Uzbrojenie działki budowlanej - formalności i koszt uzbrojenia

2022-03-07 12:07
Uzbrojenie działki
Autor: Andrzej T. Papliński Idealnie jest kupić działkę uzbrojoną, ale jej znalezienie nie jest łatwe. Najważniejszy jest prąd. Bez niego nie wybudujemy domu

Jak się zabrać za uzbrojenie działki i uzyskać warunki przyłączenia do sieci. Ile kosztuje uzbrojenie działki i przyłączenie mediów. Zgodnie z prawem działka budowlana powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia do sieci, ale w praktyce często oznacza to, że sieci są w ulicy, a formalności i koszty podłączenia ich do działki spoczywają na kupującym.

Zanim kupisz działkę budowlaną, zobacz, jak wygląda uzbrojenie działki - czyli czy jest przyłącze gazu, wody i prądu. Aktualny wykaz dostępnych mediów sprawdzisz w urzędzie gminy. W miejscowych zakładach zarządzających sieciami dowiesz się natomiast, czy i kiedy będzie możliwe przyłączenie. Sprawdź, jaki jest orientacyjny koszt uzbrojenia działki - czyli koszt przyłącza gazu, wody oraz prądu.

Działka uzbrojona to działka, w pobliżu której biegną przynajmniej linia energetyczna i wodociąg, a jeszcze lepiej również sieć gazowa, kanalizacja i linia telekomunikacyjna lub światłowód. Do pełnego wyposażenia działki budowlanej w media konieczne są przyłącza. Zasady wykonywania przyłączy poszczególnych mediów i pobierane opłaty różnią się w poszczególnych rejonach Polski, zależnie od właściciela sieci.

Żeby mieć pewność co do możliwości uzbrojenia działki, trzeba uzyskać w miejscowych przedsiębiorstwach sieciowych tak zwane techniczne warunki przyłączenia, w których zostaną określone między innymi termin budowy przyłącza i wstępna szacunkowa wysokość opłaty za przyłączenie. Na wydanie warunków przyłączenia czeka się 21-30 dni.

Uzbrojenie działki - warunki przyłączenia do sieci

Jeżeli chcemy, aby bezpośrednio do naszej działki przyłączono prąd, gaz, wodę czy kanalizację, musimy wystąpić do miejscowego przedsiębiorstwa zarządzającego sieciami o wydanie technicznych warunków podłączenia do sieci.

Niestety, o warunki przyłączenia może wystąpić jedynie właściciel działki. Jeśli sprzedający już je uzyskał, sprawdźmy, jaki określono w nich termin ważności (zwykle są ważne rok lub 2 lata). Gdy ich nie ma, możemy sami złożyć w odpowiednich przedsiębiorstwach wnioski o wydanie oświadczenia/informacji o możliwości przyłączenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej i gazowej oraz zapewnienia dostaw wody i odbioru ścieków. Do tych wniosków nie musimy załączać dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości, a tylko kopię mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami działki i planowanym budynkiem. Na oświadczenie czeka się od 2 tygodni do miesiąca, zazwyczaj jest wydawane bezpłatnie. Ma charakter informacyjny, więc później – po nabyciu działki – i tak będzie trzeba wystąpić o warunki przyłączenia. Te wstępne mogą się jednak przydać jako załączniki do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy działki. Jeżeli sieci przebiegają w pobliżu działki (w drodze, przy której jest położona), prawdopodobnie nie będzie problemu z uzbrojeniem działki i budową przyłączy, choć może się zdarzyć, że sieć ma za niskie parametry, żeby podłączyć do niej nowego odbiorcę, albo konieczna będzie notarialna zgoda sąsiadów na poprowadzenie przez ich działki odcinka sieci lub przyłącza i ustanowienie na nich służebności przesyłu. Kiedy sieć jest znacznie oddalona od działki, koszt uzbrojenia działki i rozbudowy sieci może być bardzo wysoki, a przedsiębiorstwo raczej nie będzie chciało go ponieść (przynajmniej do czasu, gdy zbierze się więcej chętnych do przyłączenia).

W razie braku możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej można rozważać budowę studni i szamba bądź przydomowej oczyszczalni ścieków. Trzeba jednak wówczas sprawdzić, czy pozwalają na to warunki działki (jej wielkość, głębokość warstw wodonośnych, sposób zagospodarowania sąsiednich posesji) i przepisy miejscowe (ustalenia planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy). Brak sieci gazowej też nie stanowi poważnej przeszkody. Można korzystać np. z gazu płynnego ze zbiornika. Nie wybudujemy jednak domu całorocznego bez dostępu do energii elektrycznej.

Warunki uzbrojenia działki - czyli przyłączenia do sieci zostaną wydane przez regionalnego dystrybutora niezależnie od tego, czy działka jest już zabudowana, czy nie, i określają:

 • czy można podłączyć dane medium (bywa to problemem, gdy działka jest oddalona od najbliższych istniejących linii zasilających);
 • zakres oraz sposób wykonania rozbudowy sieci;
 • wymagane parametry techniczne przyłącza;
 • planowany koszt uzbrojenia działki

Koszt uzbrojenia działki może znacznie się różnić w zależności od regionu kraju. Przedsiębiorstwa dostarczające prąd i gaz ustalają różne stawki za wykonanie przyłączenia do sieci, a w przypadku sieci wodno-kanalizacyjnych rozbieżności są jeszcze większe, ponieważ zarządzają nimi najczęściej gminne przedsiębiorstwa komunalne.

Zakłady energetyczne i gazownie przygotowują specjalne formularze, które wypełnia się i składa w formie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Do wniosku należy dołączyć również inne dokumenty – przede wszystkim stwierdzające prawo do nieruchomości.

Gdy uzyskamy już techniczne warunki przyłączenia do sieci, powinniśmy pamiętać, że nie są one wydawane bezterminowo – w przypadku sieci energetycznych i wodno-kanalizacyjnych obowiązują przez 2 lata, a sieci gazowej – tylko rok.

Uzbrojenie działki - planowanie przyłączy

Uzbrojenie działki zaczynamy od zaplanowania przyłączy doprowadzających do domu wodę, gaz i energię elektryczną oraz usuwających z posesji powstających na niej ścieków - prowadzi się w ziemi, w miejscu zaznaczonym na projekcie zagospodarowania działki. Między poszczególnymi przewodami należy zachować wymagane odległości, co w niektórych sytuacjach, np. na wąskich działkach, może być trudne. Przyłącze wodociągowe układa się z niewielkim spadkiem w kierunku wodociągu znajdującego się w ulicy i wprowadza do budynku przez ścianę piwnicy lub pod ławą fundamentową i przez posadzkę. Od biegnących równolegle z nim przewodów gazowych i kanalizacyjnych powinno być oddalone o co najmniej 1,5 m, od kabli energetycznych – minimum 0,8 m, a od telekomunikacyjnych – nie mniej niż 0,5 m. Jeżeli przewód wodociągowy musi się skrzyżować z kanalizacyjnym w odległości mniejszej niż 0,6 m, umieszcza się go w rurze ochronnej. Takie same zasady obowiązują w odniesieniu do przyłączy kanalizacyjnych. Jedynie nachylenie odcinka łączącego sieć kanalizacyjną z instalacją w domu jest określone bardziej precyzyjnie i powinno wynosić co najmniej 2% w kierunku kanału ulicznego. Warto sprawdzić w lokalnych przedsiębiorstwach zarządzających poszczególnymi sieciami, jakie są ich wytyczne w tym zakresie. Gazociągi niskiego i średniego ciśnienia (czyli takie, którymi doprowadza się gaz do domów jednorodzinnych) trzeba prowadzić tak, aby w odległości 0,5 m z każdej strony przewodu nie znajdowały się drzewa, zabudowania ani jakiekolwiek inne obiekty. Wszelkie prace w pobliżu istniejącego podziemnego uzbrojenia należy prowadzić ostrożnie. Nie wolno w ich sąsiedztwie robić wykopów sprzętem mechanicznym. Odkrywkę oraz sam wykop powinno się wykonać ręcznie. Jeżeli doprowadzenie do działki któregokolwiek z przyłączy (wodociągowego, kanalizacyjnego, elektrycznego, gazowego) wymaga poprowadzenia przewodu przez teren należący do sąsiada, musimy uzyskać na to jego zgodę, a gdy podczas prowadzenia prac zostaną zniszczone nawierzchnia lub zieleń na działce sąsiada, jesteśmy zobowiązani je naprawić lub pokryć koszt takiej operacji.

Prąd, gaz, woda, dostęp do drogi - co musi być na działce budowlanej?

Uzbrojenie działki - przyłącze gazowe

Zasady uzbrojenia działki i wykonywania przyłącza gazu są podobne jak elektrycznych. W sprzyjających warunkach (sieć jest blisko, warunki terenowe standardowe) pobierana jest zryczałtowana opłata za przyłącze: około 2300 zł za odcinek o długości do 15 m plus 76-98 zł za każdy dodatkowy metr.

Gdy w danym miejscu nie ma sieci gazowej albo koszt przyłączenia byłby bardzo wysoki, alternatywnym rozwiązaniem może być zainstalowanie zbiornika na gaz płynny (można go dzierżawić od dostawcy) lub olej opałowy (ten trzeba kupić). Można też wybrać inny sposób ogrzewania domu: prądem albo pompą ciepła. Popularne, choć mniej wygodne w obsłudze i przyczyniające się do powstawania smogu, są nadal kotły opalane węglem.

Podobnie jak w przypadku wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej wniosek składamy na gotowym formularzu, który otrzymamy w gazowni. Jest kilka wzorów zależnie od typu planowanego budynku, a więc również zapotrzebowania na gaz. Należy w nim podać:

 • nazwisko, adres i telefon inwestora;
 • adres i charakter planowanego obiektu;
 • przewidywany termin rozpoczęcia odbioru gazu;
 • do jakich celów gaz będzie używany i jakie urządzenia będą instalowane (kuchnia gazowa, podgrzewacz wody, kocioł c.o. – w tym ostatnim przypadku trzeba podać kubaturę pomieszczeń, które będą ogrzewane, i przewidywaną moc kotła).

Dla domów jednorodzinnych powinniśmy wybrać wniosek o warunki techniczne dla poboru 10 m³/h gazu. Należy do niego dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością oraz mapę geodezyjną terenu – zasadniczą lub do celów projektowych. Gazownia ma 30 dni na wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci – jest to bezpłatne, razem z decyzją otrzymamy projekt umowy o przyłączenie do sieci oraz informacje o koszcie, sposobie, miejscu i terminie wykonania przyłącza, a także miejscu zainstalowania licznika.

Uzbrojenie działki - przyłącze ze zgłoszeniem czy bez?

Na wykonanie przyłączy nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę. Nie jest konieczne nawet zgłoszenie tego w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Budowa bez zgłoszenia to najprostsze i najszybsze rozwiązanie, ponieważ wtedy możemy zlecać fachowcom rozpoczęcie prac od razu po otrzymaniu technicznych warunków przyłączenia do sieci. Jest to jednak droga nie tylko szybsza, ale też droższa – będziemy musieli zlecić uprawnionemu geodecie sporządzenie planu sytuacyjnego przyłączy na zaktualizowanej mapie geodezyjnej działki.

Natomiast, jeżeli zdecydujemy się zgłosić zamiar budowy przyłączy w urzędzie, w formularzu trzeba będzie określić rodzaj, zakres i sposób wykonania prac budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia będziemy musieli dołączyć:

 • dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;
 • plan zagospodarowania działki z opisem technicznym instalacji;
 • warunki techniczne przyłączenia, jeżeli zostały już wydane przez rejonowe zakłady zarządzające sieciami.

Uwaga! Od momentu zgłoszenia w urzędzie do rozpoczęcia prac trzeba odczekać 21 dni.

Uzbrojenie działki - po budowie przyłączy

Kiedy fachowcy z uprawnieniami wybudują już przyłącza, niezbędny będzie ich odbiór techniczny i sprawdzenie szczelności przez pracownika przedsiębiorstwa zarządzającego sieciami (w przypadku przyłącza gazowego także protokół kominiarski sprawdzający sprawność wentylacji). Konieczne będzie także wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez geodetę z uprawnieniami – informuje ona o położeniu zrealizowanego przyłącza. Na tej podstawie zostaną naniesione zmiany na zasadniczej mapie geodezyjnej.

Po pomyślnym zakończeniu odbioru technicznego przyłączy pozostanie nam podpisanie umowy o dostarczanie gazu, energii czy wody. Aby móc legalnie zamieszkać w gotowym domu, po zakończeniu prac powinniśmy w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy. Do niego będziemy musieli dołączyć m.in. dokument potwierdzający powykonawczą inwentaryzację geodezyjną i protokół badania szczelności instalacji gazowej.

Uzbrojenie działki - przyłącze elektryczne

Możliwość uzbrojenia działki i podłączenia jej do sieci elektrycznej ma decydujące znaczenie. Bez tego nie uzyskamy warunków zabudowy ani pozwolenia na budowę domu.

W zakładzie energetycznym należy złożyć więc wniosek o określenie warunków przyłączenia (może to zrobić tylko właściciel działki budowlanej). Jeśli działka leży w obszarze, dla którego gmina opracowała założenia do planu zaopatrzenia w energię, zakład pobierze za przyłącze zryczałtowaną opłatę (określoną w taryfie danego przedsiębiorstwa). Zależy ona od mocy przyłączeniowej (najczęściej zamawia się 15-20 kW) oraz długości przyłącza i jego rodzaju.

Ile kosztuje podłączenie prądu do działki

Opłata zryczałtowana za przyłączenie do sieci wynosi w wypadku przyłącza napowietrznego około 15-34 zł za 1 kW przydzielonej mocy, a dla kablowego – 55-71 zł/kW. Jeśli przyłącze ma ponad 200 m długości, dodatkowo trzeba zapłacić około 30-45 zł za każdy dodatkowy metr. Opłata ta obejmuje całość prac związanych z budową przyłącza, w tym prace projektowe, kupno i montaż złącza, licznika, bezpieczników przedlicznikowych i ich obudowy.

Na czas budowy można wykonać tak zwane przyłącze tymczasowe. Jeśli polega na podłączeniu do istniejącej sieci (tak zwaną RB-tką bezpośrednio na słupie linii napowietrznej), opłata za przyłączenie wynosi około 10 zł/kW. Jeżeli jednak trzeba je wybudować, opłata jest taka jak za przyłącze docelowe.

Przeczytaj też: Ile kosztuje prąd budowlany? Jak uzyskać przyłącze tymczasowe

We wniosku o przyłącze elektryczne należy podać informacje takie jak:

 • nazwisko, adres, NIP i PESEL inwestora;
 • adres i charakter obiektu, który ma być podłączony do sieci;
 • moc przyłączeniowa, czyli suma mocy urządzeń, które mogą być używane jednocześnie;
 • planowane roczne zapotrzebowanie na energię;
 • planowany termin rozpoczęcia poboru energii;
 • podłączane urządzenia, ich moc, sposób i cel wykorzystania prądu (oświetlenie, ogrzewanie, podgrzewanie wody itd.);
 • rodzaj przyłącza (kablowe lub napowietrzne);
 • rodzaj taryfy – jedno- lub dwustrefowa.

Wystarczająca moc przyłączeniowa na czas budowy wynosi 5-8 kW, moc docelową można określić na poziomie zależnym od tego, do czego będziemy używać energii po zamieszkaniu w domu. Czasem obie wartości zapotrzebowania można podać w jednym wniosku, niektóre zakłady energetyczne wymagają zaś złożenia dwóch oddzielnych wniosków.

Jeżeli prąd będzie wykorzystywany tylko do oświetlenia, nie będzie natomiast elektrycznej kuchni i ogrzewania, roczne zapotrzebowanie na energię można określić na 10 kW. Jeżeli w domu ma być kuchnia elektryczna, zapotrzebowanie wzrasta do 15 kW na rok, a w przypadku elektrycznego ogrzewania – do 30 kW.

Do wniosku o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci dołączamy dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, decyzję o warunkach zabudowy i plan zabudowy na mapie geodezyjnej. Zakład energetyczny powinien wydać warunki przyłączenia do sieci w ciągu 14 dni. Razem z warunkami prześle projekt umowy na wykonanie przyłącza z planowanym terminem budowy instalacji, miejscem przyłączenia do sieci i montażu licznika, określi koszt przyłączenia i to, jaka część urządzeń będzie własnością zakładu energetycznego a jaka inwestora.

Zanim uzbroisz działkę...
Autor: archiwum muratordom Przyłącza elektryczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne mogą zaprojektować i wykonać wyłącznie specjaliści z uprawnieniami budowlanymi w zakresie poszczególnych instalacji.

Uzbrojenie działki - woda i kanalizacja

Lokalne sieci wodociągowe i kanalizacyjne są najczęściej własnością gmin. Podłączenie do tych instalacji odbywa się na warunkach określonych przez dostawcę, przy czym inwestorzy ponoszą pełne koszty budowy przyłączy (od projektu do odbioru), a zakłady zarządzające siecią finansują jej rozbudowę.

Gminy mają jednak prawo pobierać od mieszkańców tak zwaną opłatę adiacencką, która jest formą udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Może ona wynieść równowartość nawet 50% wzrostu wartości nieruchomości w wyniku rozbudowy sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej i stworzenia warunków podłączenia do nich danej posesji. Może to oznaczać konieczność uiszczenia opłaty w wysokości kilku czy nawet kilkunastu tysięcy złotych (na szczęście można ją rozłożyć na dziesięć lat).

Jeśli w pobliżu działki nie ma tych sieci, trzeba sprawdzić, czy gmina zezwoli na wykopanie studni oraz wybudowanie szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE