Wniosek o zamrożenie cen prądu o limicie 3000 kWh przysługuje rodzinom wielodzietnym posiadającym Karty Dużej Rodziny - pobierz wzór wniosku

2022-11-19 7:06
limit 3000 kWh
Autor: Piotr Mastalerz Zamrożenie cen prądu do 3000 kWh dla rodzin wielodzietnych. Konieczne oświadczenie do przedsiębiorstwa energetycznego

Wniosek o zamrożenie cen prądu w 2022 roku z limitem podwyższonym do 3000 kWh mogą składać rodziny wielodzietne. Żeby skorzystać z podwyższonego limitu, trzeba mieć Kartę Dużej Rodziny i złożyć oświadczenie. Pobierz wzór wniosku, sprawdź jak go wypełnić i gdzie złożyć. Zrób to jak najszybciej.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (tzw. Tarcza Solidarnościowa), gwarantuje gospodarstwom domowym stałą cenę prądu na obecnym (czyli tegorocznym) poziomie do 2 tys. kWh zużycia rocznego. Większy roczny limit zużycia energii elektrycznej przysługuje gospodarstwom, w którym są osoby z niepełnosprawnością i wynosi on 2,6 kWh. Z kolei w przypadku rodzin trzy plus - czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników, limit ten został określony na poziomie 3 tys. kWh. Szczegółowo pisaliśmy o tym w artykule: Zamrożenie cen prądu 2023. Wyższy limit zużycia i dodatek elektryczny

Ponadto na mocy ustawy ograniczającą wysokość cen energii elektrycznej, przyjętej przez Sejm 20 października, został wprowadzony mechanizm „maksymalnej” ceny energii elektrycznej stosowanej przez sprzedawców energii. Cena maksymalna prądu w 2023 r. dla gospodarstw domowych wyniesie 693 zł/MWh. Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców energii w rozliczeniach z gospodarstwami domowymi po przekroczenia limitów zużycia.

Warunkiem skorzystania z zamrożenie cen prądu w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej w podwyższonym limicie 3 MWh (3000 kWh) przez rodziny wielodzietne jest złożenie do przedsiębiorstwa energetycznego stosownego oświadczenia i posiadanie aktualnej Karty Dużej Rodziny. Rodzina wielodzietna to taka, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

UWAGA! Do 30 listopada wniosek o zamrożenie cen prądu muszą złożyć firmy i małe przedsiębiorstwa. Wyjaśniamy zasady

Wyjaśniamy, jak skorzystać z zamrożenia cen prądu przy podwyższonym limicie zużycia energii. Przedstawiamy wzory oświadczenia potwierdzającego prawo do stosowania podwyższonych limitów zużycia energii, które należy złożyć do Tauron, Enea, PGE.

Ważne!

Posiadanie Karty Dużej Rodziny daje możliwość skorzystania z ulgi na prąd, pod warunkiem bycia stroną umowy z zakładem energetycznym!

Maksymalna cena prądu

Ustalona ustawą cena maksymalna prądu (693 zł/MWh) będzie stosowana przez sprzedawców energii w rozliczeniach z gospodarstwami domowymi - od momentu przekroczenia limitów zużycia do 31 grudnia 2023 r. Po przeliczeniu jest to odpowiednio 69,3 grosze za 1 kWh prądu (jest to cena netto).

Dowiedz się więcej: Maksymalne ceny prądu w 2023 r.

Odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 2 MWh (2000 kWh) nie muszą składać żadnych dokumentów ani oświadczeń! Przedsiębiorstwo energetyczne automatycznie zastosuje obniżenie rachunku za prąd w przyszłym roku do ustalonego ustawą limitu zużycia.

Warunki zamrożenie cen prądu dla rodzin wielodzietnych

Rodziny wielodzietne w przyszłym roku mogą skorzystać z podwyższonego limitu zużycia prądu - do 3000 kWh, który uprawnia do zamrożenia cen prądu na poziomie taryfy obowiązującej w 2022 r. W ustawie czytamy, że z omawianej ulgi na prąd może skorzystać: "odbiorca uprawniony posiadający, w dniu wejścia w życie ustawy, Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny".

Jednak, aby skorzystać z ulgi na prąd z 2023 r. trzeba spełnić trzy warunki:

  • mieć podpisaną umowę z zakładem energetycznym
  • posiadać aktualną Kartę Dużej Rodziny
  • złożyć do dostawcy energii oświadczenia o byciu odbiorcą uprawnionym

Jeśli przedstawiciel rodziny wielodzietnej nie złoży takiego oświadczenia, nie będzie mogła ona skorzystać z zamrożenia cen prądu z podwyższonym limitem 3000 kWh.

Kiedy złożyć oświadczenie o zamrożeniu cen prądu

Rodziny wielodzietne oświadczenie uprawniające do skorzystania z podwyższonego limitu zużycia prądu muszą złożyć do 30 czerwca 2023 roku. Po tym terminie przepadnie możliwość skorzystania z wyższej ulgi na prąd w 2023 roku.

W przypadku jeśli trzecie dziecko urodzi się dopiero w 2023 roku i dopiero wtedy zyskamy status rodziny wielodzietnej, ustawodawca przewidział termin 30 dni na złożenie oświadczenia do skorzystania z podwyższonego limitu 3000 kWh. W takim przypadku limit zużycia prądu dla gospodarstwa domowego z Kartą Dużej Rodziny zostanie wyliczony proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r. - licząc od daty spełnienia przesłanek, i od tej daty będzie uwzględniany w rozliczeniach.

Jak złożyć oświadczenie o podwyższonym limicie do zamrożenia cen prądu

Przedstawiciel rodziny wielodzietnej oświadczenie uprawniające do skorzystania z podwyższonego limitu zużycia prądu do 3000 kWh może złożyć osobiście w biurach obsługi klienta przedsiębiorstwa energetycznego (listę placówek znajdziemy na stronach dostawców energii) lub w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego. Można też je wysłać tradycyjną pocztą w formie przesyłki na adres dostawcy energii.

Przeczytaj też: Oświadczenie dla rolników. Limitu 3000 kWh dla gospodarstw rolnych zasady

Oświadczenie można też złożyć przez Internet. W celu złożenia oświadczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty (certyfikat z e-Dowodu). Przesłane zdjęcia, skany lub inne obrazy cyfrowe będą odrzucane bez rozpatrzenia.

Konieczna Karta Dużej Rodziny dla limitu 3000 kWh

W 2023 roku z obniżenia ceny prądu w podwyższonym limicie 3000 kWh ma prawo skorzystać rodzic albo opiekun posiadający aktualną Kartę Dużej Rodziny. Według Ministerstwa Rodziny takich osób jest w Polsce 1,2 mln. W 2023 r. koszt zamrożenia cen prądu dla posiadaczy KDR wyniesie 1,15 mld zł. Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie. Wniosek o jej przyznanie lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Kartę Dużej Rodziny otrzymuje każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. Każda karta ma indywidualny numer i jest przyznawana rodzicowi oraz małżonkowi rodzica na czas nieokreślony.

Wzór oświadczenia o zamrożeniu cen prądu dla rodzin wielodzietnych

W ustawie nie określono oficjalnego wzoru oświadczenia składanego do dostawcy energii. Dlatego każde przedsiębiorstwo energetyczne może opracować swój własny wzór oświadczenia uprawnionego odbiorcy końcowego energii elektrycznej w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3000 kWh.

Osoba reprezentująca rodzinę wielodzietną (tylko rodzic) w oświadczeniu do przedsiębiorstwa energetycznego musi podać numer Karty Dużej Rodziny i załączyć jej kopię. Jeżeli mamy kartę tylko w wersji elektronicznej, do wniosku należy dołączyć wydrukowane zdjęcie ekranu. Pamiętaj jednak, że zgodnie z ustawą dostawca energii, może żądać przedstawienia karty do wglądu.

W oświadczeniu o zamrożenie cen prądu dla rodzin wielodzietnych podajemy następujące informacje:

  • Dane identyfikacyjne i kontaktowe uprawnionego odbiorcy końcowego (osoby, na którą wystawiana jest faktura za energię elektryczną)
  • Informacja o punkcie poboru energii elektrycznej (PPE) w grupie taryfowej G (numer punktu poboru energii elektrycznej znajdziemy na fakturze za energię elektryczną)
  • Oświadczenie, że jako odbiorca końcowy we wskazanym powyżej punkcie poboru energii elektrycznej (PPE), spełniamy warunki pozwalające na uznanie nas za odbiorcę uprawnionego - czyli w przypadku rodziny wielodzietnej zaznaczamy -  posiadającego Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej - do stosowania limitu zużycia 3000 kWh - o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744).

Oświadczenia dla klientów TAURON, ENEA, PGE, E.ON do pobrania

Nazwa dokumentu: Oświadczenie uprawnionego odbiorcy końcowego energii elektrycznej w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3000 kWh

Oświadczenie dla rodziny wielodzietnej o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie - wzór dla klientów TAURON pobierz >>>

Oświadczenie dla rodziny wielodzietnej o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie - wzór dla klientów ENEA pobierz >>>

Oświadczenie dla rodziny wielodzietnej o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie - wzór dla klientów PGE pobierz >>>

Oświadczenie dla rodziny wielodzietnej o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie - wzór dla klientów E.ON pobierz >>>

Należy pamiętać, ze oświadczenie składamy pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.