Wniosek o zamrożenie cen prądu. Sprawdź jak, gdzie i do kiedy złożyć wniosek o tańszy prąd

2022-11-23 16:56
Zamrożenie cen prądu w 2023 roku
Autor: GettyImages Zamrożenie cen prądu w 2023 roku - dla kogo, do kiedy?

Otrzymanie tańszego prądu w 2023 r. wymaga złożenia odpowiedniego wniosku. Sprawdzamy zasady dla klientów Tauron, Enea, PGE i E.ON

Tańszy prąd w 2023 roku gwarantuje ustawa z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Rządową pomocą, poza gospodarstwami domowymi, zostały objęte również mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, w tym także podmioty wrażliwe, jak np. szkoły czy placówki ochrony zdrowia. 

Niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami stosuje się ceny za obrót energią elektryczną tzw. cenę maksymalną na poziomie:

 • 785 zł/MWh – w przypadku odbiorców użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
 • 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych.

Kto, gdzie i do kiedy powinien złożyć wniosek o tańszy prąd w 2023 roku?

Zamrożenie cen prądu - kto musi złożyć wniosek i do kiedy?

Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada, powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Te wartości odnoszą się do zużycia energii w okresie od 1. grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy. Z obowiązku składania wniosków zwolnione są gospodarstwa domowe, które będą korzystały w przyszłym roku z limitu 2000 kWh.Jedynie gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia do 30 czerwca 2023 r.

Tańszy prąd dla małych i średnich firm oraz podmiotów wrażliwych

Gwarantowana cena maksymalna energii elektrycznej będzie stosowana przez sprzedawców energii do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi, wśród których znajdują się podmioty użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, przedmioty wrażliwe oraz przedsiębiorcy będący mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

Sprawdź też: Wniosek o zamrożenie cen prądu dla firm. Do kiedy złożyć oświadczenie i jak je wypełnić? 

Wśród podmiotów wrażliwych ujęto podmioty użyteczności publicznej, m.in. - szpitale i przychodnie, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, żłobki i uczelnie wyższe, kościoły lub inne związki wyznaniowe.

Przeczytaj koniecznie: Wniosek o zamrożenie cen prądu dla podmiotów wrażliwych

Wzór wniosku o zamrożenie cen prądu dla firm i podmiotów wrażliwych

Wzór wniosku o zamrożenie cen prądu dla firm i podmiotów wrażliwych określił Minister Klimatu i Środowiska w rozporządzeniu z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

POBIERZ i wypełnij oświadczenie

Jeśli wniosek nie wpłynie w terminie, czyli do 30 listopada, będzie można złożyć go później, ale nowe stawki za energię będą obowiązywać dopiero od początku kolejnego miesiąca. Nawet, jeśli zwłoka wyniesie jeden dzień.

Wniosek podzielony jest na 3 części. W pierwszą trzeba wpisać dane identyfikacyjne uprawnionego - adres firmy, NIP lub PESEL, telefon lub mail. W drugiej części podać dane odbiorcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji, a w trzeciej - dane drugiej osoby uprawnionej do reprezentowania firmy bądź placówki użyteczności publicznej. Dalej we wniosku jest tabela, w którą trzeba m.in. wpisać numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE) i wskazać kategorię uprawnionego. Są one podane na końcu dokumentu. Należy też podać datę zawarcia umowy i wielkość zużycia prądu.

Część gospodarstw domowych też musi złożyć oświadczenie

W ustawie dotyczącej zamrożenia cen prądu dla gospodarstw domowych zastosowano dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Gospodarstwa domowe, w których jest osoba niepełnosprawna, mają zwiększony limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej do 2600 kWh.

Kolejny podwyższony limit zużycia prądu wynosi do 3000 kWh. Obowiązuje on tylko w niektórych przypadkach. Z podwyższonego limitu rocznego zużycia do 3000 kWh, gwarantującego stałe ceny prądu, będą mogły skorzystać rodziny wielodzietne oraz rolnicy.

Przeczytaj koniecznie:

Żeby skorzystać z zamrożenie cen energii w 2023 r. w podwyższonym limicie trzeba będzie złożyć oświadczenie do przedsiębiorstwa energetycznego, z którym mamy zawartą umowę na dostarczanie energii. Przedsiębiorstwo energetyczne w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu, może żądać przedstawienia do wglądu odpowiednich dokumentów. Są to:

 • ważna Karta Dużej Rodziny - odbiorca uprawniony podaje numer Karty Dużej Rodziny i załącza kopię tej Karty,
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego o zapłaceniu podatku rolnego - osoba uprawniona podaje nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję i załącza kopię decyzji,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej - odbiorca uprawniony oświadcza, iż w skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba posiadająca stosowne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Nie trzeba dołączać kopii takiego orzeczenia.

Oświadczenie dla osób uprawnionych do wyższego limitu

W oświadczeniu o zamrożenie cen prądu dla osób uprawnionych do wyższego limitu podajemy następujące informacje:

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe uprawnionego odbiorcy końcowego (osoby, na którą wystawiana jest faktura za energię elektryczną),
 • Informacja o punkcie poboru energii elektrycznej (PPE) w grupie taryfowej G (numer punktu poboru energii elektrycznej znajdziemy na fakturze za energię elektryczną),
 • Oświadczenie, że jako odbiorca końcowy we wskazanym powyżej punkcie poboru energii elektrycznej (PPE), spełniamy warunki pozwalające na uznanie nas za odbiorcę uprawnionego.

Oświadczenie trzeba będzie złożyć do dostawcy energii, z którym mamy podpisaną umowę. Można je pobrać z ich stron internetowych. Poniżej do pobrania oświadczenia dla klientów TAURON, ENEA, PGE, E.ON:

Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie - wzór dla klientów TAURON pobierz >>>

Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie - wzór dla klientów ENEA pobierz >>>

Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie - wzór dla klientów PGE pobierz >>>

Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie - wzór dla klientów E.ON pobierz >>>

W jaki sposób złożyć oświadczenie? Zasady dla klientów Tauron, Enea, PGE i E.ON

Zamrożenie cen prądu Tauron

Oświadczenie ws. limitów zużycia, do których ceny będą zamrożone można złożyć w:

 • formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem: wysłać pocztą na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
 • złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta.
 • formie elektronicznej, pod warunkiem że oświadczenie będzie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu).
 • wysłać na adres e-mail: [email protected]

Firmy, przedsiębiorcy i podmioty wrażliwe oświadczenie mogą wysłać:

 • elektronicznie: na adres [email protected] – pod warunkiem, że będzie ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu).

Pamiętaj, aby przed podpisaniem dokumentu w pierwszej kolejności zapisać go w formacie pdf, a następnie złożyć podpis elektroniczny i przesłać na wskazany adres e-mail. Zgodnie z Ustawą nie można złożyć Oświadczenia w formie skanu ani zdjęcia.

 • pocztą: oświadczenie możesz wydrukować i podpisać własnoręcznie, a następnie: wysłać pocztą tradycyjną, na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
 • osobiście: Oświadczenie możesz wydrukować i podpisać własnoręcznie, a następnie: złożyć w wybranym punkcie obsługi klienta – nie trzeba umawiać się na wizytę.

Zamrożenie cen prądu Enea

W jakiej formie i gdzie należy składać wymagane dokumenty do Enei?

Odbiorca uprawniony do zwiększonego limitu kWh (2600 kWh lub 3000 kWh) składa wymagane Oświadczenie wraz z kompletem dokumentów na piśmie w postaci:

 • papierowej – oświadczenie w postaci papierowej wymaga własnoręcznego podpisu i złożenia wraz z załącznikami: osobiście w BOK albo przesłania drogą pocztową na adres korespondencyjny Enei wskazany na fakturze.

Jeżeli Klient składa dokumenty osobiście w BOK to nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja wizyty. Konieczne jest wcześniejsze przygotowanie wypełnionego oświadczenia oraz wymaganych załączników, a także dodatkowo – do wglądu:

 • oryginał orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku odbiorcy posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkującym w gospodarstwie domowym z taką osobą;
 • oryginał ważnej Karty Dużej Rodziny – w przypadku odbiorcy posiadającego taką Kartę.  
 • elektronicznej – oświadczenie złożone w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym (certyfikatem podpisu osobistego z e-dowodu) i przesłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez eBOK, ePUAP lub na adres e-mail: [email protected]). Skan oświadczenia podpisanego własnoręcznie nie będzie honorowany.

Oświadczenia należy składać wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami. W zależności od sposobu złożenia oświadczenia, załączniki mogą mieć postać: kserokopii, skanu lub zdjęcia odpowiedniego dokumentu. 

Zamrożenie cen prądu E.ON

W jakiej formie dostarczyć dokumenty do firmy E.ON?

Oświadczenie o podwyższenie limitu można złożyć elektronicznie, przez formularz kontaktowy. Można także wysłać je pocztą na adres korespondencyjny lub zanieść do jednego z salonów.

Z kolei oryginał oświadczenia odbiorcy uprawnionego wraz z pełnomocnictwem lub innymi dokumentami, które wskazują reprezentantów odbiorcy uprawnionego, należy złożyć:

1. W formie papierowej:

 • na adres korespondencyjny:E.ON Polska S.A., ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa, z dopiskiem: Oświadczenie
 • w salonach, których lista została opublikowania na stronie internetowej E.ON

2.   Elektronicznie:

 • przez formularz kontaktowy – w temacie zgłoszenia wybrać „Ustawa o cenach maksymalnych – Oświadczenie”
 • na adres: [email protected]

Zamrożenie cen prądu PGE Obrót

Oświadczenie uprawniające do podwyższonego limitu można złożyć :

 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego (PGE Obrót S.A., ulica 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów),
 • mailowo, na adres: [email protected],
 • w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego na adres: PGE Obrót S.A., ulica 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów.

Przedsiębiorcy oświadczenie o maksymalne ceny prądu mogą złożyć:

 • osobiście, we wszystkich stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta PGE Obrót,
 • poprzez ePUAP;
 • mailowo, na adres [email protected], oświadczenie należy podpisać elektronicznie;
 • w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego na adres PGE Obrót S.A.