| muratordom.pl » Prawo » Wzory umów » Jak zawrzeć umowę najmu okazjonalnego

Jak zawrzeć umowę najmu okazjonalnego

Zobacz, jakie zapisy powinny się znaleźć w umowie najmu okazjonalnego, czego żądać od najemcy, jakie zapisy umowy chronią wynajmujacego.

Zobacz także:

Co powinna zawierać umowa najmu

 • datę zawarcia umowy;
 • określenie stron, to jest najemcy i wynajmującego z podaniem ich danych osobowych (imię i nazwisko, PESEL, NIP, numer dowodu osobistego oraz adres, pod którym są zameldowani lub pod którym przebywają);
 • opis przedmiotu umowy, czyli wynajmowanego lokalu (położenie, powierzchnia użytkowa, liczba pomieszczeń). Jeśli w lokalu są meble, AGD czy sprzęt elektroniczny, należy dokładnie opisać to wyposażenie oraz jego stan techniczny na dzień zawarcia umowy najmu;
 • okres, na jaki zawarto umowę;
 • wysokość czynszu oraz termin i formę płatności;
 • datę wydania lokalu najemcy do korzystania;
 • zapewnienie najemcy, że będzie utrzymywał lokal oraz jego wyposażenie w należytym stanie, a po zakończeniu umowy najmu odda wynajmującemu lokal w stanie niepogorszonym;
 • zapewnienie najemcy, że lokal będzie wykorzystywał wyłącznie do celów mieszkaniowych;
 • powody wypowiedzenia umowy oraz okres wypowiedzenia;
 • wysokość kaucji oraz termin jej wpłaty – jeżeli wynajmujący żąda kaucji dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu czynszu oraz z tytułu ewentualnych szkód.

Jak zawrzeć umowę najmu okazjonalnego?

 1. Żądamy od przyszłego najemcy dostarczenia notarialnego oświadczenia, że wyprowadzi się z lokalu w razie egzekucji, wskazania innego adresu, pod którym będzie mógł zamieszkać wraz z rodziną, oraz pisemnej zgody (z poświadczonym notarialnie podpisem) właściciela tego innego lokalu na zamieszkanie w nim naszego najemcy.

  Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie oświadczenia najemcy o poddaniu się egzekucjii zobowiązaniu do wydania wynajmowanego lokalu wyniesie netto nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie 132 zł. Poświadczenie podpisu u notariusza kosztuje 20 zł netto (trzeba doliczyć 22% VAT).
 2. Podpisujemy z najemcą umowę na czas oznaczony nie dłuższy niż dziesięć lat, pamiętając o wszystkich koniecznych jej elementach.
 3. Oddajemy najemcy lokal do użytkowania.
 4. W ciągu 14 dni od podpisania umowy zgłaszamy ją w urzędzie skarbowym właściwym dla naszego miejsca zamieszkania
 5. Na żądanie najemcy okazujemy mu potwierdzenie zgłoszenia w uzrędzie skarbowym.

Przeczytaj dodatkowo:
Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane?

O tym, że zawsze warto spisać umowę o roboty budowlane, nie trzeba już chyba przekonywać. W wypadku umowy z...

Wzór umowy o roboty budowlane

Spisanie umowy o roboty budowlane chroni interesy obu stron, a w razie sporu ułatwia dochodzenie roszczeń....

Wzór umowy o dzieło - 2 warianty

Z umów powinno jasno wynikać, kto i do czego się zobowiązał oraz w jakim terminie. Gdy umowa zostanie...

Inspektor nadzoru inwestorskiego. Jak powinna...

Zobacz, jakie zapisy powinna zawierać umowa o nadzór inwestorski. Jakie punkty warto zawrzeć w umowie...