Wniosek o zamrożenie cen prądu dla podmiotów wrażliwych - WZÓR. Oświadczenie tylko do 30 listopada!

2022-11-19 18:58
Maksymalne ceny prądu dla odbiorców wrażliwych
Autor: GettyImages Maksymalne ceny prądu dla odbiorców wrażliwych. Wnioski do 30 listopada

Wniosek o zamrożenie cen prądu dla podmiotów wrażliwych należy składać do końca miesiąca! Pobierz wzór oświadczenia do dostawcy energii w sprawie zamrożenia taryf. Cena prądu nie będzie mogła wtedy przekroczyć 785 zł za MWh (79 groszy za 1 kWh). Czasu jest mało. Po tym czasie rachunek za prąd będzie wyższy.

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku” weszła w życie 4 listopada 2022 roku. Rządową pomocą, poza gospodarstwami domowymi, zostały objęte również mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, w tym także podmioty wrażliwe, jak np. szkoły czy placówki ochrony zdrowia.

Zamrożenie cen prądu

Zamrożenie ceny prądu to część tzw. Tarczy Solidarnościowej.  Zakłada ona, że ceny energii w 2023 r. będą zamrożone na poziomie z 2022. Wyższe rachunki za energię ominą tych, którzy zmieszczą się w limicie rocznego zużycia do 2000 kWh. Podwyższony limit, 2600 kWH, obowiązywać będzie osoby z niepełnosprawnościami, a najwyższy 3000 kWh dotyczyć będzie rodziny wielodzietnej z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Więcej na ten temat przeczytasz:

Maksymalne ceny prądu dla podmiotów wrażliwych

Rząd wprowadził również mechanizm ceny maksymalnej. Zgodnie z zapisami Ustawy, niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami stosowana będzie cena za obrót energią elektryczną tzw. cena maksymalna na poziomie:

- 785 zł/MWh – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów wrażliwych,

- 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych.

Wśród podmiotów wrażliwych ujęto podmioty użyteczności publicznej, m.in. - szpitale i przychodnie, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, żłobki i uczelnie wyższe, kościoły lub inne związki wyznaniowe, placówki całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych, chorych lub w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, zaopatrzenie w wodę, transport zbiorowy, kanalizacja, oświetlenie uliczne, instytucje kultury, placówki kultury fizycznej, w tym baseny, związki zawodowe, schroniska dla zwierząt.

Od kiedy będzie obowiązywać zamrożenie cen prądu

Zamrożone ceny prądu mają obowiązywać od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 r.

Do kiedy trzeba złożyć oświadczenie w sprawie zamrożenia cen prądu?

Podmioty wrażliwe powinny złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii w sprawie zamrożenia taryf najpóźniej do 30 listopada. Jeśli złożą je po tym terminie, dostawca energii zastosuje cenę maksymalną od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało ono złożone. 

Wniosek o zamrożenie cen prądu - wzór oświadczenia PDF

Wzór oświadczenia znajduje się w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Każdy sprzedawca energii zadeklarował opublikowanie wzoru oświadczenia. Można będzie je pobrać z ich stron internetowych.

POBIERZ wzór oświadczenia

Jak wypełnić oświadczenie?

Złożenie oświadczenia jest konieczne, gdyż przedsiębiorstwa nie posiadają informacji, czy dany odbiorca jest uprawniony do skorzystania z obniżonych cen energii elektrycznej. Tańszy prąd jest na punkt poboru energii (PPE). W oświadczeniu należy wskazać każdy posiadany licznik i datę zawarcia umowy.

We wniosku o zamrożenie cen prądu na maksymalnym poziomie 785 zł/MWh, trzeba będzie podać takie dane jak:

W części 1. wpisujemy dane identyfikacyjne odbiorcy uprawnionego:

 • nazwa,
 • adres siedziby,
 • NIP, a w przypadku braku NIP – PESEL;
 • telefon lub e-mail

W części 2 i 3 umieszczamy dane kontaktowe do maksymalnie dwóch osób fizycznych, które są odbiorcą uprawnionym albo jego reprezentantem (pełnomocnik, prokurent, członek zarządu spółki z o.o.)

 • imię i nazwisko,
 • rodzaj dokumentu tożsamości,
 • seria i numer dokumentu,
 • telefon lub e-mail

Część 4. wzoru to tabela - informacja o punktach poboru energii elektrycznej. Można w niej wpisać maksymalnie 25 PPE według następującego schematu:

 • Kolumna 1. numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE). Numer ten znajduje się na każdej fakturze, jaką wystawia np. Tauron, PGE, Enea.
 • Kolumna 2. wskazanie kategorii odbiorcy uprawnionego – następuje poprzez wpisanie cyfry 1,2,3 albo 4. Np. mikroprzedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG i nie zatrudniający nikogo z obrotem/aktywami poniżej 2 mln euro, to cyfra 1.
 • Kolumna 3. Data zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej dla każdego PPE (dotyczy umów z art. 5 ust. 2 pkt 1 art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne).
 • Kolumna 4. Wielkość zużycia energii elektrycznej (dane służące określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 27 października 2022)

Serwis Infor.pl zwraca uwagę na nieprecyzyjny zapis w kolumnie 4 -  gdyż nie zawiera on informacji za jaki okres ma być podane zużycie. Portal zwrócił się w tej sprawie z zapytaniem do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wydanie odpowiedniej interpretacji. W wyjaśnieniu czytamy: "Pola zawarte w kolumnie 4 powinny być uzupełnione danymi liczbowymi o szacowanym wolumenie energii elektrycznej, który zużywany będzie w danym PPE w okresie 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Dane te dotyczą planowanego zużycia energii, niemniej należy zauważyć, że większość odbiorców uprawnionych, którzy posiadają dane historyczne powinni wpisać w rubrykę dane o historycznym zużyciu (o ile wnioskodawca nie planuje np. instalacji nowych urządzeń, czy zwiększenia lub zmniejszenia produkcji)."

Jak złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu?

Oświadczenie należy złożyć u swojego dostawcy energii. Oświadczenie można wysłać pocztą lub złożyć osobiście - bezpośrednio w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego. Można to również zrobić przez Internet. Trzeba wówczas dysponować odpowiednim podpisem. Oświadczenie złożone online opatruje się: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistymi. Istotne jest to, że oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.