Wniosek o zamrożenie cen prądu dla osób z niepełnosprawnością. Jak otrzymać ulgę na prąd? Konieczne oświadczenie!

2022-11-17 15:33

Osoby mające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z zamrożonych cen energii do wyższego limitu 2600 kWh. W tym celu konieczne trzeba wysłać oświadczenie na zamrożenie cen prądu. Jakie są warunki ulgi na prąd dla niepełnosprawnych? Jakie dokumenty złożyć? Pobierz wzór oświadczenia do Tauron, Enea, PGE i E.ON.

Ulga na prąd dla niepełnosprawnych
Autor: GettyImages Ulga na prąd dla niepełnosprawnych - dla kogo, jakie warunki trzeba spełnić, jakie dokumenty

Nowe przepisy wprowadzają limity dla poszczególnych grup społecznych dotyczące zużycia prądu uprawniającego do niższych stawek za energię elektryczną w 2023 roku. Rachunki, które mieszczą się w granicach limitu, nie wzrosną. Ceny energii elektrycznej po przekroczeniu limitu, będą rozliczane według zamrożonych stawek, nadwyżka ponad te limity będzie rozliczana w ramach mechanizmu ceny maksymalnej prądu: 693 zł/MWh dla gospodarstw domowych.

Przewidziane są trzy różne limity. Dla gospodarstw domowych przewidziany jest roczny limit zużycia energii 2000 kWh na rok. Limity dla osób z niepełnosprawnościami są zwiększone do 2600 kWh na rok. Dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników limit wynosi do 3000 kWh.

Przeczytaj więcej:

Komu przysługuje limit 2600 kWh?

Z podwyższonego limitu 2600 kWh może skorzystać osoba, która posiada lub mieszka wspólnie z osobą, która w dniu wejścia w życie ustawy ma orzeczenie o:

  • znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia.

Co w sytuacji, gdy w domu mieszka kilka osób niepełnosprawnych?

Limit 2600 kWh dla osób niepełnosprawnych przysługuje na punkt poboru (PPE). Jeżeli w jednym domu mieszka kilka osób niepełnosprawnych, to nie następuje zwiększenie limitu zużycia prądu. 

Ulga na prąd dla niepełnosprawnych. Jakie warunki spełnić, żeby płacić niższe rachunki?

Odbiorca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkujący w gospodarstwie domowym z taką osobą składa stosowne oświadczenie i nie załącza żadnych kopii orzeczenia o niepełnosprawności. Sprzedawca energii może jednak poprosić o przedstawienie do wglądu właściwego orzeczenia o niepełnosprawności, w celu weryfikacji oświadczenia.

Oświadczenie o zamrożenie cen prądu dla osób niepełnosprawnych. WZÓR do pobrania

Oświadczenie trzeba będzie złożyć do dostawcy energii, z którym mamy podpisaną umowę. Można je pobrać z ich stron internetowych. Poniżej do pobrania oświadczenia dla klientów TAURON, ENEA, PGE, E.ON:

Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie - wzór dla klientów TAURON pobierz >>>

Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie - wzór dla klientów ENEA pobierz >>>

Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie - wzór dla klientów PGE pobierz >>>

Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie - wzór dla klientów E.ON pobierz >>>

Jak złożyć oświadczenie o zamrożeniu cen prądu

Oświadczenie dotyczące wyższego limitu zużycia prądu dla osób niepełnosprawnych składa się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej. W przypadku oświadczenia w postaci papierowej opatruje się je podpisem własnoręcznym i składa osobiście w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego albo listownie. Oświadczenie złożone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przeczytaj koniecznie: Zamrożenie cen prądu wniosek online. Jak złożyć oświadczenie przez Internet?

Do kiedy trzeba wysłać oświadczenia o uldze na prąd dla niepełnosprawnych

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego należy złożyć do 30 czerwca 2023 roku. Jeśli nabędzie się prawo do zwiększonego limitu zużycia w trakcie 2023 r., to należy złożyć oświadczenie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia spełnienia tych przesłanek.

Oświadczenie uprawniające do większego limitu zużycia prądu 2,6 MWh składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Osoba niepełnosprawna składająca oświadczenie jest zobowiązana do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny”.