ogłoszenia w lokalnym Biuletynie Informacji Publicznej lub na tablicy gminy.

Spis treści

 1. Na jakie działania można uzyskać dotację
 2. Jak działa program „Stop smog”
 3. Wysokość dofinansowania w programie „Stop smog”
 4. Podział środków na inwestycję
 5. Kto może skorzystać z program „Stop smog”
 6. Okres realizacji przedsięwzięcia
Modernizacja kotłowni – kocioł gazowy zamiast węglowego

Na jakie działania można uzyskać dotację

Program „Stop smog” powstał jako odpowiedź na pytanie, jak osoby o najniższych dochodach mogą uzyskać środki na wymianę lub likwidację nieekologicznych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynku.

Program „Stop smog” obejmuje następujące inwestycje:

 • wymiana lub likwidacja starych źródeł ciepła,
 • termomodernizacja budynku,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE,
 • zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię potrzebną do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

Jak działa program „Stop smog”

Program „Stop smog” jest obsługiwany przez wojewódzkie oddziały NFOŚiGW. To z nimi lokalne jednostki samorządu terytorialnego będą podpisywać porozumienie w sprawie finansowania inwestycji w domach osób, których nie stać na skorzystanie z programu „Czyste powietrze”.

Kto może wystąpić o dofinansowanie:

 • gmina lub powiat,
 • związek międzygminny,
 • związek metropolitalny w województwie śląskim.

Wysokość dofinansowania w programie „Stop smog”

Średni koszt przedsięwzięcia mającego na celu wymianę lub likwidację starych urządzeń grzewczych i termomodernizację budynku nie może przekraczać 53 000 zł. Jest to kwota przeznaczona na 1 budynek lub w przypadku budynków dwulokalowych - 1 lokal.

Stop smog
Autor: Defro Dotację można wykorzystać na wymianę starego pieca na nowoczesny kocioł spełniający wymogi Ekoprojektu

Podział środków na inwestycję

Mieszkańcy ubodzy energetycznie mogą otrzymać do 100% środków potrzebnych na inwestycję w postaci bezzwrotnej dotacji.

 • 70% dotacji pochodzi z dofinansowania uzyskanego przez gminę w ramach programu “Stop smog”,
 • 30% wykłada jednostka samorządu terytorialnego.

Kto może skorzystać z program „Stop smog”

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły zakwalifikować do programu „Stop smog”:

 • właścicieli oraz współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • mieszkańców budynków jednorodzinnych wchodzących w skład zasobów gminy.

Okres realizacji przedsięwzięcia

W zależności od liczby inwestycji zgłoszonych do programu różny jest czas przeznaczony na ich zrealizowanie. Może on wynosić 3 lub 4 lata od daty zawarcia porozumienia. Jeśli w ramach programu „Stop smog” będą realizowane przedsięwzięcia w liczbie nie większej niż 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy, czas jest krótszy. 4 lata będą mieć inwestorzy w gminach, w których ten odsetek będzie większy niż 2%.

Quiz o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje - i jak się przed tym chronić!

Pytanie 1 z 12
Jak powstała nazwa zjawiska smogu?