| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Budowa szamba – formalności przed budową i normy, jakie powinien spełniać zbiornik

Budowa szamba – formalności przed budową i normy, jakie powinien spełniać zbiornik

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa szamba, czyli bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. Sprawdź, jakie są wymagania formalne związane z budową i usytuowaniem szamba.

Generalną zasadą jest to, że każda nieruchomość powinna być przyłączona do kanalizacji. Wynika to między innymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednak w wielu miejscowościach w Polsce kanalizacja po prostu nie istnieje. W takiej sytuacji inwestor nie ma wyjścia – musi wybudować szambo.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Jeżeli budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, realizacja obowiązku właścicieli następuje poprzez wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. W razie braku realizacji powyższego obowiązku wójt, burmistrz, prezydent miasta może wydać decyzję nakazującą wykonanie odpowiednich działań, w tym np. wyposażenie nieruchomości w bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe.

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 17 kwietnia 2014r., (II SA/Sz 1467/13): „(…) Przepis art. 5 ust. 1 pkt 2 zwalnia z obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, gdy jest to technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, jednak okoliczności te, jako wyjątki od reguły, powinny być interpretowane ściśle, jako sytuacje szczególne, w razie których koszty przyłączenia byłyby niewspółmiernie wysokie.”

Należy uznać, że kilka budynków mieszkalnych może być przyłączonych do jednego zbiornika na nieczystości ciekłe. Może to nastąpić pod warunkiem, że budynki te stanowią własność jednego właściciela. Dodatkowo budynki muszą być położone na jednej nieruchomości. Chodzi przy tym o jedną działkę budowlaną, którą może tworzyć kilka działek geodezyjnych. Jak bowiem stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 stycznia 2010 r., (VII SA/Wa 1886/09) pojęcie działki ewidencyjnej nie jest tożsame z pojęciem działki budowlanej.

Autor: thinkstockphotos.com

Budowa szamba zgodnie z przepisami

Wymagania formalne związane z budową i usytuowaniem bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z tym rozporządzeniem zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych, nie mających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Budowa tych zbiorników wyłączona jest na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanych wodami opadowymi.

Jeżeli chodzi o normy, jakie ma spełniać sam zbiornik, to określa je §35 rozporządzenia. Zgodnie z nim zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne oraz szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości. Ponadto muszą być one wyposażone w odpowietrzenie wyprowadzone przynajmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

W jakiej odległości od domu, od drogi lub od granicy działki można wybudować szambo?

Rozporządzenie szczegółowo określa wymogi dotyczące sytuowania zbiorników. I tak: odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, powinna wynosić co najmniej:

  1. od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych – 15 m,
  2. od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 7,5 m.

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości te są zmniejszone i powinny wynosić co najmniej:

  1. od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m,
  2. od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.

Powyższe odległości należy mierzyć w poziomie, w miejscu ich najmniejszego oddalenia od budynków, urządzeń lub granicy działki.

Konieczność zachowania powyższych odległości nie jest bezwzględna. Istnieje bowiem możliwość ich zmniejszenia przy usytuowaniu zbiorników na działkach budowlanych położonych przy zabudowanych działkach sąsiednich. Decyzje w tym zakresie może wydać właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.

Drugim wyjątkiem jest sytuacja, gdy kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej. Wówczas odległość od granicy może być mniejsza niż 2 metry.

Powyższe regulacje z rozporządzenia dotyczą zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 50 m3. W przypadku zbiorników większych, to jest powyżej 50 m3, odległości tych zbiorników od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy ustalać zgodnie z wnioskami specjalnej ekspertyzy technicznej. Ekspertyza taka jest wykonywana na zlecenie wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Czy budowę szamba należy zgłosić w starostwie?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 3a prawa budowlanego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 może odbywać się na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno–budowlanej.

Źródło: Legalnabudowa.pl

Data publikacji: 14.11.2016

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Jak ułożyć instalację kanalizacyjną? Więcej filmów na Murator.tv

Zakończenie budowy domu. Dodatkowe formalności oraz kary za nielegalne użytkowanie obiektu

Wszelkie formalności związane z zakończeniem budowy domu należy dopełnić u powiatowego inspektora...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Dom z paczki, dom mobilny i minidom - alternatywa...

Domy z paczki, których samodzielny montaż zajmuje 8-12 godzin, domy mobilne wygodne do przenoszenia i...

Kto instaluje fotoogniwa? Czy potrzebne są...

Fotoogniwa montują firmy specjalizujące się w tego typu systemach. Instalatorzy oferują zazwyczaj doradztwo,...

Pozwolenie na wycinkę drzew na własnej działce...

Od 1 stycznia 2017 roku nie potrzebujesz już pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na własnej działce....

Kodeks cywilny o prawach z tytułu zadatku....

Warto wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują w związku z zadatkiem i jaka powinna być jego wysokość. Co na...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...