Wniosek o zamrożenie cen prądu w 2022 dla rolników z limitem podwyższony do 3000 kWh - pobierz wzór oświadczenia do przedsiębiorstwa energetycznego i je wypełnij

2022-11-19 7:01

Limit zużycia prądu 3000 kWh na całe gospodarstwo uprawniający do zamrożenia cen energii elektrycznej przysługuje rolnikom. Sprawdź jak z niego skorzystać i jakie dokumenty należy złożyć? Pobierz 4 wzory wniosków do dostawców energii (Tauron, Enea, PGE, E.ONE).

Rolnik
Autor: Jarosław Kąkol

Wyjaśniamy, jakie są warunki ulgi na prąd dla rolników. Gospodarstwa rolne mogą skorzystać z zamrożonych cen energii do wyższego limitu 3 MWh (3000 kWh). W tym celu konieczne jest  złożenie wymaganych dokumentów i oświadczenia do przedsiębiorstwa energetycznego.

Zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych wprowadza Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Rozwiązanie polega na tym, że w przyszłym roku za energię elektryczną zapłacimy według stawek z 2022 roku, ale jest warunek. Trzeba się zmieścić w rocznym limicie zużycia prądu! W ustawie próg zużycia prądu wynosi 2000 kWh. Od tej wysokości poboru energii są trzy wyjątki. Podwyższony limit 3000 kWh przysługuje rodzinom wielodzietnym i rolnikom. Ze zwiększonego progu zużycia prądu do 2600 kWh mogą też skorzystać osoby z niepełnosprawnością. Jeśli obowiązuj nas limit 2000 kWh nie musimy wypełniać ani składać żadnych wniosków, żeby mieć zamrożone ceny prądu. Natomiast, żeby uzyskać podwyższony limit zużycia prądu potrzebna są dokumenty i koniecznie jest złożenie oświadczenia do przedsiębiorstwa energetycznego, z którym mamy podpisaną umowę na dostarczanie energii elektrycznej.

Rolnicy a limit zużycia energii

Zgodnie z ustawą, limit 3 MWh dotyczy:

 • odbiorcy uprawnionego prowadzącego, w dniu wejścia w życie ustawy, gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), lub prowadzącego dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.2)), zwany dalej „działem specjalnym produkcji rolnej”, nieprowadzącego innego rodzaju działalności gospodarczej
 • którego punkty poboru energii oprócz budynku mieszkalnego służą również rozliczeniom zużytej energii elektrycznej na potrzeby urządzeń i instalacji położonych na gruntach gospodarstwa rolnego lub gruntach, na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej oraz służą wyłącznie działalności rolniczej lub prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.

Komu przysługuje limit 3 MWh (3000 kWh)?

Rolnik w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh, musi złożyć oświadczenie o spełnianiu przez niego warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego, o którym mowa w tych przepisach. Warto pamiętać, że limit 3 MWh dotyczy całego gospodarstwa domowego, a nie każdego domownika osobno.

Wyższy limit zużycia prądu do 3000 kWh przysługuje też gospodarstwom domowym z Kartą Dużej Rodziny. Pisaliśmy o tym w artykule: Wniosek o zamrożenie cen prądu dla rodzin wielodzietnych - limit podwyższony do 3000 kWh

Wniosek o zamrożenie cen prądu dla rolników. Oświadczenie

W oświadczeniu rolnicy są zobowiązani, również podać informacje dotyczące następujących dokumentów:

 • trzeba podać numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
 • podać nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję
 • załączyć kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego

W oświadczeniu o zamrożenie cen prądu dla rolników podajemy następujące informacje:

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe uprawnionego odbiorcy końcowego (osoby, na którą wystawiana jest faktura za energię elektryczną)
 • Informacja o punkcie poboru energii elektrycznej (PPE) w grupie taryfowej G (numer punktu poboru energii elektrycznej znajdziemy na fakturze za energię elektryczną)

Oświadczenie, że jako odbiorca końcowy we wskazanym powyżej punkcie poboru energii elektrycznej (PPE), spełniamy warunki pozwalające na uznanie nas za odbiorcę uprawnionego - czyli w przypadku rolników zaznaczamy pole - prowadzącego gospodarstwo rolne - do stosowania limitu zużycia 3000 kW.

 • numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolne
 • nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję

Uwaga! Obowiązkowo dołącz do oświadczenia kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego.

Oświadczenie dla rolników o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie - wzór dla klientów TAURON pobierz >>>

Oświadczenie dla rolników o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie - wzór dla klientów ENEA pobierz >>>

Oświadczenie dla rolników o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie - wzór dla klientów PGE pobierz >>>

Oświadczenie dla rolników o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie - wzór dla klientów E.ON pobierz >>>

Do kiedy rolnicy muszą złożyć oświadczenie?

Oświadczenie do firmy energetycznej rolnicy muszą złożyć niezwłocznie. Jednak nie później niż do 30 czerwca 2023 roku. Po tym terminie przepadnie możliwość skorzystania z wyższej ulgi na prąd w 2023 roku.

Przeczytaj też: Jak dostać dodatek elektryczny. Terminy, zasady, wniosek

Pamiętajmy, że oświadczenie uprawniające do większego limitu zużycia prądu 3000 kWh składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Rolnik składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści:„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny”.

Gdzie składają oświadczenie rolnicy?

Rolnicy oświadczenie o podwyższonym limicie do 3000 kWh do zamrożenia cen prądu mogą złożyć:

 • osobiście w biurach obsługi klienta przedsiębiorstwa energetycznego (listę placówek znajdziemy na stronach dostawców energii) lub w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego.
 • wysłać wypełniony dokument na poczcie na adres dostawcy energii
 • złożyć przez Internet - przy składaniu oświadczeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty (certyfikat z e-Dowodu). Przesłane zdjęcia, skany lub inne obrazy cyfrowe będą odrzucane bez rozpatrzenia.