dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Czy istnieją przepisy zakazujące...

Ekspert odpowiada

Czy istnieją przepisy zakazujące użytkowania instalacji z butlą gazową w budynku podłączonym do miejskiej sieci gazowej?

Proszę o informację, czy istnieje prawo zakazujące użytkowania instalacji z butlą gazową w budynku podłączonym do miejskiej sieci gazowej. W jakich przepisach można znaleźć informację na ten temat?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Używanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych jak również w lokalach użytkowych budzi od dawna wiele wątpliwości i jest sprawa dość zawiłą. Kluczową kwestią budzącą najwięcej obaw, jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz najbliższego otoczenia znajdującego się w sąsiedztwie instalacji gazowej zasilanej z butli.

 

W przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18 ), dokładnie w § 157 ust. 5 i 6 znajdujemy zapisy, iż instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich, a ponadto zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego oraz gazu z sieci gazowej. Zgodnie z art. 8 w/w rozporządzenia budynkiem niskim, jest budynek do 12 metrów włącznie nad poziomem terenu, oraz budynek mieszkalny o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie. W drugim przypadku sprawa jest dość oczywista, jeśli w budynku jest podłączona sieć gazociągowa stosowanie gazu z butli jest zabronione.

 

Jednakże pomimo powyższego należałoby zwrócić uwagę na zapis § 1 i 2 cytowanego rozporządzenia stanowiące, iż rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, a jego przepisy stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych. Należy zatem uznać, iż normy zawarte w tym rozporządzeniu kierowane są do osób projektujących czy budujących określone budynki. Nie powinny mieć zastosowania do osób fizycznych będących właścicielami lokalu, czy mieszkających w nim, na podstawie różnych stosunków prawnych. Przepisy rozporządzenia nie powinny więc stanowić podstawy wydania przez właściwy organ decyzji nakazującej zaprzestanie używania butli gazowej w w/w budynkach. Pomimo tego jednak, jeśli uznamy, iż budowa instalacji gazowej zasilanej z butli kwalifikuje się w świetle przepisów jako przebudowa budynku, czy lokalu mieszkalnego, to wtedy już przepisy w/w rozporządzenia jak najbardziej znajdują zastosowanie.

 

Ponadto najważniejszą kwestią jest tutaj bezpieczeństwo osób, mienia, ochrona przeciwpożarowa. W takiej sytuacji zastosowanie znajdą również przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. 2016.191 z dnia 2016.02.17 ) oraz przepisy wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. ( Dz. U. 2010.109.719 z dnia 2010.06.22 )

 

Art. 1 w/w ustawy stanowi, iż ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Przez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia należy rozumieć zapewnienie koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomościom i ruchomościom oraz tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Art. 3 natomiast nakłada na osoby fizyczne i prawne korzystające z budynków, obiektu lub terenu, obowiązek zabezpieczenia ich przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach. Właściciel budynku czy lokalu obowiązany jest przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.

 

Zakaz używania butli gazowych w lokalu, czy budynku do którego podłączona jest instalacja gazociągowa wynika m.in. właśnie z zasad ochrony przeciwpożarowej.

 

W związku z powyższym, w przypadku umieszczenia instalacji zasilanej butlą gazową w budynku/lokalu do którego podłączona jest sieć gazowa, właściciel lokalu będzie zobligowany do jej usunięcia na podstawie decyzji wydanej przez uprawnione do tego organy. Podstawą takiej decyzji będzie art. 66 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08) stanowiący, iż w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany:

 

1) może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo

 

2) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, albo

 

3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo

 

4) powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia

 

- właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.

 

Zaznaczyć należy, iż powyższy przepis odnosi się do obiektów budowlanych, jednak nie wyklucza się zastosowania go również do indywidualnych lokali mieszkalnych, czy użytkowych. Takie stanowisko utrwaliło się w orzecznictwie administracyjnym. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 września 2005 roku, Sygn. II SA/Go 198/05; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 28 stycznia 2015 roku, Sygn. II SA/Ke 994/14)

 

Data publikacji: 25.11.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Powierzchnia i budowa antresoli magzynowej - przepisy i formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na definicję antresoli, którą znajdujemy w § 3 pkt. 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie...

Czy budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej jest ograniczona przez przepisy prawa?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Nie ma zakazu dokonania takiej inwestycji wprost wynikającego z przepisów, w większości przypadków...

Czy istnieją przepisy zakazujące użytkowania instalacji z butlą gazową w budynku podłączonym do miejskiej sieci gazowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Używanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych jak również w lokalach użytkowych budzi od dawna wiele wątpliwości i jest sprawa dość zawiłą. Kluczową kwestią...

Banery, tablice i inne nośniki reklamowe na działce – czy potrzebne jest pozwolenie?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przedstawionym pytaniu nie ma podstawowej informacji, czy przedmiotowy bilbord będzie usytuowany na budynku, czy też będzie to zupełnie odrębna konstrukcja, nie związana z innym budynkiem,...

Powierzchnia pod ścianami i zabudowanymi pionami – czy wlicza się do powierzchni użytkowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Norma PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wskazana jest w rozporządzeniu Ministra Transportu,...

Pozwolenie na użytkowanie a włączenie do sieci gazowej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kluczową kwestią w odpowiedzi na to pytanie jest to, co rozumiemy pod określeniem "nowo wybudowany odcinek sieci gazowej". Biorąc pod uwagę całą treść pytania prawdopodobnie chodzi o wybudowanie...

Czy można zwiększyć powierzchnię zabudowy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Powyższe pytanie nie jest na tyle precyzyjne, aby można było jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim kluczowy jest tutaj powód, dlaczego decyzja o warunkach zabudowy i...

Doświetlenie pomieszczeń na pobyt stały – normy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi uregulowana jest w art. 57 i następnych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...

Budowa szamba niezgodnie z projektem/pozwoleniem na budowę

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Wnioskując z pytania, budowy domu jednorodzinnego dokonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zbiornik na nieczystości ciekłe uwzględniony został w projekcie zagospodarowania działki lub...

Uszkodzony kabel energetyczny – kto ponosi koszty naprawy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W odniesieniu do linii elektroenergetycznych w polskich przepisach prawa, nie znajdujemy uregulowania dotyczącego minimalnych odległości jakie powinny być zachowane przy budowie takiej linii od...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.