Wniosek o zamrożenie cen prądu dla firm. Wzór oświadczenia. Już tylko kilka dni żeby złożyć wniosek

2022-11-26 11:34
Tani prąd dla przedsiębiorców
Autor: GettyImages Tani prąd dla przedsiębiorców - jak złożyć wniosek

Wniosek o zamrożenie cen prądu. Wzór do pobrania plus wskazówki jak go wypełnić. Do 30 listopada trzeba złożyć oświadczenie o zamrożeniu ceny prądu dla odbiorcy uprawnionego. Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh (79 groszy/kWh) przedsiębiorcy muszą złożyć do sprzedawcy energii oświadczenie. Termin mija 30 listopada. Kto może złożyć wniosek o tani prąd? Wzór oświadczenia w sprawie zamrożenia cen energii znajdziesz w artykule.

Zostało już tylko kilka dni na wysłanie wniosku o zamrożenie cen prądu przez firmy i małe przedsiębiorstwa. Możliwość zastosowania ceny 785 zł/MWh wprowadzona została dzięki ustawie z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Kto może złożyć wniosek o tani prąd?

Gwarantowana cena maksymalna energii elektrycznej będzie stosowana przez sprzedawców energii do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi, wśród których znajdują się podmioty użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, przedmioty wrażliwe oraz przedsiębiorcy będący mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

Firma Tauron wyjaśnia, o jakie przedsiębiorstwa chodzi:

Zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, 2105, z 2022 r. poz. 24, 974, 1570) Użyte w ustawie określenia oznaczają:

 • mikroprzedsiębiorca: przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
 • mały przedsiębiorca: przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro,
 • który nie jest mikroprzedsiębiorcą;
 • średni przedsiębiorca: przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
 •  zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro,
 • który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

Przeczytaj też: Będzie też zamrożona cena gazu w 2023 r. Dodatek gazowy zasady przyznawania

Przedsiębiorca, który w rozumieniu ustawy kwalifikuje się do skorzystania z obniżonej stawki za energię elektryczną, będzie podlegać opłacie w wysokości 79 gr za 1 kWh zużytej energii elektrycznej. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z tańszego prądu pod warunkiem złożenia oświadczenia.

Przeczytaj też: Wniosek o zamrożenie cen prądu dla podmiotów wrażliwych

Wniosek o zamrożenie cen prądu dla przedsiębiorców - WZÓR

Wzór oświadczenia udostępniło Ministerstwo Klimatu i Środowiska na stronie gov.pl - tutaj sprawdź. Oświadczenie przedsiębiorcy muszą złożyć u swojego dostawcy prądu. Wnioski zostały zamieszczone także na stronach internetowych Tauronu, Enei oraz PGE.

Rządowy wzór wniosku o zamrożenie cen prądu dla przedsiębiorców można również pobrać TUTAJ

Wyjaśnienia Ministerstwa Klimatu i Środowiska do oświadczenia odbiorcy uprawnionego o zamrożenie cen prądu

Oświadczenie należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI, pola oznaczone symbolem (*) są obowiązkowe, w informacji o punktach poboru energii elektrycznej (PPE) należy wpisać numer albo numery PPE z ostatnio otrzymanej faktury. W oświadczeniu należy wskazać każdy posiadany licznik i datę zawarcia umowy.

We wniosku o zamrożenie cen prądu na maksymalnym poziomie 785 zł/MWh, trzeba będzie podać takie dane jak:

Część 1 oświadczenia - wpisujemy dane identyfikacyjne odbiorcy uprawnionego:

 • nazwa,
 • adres siedziby,
 • NIP, a w przypadku braku NIP – PESEL;
 • telefon lub e-mail

W części 2 i części 3 oświadczenia umieszczamy dane kontaktowe do maksymalnie dwóch osób fizycznych, które są odbiorcą uprawnionym albo osobą uprawnioną do reprezentowania tego odbiorcy:

 • imię i nazwisko,
 • rodzaj dokumentu tożsamości,
 • seria i numer dokumentu,
 • telefon lub e-mail

Część 4 oświadczenia - tabela - informacja o punktach poboru energii elektrycznej. Można w niej wpisać maksymalnie 25 PPE według następującego schematu:

 • Kolumna 1. numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE). Numer ten znajduje się na każdej fakturze, jaką wystawia np. Tauron, PGE, Enea.
 • Kolumna 2. wskazanie kategorii odbiorcy uprawnionego – następuje poprzez wpisanie cyfry 1,2,3 albo 4. Np. mikroprzedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG i nie zatrudniający nikogo z obrotem/aktywami poniżej 2 mln euro, to cyfra 1.
 • Kolumna 3. Data zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej dla każdego PPE (dotyczy umów z art. 5 ust. 2 pkt 1 art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne).
 • Kolumna 4. Wielkość zużycia energii elektrycznej (dane służące określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 27 października 2022)

Na stronie firmy Tauron znajdujemy wyjaśnienie odnośnie wypełnienia tej części oświadczenia: w kolumnie 4 wpisz szacowane zużycie energii (w kWh lub MWh) dla danego punktu poboru, jaką będziesz zużywał w okresie obowiązywania Ustawy, tj. od 1.12.2022 r. do 31.12.2023 r. Jeśli oświadczanie będzie składane później niż do 30.11.2022 r., wpisz okres, którego będą dotyczyć ceny maksymalne. Oszacowanie możesz wykonać na podstawie dotychczasowego zużycia wskazanego na fakturach.

Serwis Infor.pl zwraca uwagę na nieprecyzyjny zapis w kolumnie 4 - gdyż nie zawiera on informacji za jaki okres ma być podane zużycie. Portal zwrócił się w tej sprawie z zapytaniem do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wydanie odpowiedniej interpretacji. W wyjaśnieniu czytamy: "Pola zawarte w kolumnie 4 powinny być uzupełnione danymi liczbowymi o szacowanym wolumenie energii elektrycznej, który zużywany będzie w danym PPE w okresie 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Dane te dotyczą planowanego zużycia energii, niemniej należy zauważyć, że większość odbiorców uprawnionych, którzy posiadają dane historyczne powinni wpisać w rubrykę dane o historycznym zużyciu (o ile wnioskodawca nie planuje np. instalacji nowych urządzeń, czy zwiększenia lub zmniejszenia produkcji)."

 • Kolumna 5. Część energii elektrycznej objęta ceną maksymalną (%, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Wpisz % (procentową) część energii elektrycznej, wobec której ma być zastosowana cena maksymalna. Bez tej informacji dostawca energii nie będzie mógł ustalić, jaką część energii elektrycznej powinien rozliczać po cenie maksymalnej. Pamiętaj o wypełnieniu również % (procentowej) ilości energii elektrycznej nieobjętej ceną maksymalną. 
 • Kolumna 6. Część energii elektrycznej nieobjęta ceną maksymalną (%, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).  Suma kolumn 5 i 6 musi być równa 100%

Część 5 - oświadczenie:

Należy zaznaczyć właściwą kategorię uprawnienia. W części dotyczącej informacji o punktach poboru energii elektrycznej (PPE) należy pamiętać o wpisaniu kategorii odbiorcy uprawnionego w kolumnie 2 przy każdym PPE. Dane wskazane w tej sekcji muszą być zgodne z informacjami wskazanymi w części dotyczącej PPE. Szczegółowy wykaz odbiorców uprawnionych znajduje się w tej części oświadczenia. 

Jak złożyć oświadczenie u sprzedawcy energii?

Oświadczenie w sprawie zamrożenia cen prądu u sprzedawcy energii można składać na dwa sposoby:

 • w formie papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty), 
 • w formie elektronicznej (adres e-mail, lub strona www sprzedawcy energii do tego przystosowana).

Korzystając z formy elektronicznej oświadczenie w formie pliku elektronicznego musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2022 roku. Przy terminowym złożeniu wniosku obniżona stawka za prąd będzie obowiązywać od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek po wyznaczonym terminie, czyli po 30 listopada, dostawca energii zastosuje cenę maksymalną od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on złożony.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego
 • Wzór oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-e ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku